Chủ tịch Hồ Chí Minh nói chuyện tại Đại hội Phụ nữ toàn quốc lần thứ III (ngày 9/3/1960)

Chủ tịch Hồ Chí Minh nói chuyện tại Đại hội Phụ nữ toàn quốc lần thứ III (ngày 9/3/1960)

(nguồn CDROM Hồ Chí Minh - Toàn tập. Nxb CTQG, năm 2011)

Đã xem:30030

Tư liệu âm thanh khác