Làm theo lời Bác, Sư đoàn 395 tập trung nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên

Sư đoàn 395 (Quân khu 3) là đơn vị chủ lực đủ quân, có nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu; chủ động tham gia phòng, chống thiên tai, dịch bệnh, tìm kiếm, cứu nạn,... và thực hiện các nhiệm vụ đột xuất khác. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ các chủ trương, giải pháp; trong đó, nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên được xác định là giải pháp quan trọng hàng đầu, được các cấp ủy, tổ chức đảng thực hiện nghiêm túc, hiệu quả. Theo đó, Sư đoàn thường xuyên làm tốt công tác quản lý, giáo dục, rèn luyện, đánh giá chất lượng đảng viên và tổ chức đảng; gắn xây dựng đội ngũ đảng viên với xây dựng đội ngũ cán bộ, xây dựng cấp ủy với xây dựng cán bộ chủ trì; tăng cường công tác phát triển đảng viên, vừa tạo nguồn cho Đơn vị, vừa góp phần tạo nguồn cho các địa phương nơi Đơn vị nhận quân. Việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của Đảng, Quân ủy Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, về trách nhiệm nêu gương, những điều đảng viên không được làm gắn với các cuộc vận động, phong trào thi đua,... được tiến hành chặt chẽ, hiệu quả. Nhờ đó, tuyệt đại đa số cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, có trình độ, kiến thức năng lực toàn diện; luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, ý chí quyết tâm cao, chủ động khắc phục khó khăn, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao3.

 

Hiện nay, bên cạnh thuận lợi là cơ bản, việc thực hiện nhiệm vụ của Sư đoàn gặp không ít khó khăn, nhất là phạm vi đóng quân rộng, trên nhiều địa bàn (cả ở thành thị, miền núi và ven biển); tác động mặt trái của kinh tế thị trường; trình độ, năng lực, kinh nghiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên nhất là cán bộ, đảng viên trẻ, trực tiếp quản lý, chỉ huy bộ đội có mặt còn hạn chế,... trong khi đó, yêu cầu, nhiệm vụ đòi hỏi ngày càng cao, v.v. Để hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao, cùng với triển khai đồng bộ các chủ trương, giải pháp, Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên, coi đó là hạt nhân, động lực trong thực hiện thắng lợi các mặt công tác của Đơn vị.

 

Trước hết, tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức của cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ chủ trì các cấp về vai trò của đội ngũ đảng viên đối với việc hoàn thành nhiệm vụ của đơn vị. Thực tiễn cho thấy, đội ngũ đảng viên, nhất là đảng viên giữ cương vị lãnh đạo, chỉ huy, quản lý có vai trò trực tiếp và là nhân tố cơ bản quyết định năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng cũng như kết quả hoàn thành nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị. Việc nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, liên tục và là trách nhiệm của các cấp ủy, mọi tổ chức đảng và đảng viên. Vì vậy, các cấp ủy, chi bộ cần tiếp tục quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị, kết luận về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, trọng tâm là: Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII, XIII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XIII) về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới; Kết luận số 111-KL/QUTW, ngày 12/02/2019 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên trong Quân đội giai đoạn mới, v.v. Qua đó, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức của cán bộ, đảng viên, trước hết là cấp ủy, cán bộ chủ trì các cấp về vị trí, vai trò của đội ngũ đảng viên; trên cơ sở đó, đề ra chủ trương, biện pháp; tuân thủ nghiêm ngặt các khâu, các bước, đảm bảo đúng nguyên tắc trong xây dựng, quản lý, rèn luyện đội ngũ đảng viên. Đồng thời, khắc phục triệt để những tư tưởng, nhận thức và hành động chưa đúng đối với công tác quan trọng này.


Thủ tưởng Tổng cục Chính trị kiểm tra, nắm tình hình hoạt động công tác đảng, công tác chính trị tại Sư đoàn

Thấm nhuần lời Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Muốn đảng viên tốt thì chi bộ phải thường xuyên giáo dục mỗi đồng chí”4, Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng tăng cường bồi dưỡng, giáo dục, rèn luyện đảng viên một cách toàn diện, cả về phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, ý thức tổ chức kỷ luật, trình độ kiến thức, năng lực và kinh nghiệm giải quyết các vấn đề nảy sinh từ thực tiễn, nhất là năng lực quản lý, chỉ huy, huấn luyện của đội ngũ cán bộ, đảng viên trẻ, mới ra trường, v.v. Chú trọng bồi dưỡng, giáo dục nâng cao trình độ lý luận chính trị về chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ của Quân đội, đơn vị,... cũng như nâng cao đạo đức cách mạng, vai trò nêu gương ở mọi lúc, mọi nơi của đảng viên. Để đạt hiệu quả, các cấp ủy, tổ chức đảng cần đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp bồi dưỡng, giáo dục, rèn luyện; gắn học tập chính trị với việc tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng, lấy đó làm tiêu chí để đánh giá, nhận xét, xếp loại cán bộ, đảng viên và bình xét thi đua, khen thưởng hằng năm. Trong thực hiện, chú trọng việc xây dựng kế hoạch, tổ chức tốt chế độ học tập, bồi dưỡng lý luận chính trị và học tập tại chức cho đảng viên; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với Cuộc vận động Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới và Nghị quyết số 847 của Quân ủy Trung ương, v.v. Đồng thời, hết sức coi trọng bồi dưỡng, nâng cao chất lượng tổ chức các hoạt động thực tiễn, như: huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu; xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật, thực hiện nhiệm vụ trong điều kiện khó khăn, phức tạp, đòi hỏi tính đột phá cao,... để rèn luyện cán bộ, đảng viên.

 

Là đơn vị có số đảng viên trẻ, đảng viên là quân nhân chuyên nghiệp và hạ sĩ quan, binh sĩ chiếm tỷ lệ cao, nên việc tăng cường công tác quản lý đảng viên; gắn đẩy mạnh, nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên với rà soát, sàng lọc, đưa ra khỏi Đảng những đảng viên không đủ tư cách được Đảng ủy Sư đoàn và cấp ủy các cấp hết sức coi trọngTrên cơ sở quán triệt và thực hiện đúng Điều lệ Đảng, các quy định, hướng dẫn về quản lý đảng viên, từng cấp ủy, tổ chức đảng cần làm tốt công tác nắm, quản lý đảng viên toàn diện cả về tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống; thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Thực hiện nghiêm công tác quản lý hồ sơ, lý lịch, bổ sung kịp thời, chính xác những thay đổi của đảng viên; Quy định số 213-QĐ/TW, ngày 02/01/2020 của Bộ Chính trị (khóa XII) về trách nhiệm của đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và nhân dân nơi cư trú, cũng như chú trọng quản lý chặt chẽ các mối quan hệ của đảng viên, v.v. Đồng thời, duy trì nghiêm nền nếp, chế độ sinh hoạt, thực hiện tốt việc phân công, giao nhiệm vụ cho đảng viên phù hợp với năng lực, sở trường để quản lý; yêu cầu mỗi cán bộ, đảng viên phải: “Luôn luôn tự kiểm điểm, tự phê bình những lời mình đã nói, những việc mình đã làm, để phát triển điều hay của mình, sửa đổi khuyết điểm của mình”5. Một vấn đề quan trọng hiện nay là, các cấp ủy, chi bộ tập trung nâng cao chất lượng phát triển đảng; lựa chọn những quần chúng ưu tú có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, động cơ, mục đích, lý tưởng đúng đắn, trong sáng, hoàn thành tốt nhiệm vụ để kết nạp vào Đảng. Quá trình xem xét kết nạp, chấp hành nghiêm thủ tục, nguyên tắc, hướng dẫn, quy định của Điều lệ Đảng, kiên quyết không vì chỉ tiêu mà hạ thấp tiêu chuẩn; phấn đấu nhiệm kỳ 2020 - 2025, toàn Đảng bộ kết nạp từ 1.450 đảng viên trở lên, góp phần giữ vững tỷ lệ lãnh đạo, xây dựng chi bộ đại đội đủ quân có chi ủy. Cùng với đó, tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm Hướng dẫn số 658/HD-CT, ngày 28/6/2021 của Cục Chính trị Quân khu 3 về tiêu chí, quy trình rà soát, phát hiện, giáo dục, giúp đỡ, sàng lọc, đưa đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng.

 

Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, “…kiểm tra có tác dụng thúc đẩy và giáo dục đảng viên và cán bộ làm trọn nhiệm vụ đối với Đảng, đối với Nhà nước, làm gương mẫu tốt cho nhân dân. Do đó mà góp phần vào việc củng cố Đảng về tư tưởng, về tổ chức”6. Để học tập và làm theo tư tưởng của Người, Đảng ủy Sư đoàn yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và luôn xem đó là giải pháp quan trọng để giáo dục, rèn luyện, nâng cao chất lượng đảng viên. Thực hiện phương châm: “Giám sát phải mở rộng, kiểm tra phải có trọng tâm, trọng điểm”, nội dung kiểm tra, giám sát cần tập trung vào việc thực hiện Điều lệ Đảng, nguyên tắc tập trung dân chủ, nghị quyết, chỉ thị và các quy định về những điều đảng viên không được làm, trách nhiệm nêu gương; thực hiện chức trách, nhiệm vụ, tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống; thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII, XIII), gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; kiên quyết đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong đội ngũ đảng viên. Quá trình thực hiện phải bảo đảm đúng quy trình, nguyên tắc, dân chủ, kịp thời phát hiện, ngăn ngừa, kiên quyết xử lý nghiêm những cán bộ, đảng viên vi phạm.

 

Đội ngũ đảng viên ở Sư đoàn 395 là hạt nhân chính trị, lực nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ. Thấm nhuần lời Bác Hồ dạy, Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn lãnh đạo, chỉ đạo tiến hành đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên. Qua đó, góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu, Sư đoàn vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, có chất lượng tổng hợp và sức chiến đấu cao, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

_____________

1 - Hồ Chí Minh – Toàn tập, Tập 15, Nxb CTQG, H. 2011, tr. 113.

2 - Sđd, Tập 14, tr. 749.

3 - Năm 2022, kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên: 100% tổ chức đảng hoàn thành nhiệm vụ (có 85,8% hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ); 98,82% đảng viên hoàn thành nhiệm vụ (có 81,37% hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ).

4 - Hồ Chí Minh – Toàn tập, Tập 15, Nxb CTQG, H. 2011, tr. 110.

5 - Sđd, Tập 6, tr. 130.

6 - Sđd, Tập 14, tr. 362.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website