Bác Hồ chúc mừng năm mới Kỷ Dậu 1969

Bác Hồ chúc mừng năm mới Kỷ Dậu 1969

(nguồn CDROM Hồ Chí Minh - Toàn tập. Nxb CTQG, năm 2011)

Đã xem:10418

Tư liệu âm thanh khác