Chủ tịch Hồ Chí Minh nói chuyện tại cuộc mít tinh của nhân dân thủ đô Hà Nội sau khi kỳ họp Quốc hội khóa I thông qua bản Hiến pháp mới (ngày 31/12/1959)

Chủ tịch Hồ Chí Minh nói chuyện tại cuộc mít tinh của nhân dân thủ đô Hà Nội sau khi kỳ họp Quốc hội khóa I thông qua bản Hiến pháp mới (ngày 31/12/1959)

Đã xem:74039

Tư liệu âm thanh khác