Hiệu quả học tập và làm theo lời Bác Hồ dạy ở Lữ đoàn Thông tin 139

Lữ đoàn Thông tin 139 là đơn vị Tổng trạm thông tin cơ động cấp chiến lược của Bộ Quốc phòng, có chức năng bảo đảm thông tin liên lạc thường xuyên, sẵn sàng chiến đấu, truyền hình, phục vụ các sự kiện chính trị của Đảng, Nhà nước, Quân đội và các nhiệm vụ đột xuất khác. Đây là nhiệm vụ hết sức nặng nề, nhất là trong điều kiện cơ sở vật chất, trang bị kỹ thuật của Lữ đoàn tuy đã được bổ sung, nhưng phần lớn đã qua nhiều năm sử dụng, một số khí tài đã xuống cấp, thiếu đồng bộ,… trong khi đó, ngân sách bảo đảm còn hạn hẹp. Đặc biệt, thực hiện chủ trương xây dựng Binh chủng tiến thẳng lên hiện đại và “Chiến lược phát triển hệ thống thông tin liên lạc quân sự giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045” đã, đang đặt ra cho Bộ đội Thông tin liên lạc nói chung, Lữ đoàn nói riêng những yêu cầu mới cao hơn, nặng nề hơn. Trước tình hình đó, cùng với triển khai toàn diện các mặt công tác, Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn xác định: đẩy mạnh học tập và làm theo lời Bác dạy đối với Bộ đội Thông tin liên lạc là vấn đề có tính động lực, thúc đẩy Đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Trước hết, Đảng ủy, Chỉ huy Lữ đoàn tập trung thực hiện tốt lời căn dặn của Bác: “Phải không ngừng nâng cao trình độ chính trị, tư tưởng” cho bộ đội và xem đó là nội dung cốt lõi để xây dựng Lữ đoàn vững mạnh về chính trị. Theo đó, Lữ đoàn chỉ đạo cấp ủy, chỉ huy các cấp tập trung lãnh đạo tốt việc đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; trong đó, trọng tâm là thực hiện hiệu quả Đề án “Đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới”, học tập các chuyên đề chính trị, các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, bảo đảm đa dạng về phương pháp, phong phú về hình thức, phù hợp với từng đối tượng. Hiện nay, Đơn vị tập trung quán triệt, thực hiện Nghị quyết số 847-NQ/QUTW, ngày 28/12/2021 của Quân ủy Trung ương về “Phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới”, gắn với thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị (khóa XIII) về “Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Cuộc vận động Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới bằng nhiều mô hình, cách làm sáng tạo, hiệu quả. Qua đó, làm cho cán bộ, chiến sĩ thấm nhuần sâu sắc chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Đảng; tích cực rèn luyện, trau dồi phẩm chất đạo đức cách mạng, lối sống trong sạch, lành mạnh, nắm chắc yêu cầu, nhiệm vụ của Quân đội, Binh chủng, Lữ đoàn; luôn cảnh giác trước âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, “phi chính trị hóa” Quân đội của các thế lực thù địch; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Để cán bộ, nhân viên, chiến sĩ có lập trường tư tưởng vững vàng, sức đề kháng, khả năng “miễn dịch” trước sự chống phá của các thế lực thù địch, cấp ủy, chỉ huy các cấp thường xuyên quán triệt, giáo dục cho bộ đội nhận thức rõ vị trí, vai trò của đơn vị thông tin cơ động cấp chiến lược; những thuận lợi, khó khăn trong bảo đảm thông tin liên lạc mà mỗi cán bộ, chiễn sĩ phải khắc phục, vượt qua. Trên cơ sở đó định hướng về nhận thức, tư tưởng và hành động; xây dựng thái độ, động cơ đúng đắn, ý chí khắc phục khó khăn, hăng say học tập, nghiên cứu làm chủ quá trình khai thác, bảo quản, bảo dưỡng trang, thiết bị thông tin liên lạc. Cùng với đó, các đơn vị chú trọng giáo dục truyền thống anh hùng của Bộ đội Thông tin liên lạc; những thành tích, chiến công của Binh chủng, Lữ đoàn thông qua các bài giảng chính trị; hệ thống truyền thanh nội bộ; hội thi bằng hình thức sân khấu hóa; tổ chức các hoạt động tham quan Nhà truyền thống, kể chuyện truyền thống, v.v. Qua đó, khơi dậy niềm vinh dự, tự hào, tạo động lực tinh thần để mỗi cán bộ, nhân viên, chiến sĩ phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện, tích lũy kinh nghiệm, đề cao trách nhiệm chính trị, đáp ứng tốt yêu cầu chức trách, nhiệm vụ được giao. Thấm nhuần lời dạy của Bác “thực hành dân chủ là cái chìa khóa vạn năng có thể giải quyết mọi khó khăn”, Đơn vị luôn duy trì, thực hiện nghiêm Quy chế Dân chủ cơ sở, tạo bầu không khí dân chủ, tin tưởng, đoàn kết, thống nhất của cán bộ, chiến sĩ với lãnh đạo, chỉ huy các cấp. Đồng thời, thực hiện tốt các khâu, các bước: “dự báo, nắm, quản lý, định hướng và giải quyết tư tưởng” và các biện pháp tâm lý trong giải quyết tư tưởng theo phương châm: gần bộ đội, hiểu bộ đội, tin bộ đội, để chủ động nắm, quản lý và kịp thời xử lý dứt điểm, không để nảy sinh tư tưởng tiêu cực, kéo dài, ảnh hưởng đến quá trình thực hiện nhiệm vụ của đơn vị. Thường xuyên quan tâm chăm lo về vật chất, tinh thần cho các đối tượng; thực hiện tốt chính sách hậu phương Quân đội, tạo động lực để cán bộ, chiến sĩ yên tâm công tác, gắn bó với đơn vị.

 

 Bảo đảm Thông tin liên lạc phục vụ Hội thao quân sự quốc tế - Army Games 2021

Trước yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra ngày càng cao đối với Lữ đoàn, việc “... ra sức học tập thêm nghiệp vụ, kỹ thuật, bảo đảm công tác thông tin liên lạc kịp thời, chính xác, bí mật, an toàn, ngày càng tiến bộ” theo lời dạy của Bác là nội dung quan trọng, thiết thực, cấp thiết; là cơ sở xây dựng Lữ đoàn vững mạnh toàn diện, tiến thẳng lên hiện đại. Để đạt chiều sâu vững chắc, cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị quán triệt sâu sắc các nghị quyết, kết luận của trên, tập trung lãnh đạo nâng cao chất lượng công tác huấn luyện, trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu, đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ. Trong tổ chức thực hiện, Lữ đoàn luôn quán triệt nghiêm quan điểm, nguyên tắc, phương châm, các mối kết hợp trong huấn luyện; lấy huấn luyện cán bộ làm then chốt, huấn luyện về kỹ thuật làm trung tâm, huấn luyện chiến thuật làm cơ sở; kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện cơ bản với chuyên sâu, phân đoạn với tổng hợp, lý thuyết với thực hành, lấy thực hành làm chính. Tích cực đổi mới nội dung, phương pháp chỉ đạo, điều hành huấn luyện; coi trọng làm tốt công tác chuẩn bị về mô hình học cụ, giáo án, thao trường,... và đẩy mạnh phong trào tự học tập trong đơn vị theo chủ trương xây dựng “Binh chủng học tập”, “Sĩ quan điện tử”. Tiếp tục thực hiện tốt khâu đột phá nâng cao chất lượng huấn luyện của đội ngũ cán bộ cấp phân đội, huấn luyện tổ, trạm lẻ, huấn luyện các tổ đài thông tin theo tiêu chí tinh nhuệ; chú trọng nâng cao kỹ năng xử lý các sự cố thông tin của các tổ bảo đảm kỹ thuật cơ động trong làm chủ trang bị, khí tài mới hiện đại, bảo đảm cho cán bộ, nhân viên, chiến sĩ giỏi về thông tin truyền thống, tinh nhuệ về thông tin cơ động, làm chủ thông tin công nghệ cao. Quá trình đó, Lữ đoàn yêu cầu các đơn vị duy trì nghiêm nền nếp chế độ, các khâu, các bước, nhất là quy tắc bảo đảm an toàn tuyệt đối trong huấn luyện. Các cơ quan chức năng chủ động nghiên cứu, đánh giá thực trạng kết quả huấn luyện, trình độ, khả năng làm chủ phương tiện kỹ thuật của cán bộ, nhân viên, chiến sĩ, tham mưu cho Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn triển khai các biện pháp nâng cao chất lượng huấn luyện; đồng thời, hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra các đơn vị thực hiện kế hoạch, tổ chức tập huấn, hội thi, hội thao bồi dưỡng nâng cao trình độ tổ chức, chỉ huy tham mưu tác chiến, chỉ đạo, điều hành huấn luyện cho đội ngũ cán bộ các cấp, bảo đảm công tác huấn luyện ngày càng đi vào thực chất, vững chắc. Hằng năm, Lữ đoàn thực hiện huấn luyện bảo đảm 100% nội dung, chương trình theo kế hoạch, quân số đạt trên 98%; kiểm tra 100% các khoa mục đạt từ khá trở lên; riêng huấn luyện chiến sĩ mới đạt giỏi, chuyên ngành thông tin đạt giỏi. Trong đó, 100% phân đội thông tin cơ động đạt trình độ “tinh nhuệ”; đáp ứng đủ các tiêu chí: chính trị, tư tưởng tốt; đoàn kết tốt, kỷ luật nghiêm; đúng tổ chức biên chế; chuyên môn, nghiệp vụ giỏi; tác chiến linh hoạt, hiệu quả; sức khoẻ tốt; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Trong điều kiện công tác bảo đảm về cơ sở vật chất, trang bị kỹ thuật còn khó khăn, song với quyết tâm học tập, làm theo tấm gương Bác Hồ về tinh thần vượt khó, đảm bảo “công tác thông tin liên lạc kịp thời, chính xác, bí mật, an toàn”, các đơn vị tập trung duy trì nghiêm kế hoạch công tác cấp phân đội, nhất là phân đội thông tin cơ động, bảo đảm thông tin liên lạc kịp thời, thông suốt, vững chắc trong mọi tình huống, mọi nhiệm vụ; trong đó, ưu tiên hoạt động của các tổ kỹ thuật mũi nhọn, làm nòng cốt trong bảo đảm kỹ thuật cơ động và thực hiện việc hỗ trợ kỹ thuật cho các trạm thông tin kỹ thuật số. Lữ đoàn chủ động phối hợp với các đơn vị, doanh nghiệp viễn thông trong và ngoài Quân đội trao đổi, phát triển hạ tầng thông tin; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong chỉ huy, quản lý, điều hành, khai thác hệ thống thông tin, nhằm thực hiện mục tiêu “hiện đại hóa” phương tiện kỹ thuật thông tin, đáp ứng yêu cầu của tác chiến thông tin công nghệ cao. Cùng với đó và trên cơ sở bám sát yêu cầu nhiệm vụ, Lữ đoàn thường xuyên bổ sung, điều chỉnh hệ thống văn kiện sẵn sàng chiến đấu và tổ chức luyện tập thuần thục theo các phương án đã xác định, sẵn sàng xử lý hiệu quả các tình huống khi có lệnh. Duy trì nghiêm chế độ trực, sẵn sàng bảo đảm thông tin liên lạc cho nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biên giới, A2, phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn; truyền hình phục vụ các hội nghị, hội thi, hội thao, diễn tập của Bộ và các đơn vị toàn quân; xử lý kịp thời các tình huống và sự cố thông tin và tuần tra bảo vệ an toàn tuyến cáp do Lữ đoàn quản lý, bảo đảm tỷ lệ liên lạc trên các phương tiện đạt 99,8% trở lên.

Phong trào nghiên cứu, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật được các cơ quan, đơn vị đẩy mạnh, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện Cuộc vận động “Quản lý, khai thác vũ khí, trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và An toàn giao thông”. Công tác bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa được tổ chức theo phân cấp; nền nếp, chế độ bảo quản, bảo dưỡng được duy trì chặt chẽ thông qua “Ngày Kỹ thuật”; thực hiện đúng quy định về hệ thống sổ sách, đăng ký, quản lý thống kê, chế độ kiểm kê chặt chẽ theo định kỳ. Nhờ đó, việc đánh giá chất lượng phương tiện kỹ thuật của các đơn vị luôn chính xác, kịp thời, từ đó, có biện pháp bảo quản, bảo dưỡng, nâng cao hệ số kỹ thuật, bảo đảm thông tin liên lạc, truyền hình cơ động và sẵn sàng chiến đấu thông suốt, vững chắc, góp phần đẩy nhanh quá trình xây dựng Lữ đoàn tiến thẳng lên hiện đại.

Hiệu quả từ việc làm theo lời Bác Hồ dạy đối với Bộ đội Thông tin liên lạc của cán bộ, nhân viên, chiến sĩ Lữ đoàn Thông tin 139 là cơ sở vững chắc để Đơn vị không ngừng phấn đấu nâng cao chất lượng, hiệu quả các mặt công tác, đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ thực tiễn đặt ra, xây dựng Lữ đoàn tiến thẳng lên hiện đại, giữ vững danh hiệu Cờ thi đua của Bộ Quốc phòng.

______________

1 - Hồ Chí Minh – Toàn tập, Tập 15, Nxb CTQG, H. 2011, tr. 554.

 

Đại tá NGUYỄN NGỌC PHƯƠNG, Chính ủy Lữ đoàn

Theo http://tapchiqptd.vn

 

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website