Đảng bộ xã Pom Lót thực hiện thắng lợi nhiệm vụ

 Cán bộ xã Pom Lót thảo luận nhóm về triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế địa phương.

Đảng bộ xã Pom Lót hiện có gần 250 đảng viên sinh hoạt ở 20 chi bộ. Để việc thực hiện Chỉ thị 05 đi sâu vào nếp nghĩ, cách làm của cán bộ, đảng viên và nhân dân, Đảng ủy xã Pom Lót đã tổ chức nhiều hội nghị học tập, quán triệt theo chủ đề từng năm. Đồng thời, chỉ đạo các chi bộ trực thuộc xây dựng chương trình công tác phù hợp với tình hình thực tiễn; cán bộ, công chức, đảng viên xây dựng chương trình hành động cá nhân theo đúng chủ đề. Từng cán bộ, đảng viên đăng ký việc làm cụ thể, cam kết học và làm theo Bác gắn với chủ đề năm và nhiệm vụ của từng tập thể, cá nhân. Trong đó, đặc biệt chú trọng phát huy vai trò gương mẫu của các cán bộ, đảng viên để quần chúng noi theo. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên thường xuyên được tăng cường. Nhờ vậy đã có sự chuyển biến tích cực, nâng cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, đổi mới tác phong, lề lối làm việc, nâng cao chất lượng công vụ. Ý thức đấu tranh, tự phê bình và phê bình, phòng chống suy thoái về phẩm chất đạo đức lối sống, “tự diễn biến” “tự chuyển hóa” được nâng cao.

Đổi mới trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Đảng ủy xã đã lựa chọn một số vấn đề trọng tâm, trọng điểm để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện. Đảng ủy xã đã tập trung lãnh đạo làm chuyển biến căn bản những nhiệm vụ quan trọng mà nhân dân quan tâm như: Chuyển dịch cơ cấu cây trồng, huy động vốn cho đầu tư phát triển, công tác vệ sinh môi trường, tỷ lệ bảo hiểm y tế toàn dân, trật tự an toàn xã hội, an ninh nông thôn... Đặc biệt trong phát triển kinh tế, xã chú trọng phát triển trang trại, gia trại, kinh tế tập thể và sản xuất sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu. Đến nay, Pom Lót đã thành lập 3 hợp tác xã, tổ hợp tác sản xuất rau an toàn và chăn nuôi gia súc gia cầm tạo việc làm cho hàng trăm lao động địa phương.

Với việc cụ thể hóa nội dung học tập và làm theo Bác đã phát huy vai trò nêu gương của đội ngũ cán bộ, đảng viên, trách nhiệm của người đứng đầu trong tuyên truyền, vận động người dân tích cực thi đua lao động sản xuất, xây dựng đời sống văn hóa. Các phong trào thi đua trong toàn Đảng bộ xã đã tạo động lực thúc đẩy kinh tế địa phương đi lên. Các chỉ tiêu phát triển trong những năm qua đều hoàn thành và vượt kế hoạch đề ra; công tác an sinh xã hội, giảm nghèo được triển khai thực hiện có hiệu quả. Đến nay xã Pom Lót đã được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới và hiện đang tiếp tục phấn đấu để trở thành xã nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn xã đạt gần 40 triệu đồng/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 6,8%.

Học và làm theo Bác đã có tác động tích cực trong triển khai các nhiệm vụ chính trị của xã. Cấp ủy, chính quyền, đoàn thể địa phương, cán bộ, đảng viên đã đổi mới phương thức lãnh đạo, phong cách, tác phong công tác; tự giác thực hiện nghiêm túc các quy định, quy chế làm việc, nâng cao ý thức, trách nhiệm cá nhân. Tỷ lệ đảng viên hoàn thành nhiệm vụ trở lên đạt trên 99%; Đảng bộ xã liên tục đạt danh hiệu hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Những kết quả đó là cơ sở, động lực để xã Pom Lót tiếp tục đưa việc học tập và làm theo Bác trở thành công việc tự giác, thường xuyên của cấp ủy, chính quyền, mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân; khơi dậy sức mạnh nội lực, tinh thần đoàn kết trong thực hiện các phong trào thi đua, góp phần giúp xã Pom Lót thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã đề ra.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website