Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Lời kêu gọi toàn quốc chống Mỹ cứu nước (ngày 17/7/1966)

Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Lời kêu gọi toàn quốc chống Mỹ cứu nước (ngày 17/7/1966)

(nguồn CDROM Hồ Chí Minh - Toàn tập. Nxb CTQG, năm 2011)

Đã xem:61155

Tư liệu âm thanh khác