Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến (ngày 19/12/1946)

Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến (ngày 19/12/1946)

Đã xem:95291

Tư liệu âm thanh khác