Bắc Ninh: Hiệu quả việc học và làm theo Bác tại Đảng bộ Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp

Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tập trung chỉ đạo cấp ủy cơ sở thực hiện Kết luận số 01- KL/TW, ngày 18-5-2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 -CT/TW của Bộ Chính trị, chuyên đề toàn khóa XIII của Đảng “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chi Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”; Hướng dẫn cấp ủy đăng ký làm theo bằng những việc làm cụ thể, có trọng tâm, trọng điểm, dễ làm, dễ thực hiện, dễ kiểm tra, đánh giá; tổ chức cho cán bộ, đảng viên, và người lao động đăng ký học tập và làm theo gắn với thực hiện NQTW 4 (khóa XII, khóa XIII), các quy định của Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp và việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Chỉ đạo tổ chức sinh hoạt chuyên đề học tập, làm theo Bác gắn với thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; phát huy vai trò của cấp ủy và người đứng đầu cấp ủy các cấp trong xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, phòng chống sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên. Chỉ đạo cấp ủy cơ sở phối hợp thực hiện thông tin, tuyên truyền việc thực hiện Kết luận số 01 trên các phương tiện thông tin đại chúng, nhất là tuyên truyền về những gương điển hình trong học tập, làm theo Bác tại các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Đảng bộ Khối.

 

 Phát triển tổ chức cơ sở Đảng trong doanh nghiệp ngoài nhà nước là một trong những nội dung được Đảng ủy Khối quan tâm chỉ đạo thực hiện. Trong ảnh: Lễ ra mắt Chi bộ Công ty Cổ phần tập đoàn SINGHAL, tháng 12-2022.

 Kết quả, các cấp ủy tổ chức Đảng tổ chức cho 100% đảng viên đăng ký tu dưỡng, rèn luyện, làm theo gương Bác trên cơ sở nhiệm vụ được phân công. Một số đơn vị lựa chọn nội dung đột phá trong học tập và làm theo Bác, tổ chức sinh hoạt chuyên đề: Đảng ủy Cơ quan Liên đoàn Lao động tỉnh, Đảng ủy Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Đảng ủy Trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ; Đảng ủy Sở Giáo dục và Đào tạo. Một số đơn vị xác định vấn đề trọng tâm, bức xúc, nổi cộm của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp để tập trung giải quyết như: Đảng ủy Sở Nông nghiệp &Phát triển nông thôn, Đảng ủy Cục Thuế Bắc Ninh, Đảng ủy Viễn thông Bắc Ninh...

Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã tạo chuyển biến tích cực trong tư tưởng, nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên và người lao động toàn Khối. Từ đó, Đảng bộ Khối hoàn thành tốt các mặt công tác xây dựng đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị. 100 % đảng viên và trên 90% quần chúng được tham gia học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; 85% tổ chức cơ sở Đảng và 96 % đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ; kết nạp được 315 đảng viên mới (vượt 26% kế hoạch năm), 100% đảng viên dự bị được chuyển đảng chính thức; hoàn thành 100% kế hoạch kiểm tra, giám sát; tổng doanh thu của các doanh nghiệp trong toàn Khối ước đạt 38.752 tỷ đồng bằng 106% kế hoạch năm, bằng 104% so với cùng kỳ, nộp ngân sách nhà nước ước đạt 1941 tỷ đồng (bằng 102% kế hoạch năm); thu nhập bình quân của người lao động trong các doanh nghiệp đạt 8,5 triệu đồng/người/tháng.

Phát huy kết quả đạt được, ngay từ cuối năm 2022, Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối đã xây dựng Kế hoạch số 44-KH/ĐUK ngày 29-12-2022 về việc tổ chức học tập và triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TU của Bộ Chính trị, chuyên đề năm 2023. Theo đó, Đảng uỷ Khối xác định nội dung chuyên đề năm 2023 đối với TCCS Đảng trong các cơ quan, đơn vị nhà nước là “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng văn hóa công vụ đáp ứng nhu cầu cải cách hành chính theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, phục vụ nhân dân”. Đối với TCCS Đảng trong các loại hình doanh nghiệp, nội dung chuyên đề năm 2023: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng văn hóa doanh nghiệp, góp phần xây dựng doanh nghiệp phát triển nhanh và bền vững, hiện thực hóa khát vọng phồn vinh và hạnh phúc”. Việc thực hiện chuyên đề năm 2023 gắn với nâng cao chất lượng triển khai thực hiện các nghị quyết, quy định, chỉ thị của Đảng về văn hóa, xây dựng con người, nhất là Nghị quyết số 71-NQ/TU ngày 29-8-2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Bắc Ninh đến năm 2030 đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững”. Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối cũng xác định các bước, các mốc thời gian, yêu cầu cụ thể để việc triển khai thực hiện thực hiện Chỉ thị 05 theo chuyên đề năm 2023 đạt hiệu quả tốt nhất.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website