Năm 2016, sau khi tiếp thu Chỉ thị 05/CT-TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (Chỉ thị 05), Ban Thường vụ Huyện ủy Bá Thước đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về xây dựng chỉnh đốn Đảng.

Theo đó, nội dung lãnh đạo, chỉ đạo tập trung vào những việc làm thiết thực, cụ thể, có chiều sâu. Việc thực hiện các nội dung, phần việc đăng ký học tập và làm theo Bác được triển khai theo hướng thiết thực, sát tình hình thực tế công việc, gắn liền với chức năng, nhiệm vụ của từng tổ chức, cơ quan, đơn vị, địa phương, nhiệm vụ được phân công của từng cán bộ, đảng viên; thực hiện nghiêm công tác kiểm tra, giám sát… Cạnh đó, nội dung học tập Chỉ thị 05 còn gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị, các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước được nhân dân quan tâm. Hằng năm 43/43 Chi, Đảng bộ trực thuộc; 100% các đồng chí cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý, các cán bộ, đảng viên xây dựng kế hoạch học tập, thực hiện Chỉ thị 05 một cách nghiêm túc, hiệu quả.

Một hội nghị quán triệt triển khai, thực hiện Chỉ thị 05 tại huyện Bá Thước. 

Trải qua 6 năm triển khai, Chỉ thị 05 đã tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, hành động của cán bộ, đảng viên, nhân dân về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tinh thần, thái độ trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, nhất là trách nhiệm gương mẫu đi đầu của cán bộ lãnh đạo địa phương được nâng lên rõ rệt; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng được nâng cao; đổi mới phương pháp, tác phong của cán bộ theo hướng sâu sát quần chúng, thực hiện nói đi đôi với làm, nói ít làm nhiều, làm có hiệu quả; cán bộ, công chức, viên chức có ý thức tu dưỡng, rèn luyện về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, chủ động tích cực học tập nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Qua phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều mô hình, điển hình cụ thể hóa thiết thực việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên các lĩnh vực đời sống xã hội.

Học Bác tư tưởng “gần dân, trọng dân”, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp ở Bá Thước đã tăng cường đối thoại với nhân dân, lắng nghe tâm tư nguyện vọng của nhân dân; kịp thời giải quyết những nguyện vọng chính đáng của nhân dân, qua đó, góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương, đưa tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hằng năm lên trên 15%; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn dưới 6%; quốc phòng - an ninh được bảo đảm, công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị trên địa bàn huyện có những chuyển biến tích cực.

Biểu dương tập thể, cá nhân điển hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05 ở huyện Bá Thước (giai đoạn 2016 - 2020).

Trong quá trình thực hiện Chỉ thị 05, trên địa bàn huyện Bá Thước đã xuất hiện nhiều tấm gương tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở các lĩnh vực với nhiều nét mới, sáng tạo, góp phần vào phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh trên địa bàn huyện, tiêu biểu như: Gương chị Hà Thị Dung ở Phố Đòn, xã Lũng Niêm đã quyết tâm khôi phục thành công nghề dệt thổ cẩm, tạo việc làm, thu nhập ổn định cho nhiều lao động nữ tại địa phương.

Vốn sinh ra trong gia đình có nghề truyền thống dệt thổ cẩm, chị Dung luôn trăn trở việc gìn giữ và phát huy nghề. Từ năm 2006, khi phần lớn những người phụ nữ Thái trong thôn bỏ nghề dệt thì chị Dung lại mạnh dạn vay vốn, mua thêm khung cửi, dạy nghề cho phụ nữ trong thôn, đồng thời mở mang cơ sở dệt may, nhằm khôi phục lại nghề dệt thổ cẩm…Đến nay, cơ sở của chị Dung sản xuất ổn định, với thu nhập khoảng 20 triệu đồng/tháng, tạo việc làm cho 40 lao động. Hiện sản phẩm thổ cẩm của chị là một trong các sản phẩm chủ lực góp phần quảng bá tiềm năng du lịch địa phương. Chị Dung đã trở thành một trong những cá nhân tiêu biểu của địa phương nhận được nhiều bằng khen của các cấp vì có thành tích xuất sắc trong “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2016 - 2020.

Còn tại Chi bộ thôn Ba, xã Ban Công, để việc học và làm theo Bác có hiệu quả thiết thực, cấp ủy chi bộ đã tăng cường tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của cuộc vận động gắn với tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến cán bộ, đảng viên và toàn thể nhân dân, nhất là các phong trào thi đua của xã, thôn để tạo sự đồng thuận trong nhân dân; lồng ghép triển khai cuộc vận động với các chương trình, kế hoạch của cấp ủy các cấp, xây dựng các tiêu chí chuẩn mực làm theo Bác phù hợp với tình hình thực tế của thôn; đồng thời đánh giá rút kinh nghiệm và nhân rộng cách làm hay, mô hình sản xuất hiệu quả. Với cách làm trên, qua việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, nhận thức về phát triển kinh tế - xã hội của thôn có nhiều chuyển biến tích cực, đời sống người dân ở thôn Ba không ngừng được nâng cao về mọi mặt.

 Đồng chí Bùi Văn Lưỡng, Bí thư Huyện ủy Bá Thước (Thanh Hóa). 

Trao đổi với chúng tôi, đồng chí Bùi Văn Lưỡng, Bí thư Huyện ủy Bá Thước (Thanh Hóa) cho biết: Những năm qua, việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị đã tạo chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng, tinh thần, trách nhiệm, tác phong, lề lối làm việc, thái độ phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng, đạo đức, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức không ngừng được nâng cao. Qua đó tạo hiệu ứng lan tỏa sâu rộng trong toàn địa phương về nhiệm vụ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, hướng tới những hành động tốt đẹp giàu tính nhân văn, vì sự phát triển chung của xã hội.

“Trong thời gian tới, Ban Thường vụ Huyện ủy Bá Thước tiếp tục quán triệt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm, thường xuyên, liên tục của mỗi tổ chức, cơ quan, đơn vị, của từng cán bộ, đảng viên và nhân dân; triển khai thực hiện những nội dung tư tưởng, đạo đức, phong cách và lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Quy định số 08 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII), Quy định số 1089 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp. Đồng thời tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 05 và các văn bản của Trung ương, của Tỉnh ủy Thanh Hóa về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để việc học tập Chỉ thị 05 tiếp tục được nâng cao về cả chất lượng và chiều sâu…”, đồng chí Bùi Văn Lưỡng cho biết./.