Lực lượng vũ trang tỉnh Lai Châu đẩy mạnh thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị (khóa XIII)

Ngay sau khi Bộ Chính trị (khóa XIII) ban hành Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) (sau đây gọi tắt là Kết luận số 01-KL/TW), với quyết tâm cao, sự năng động, sáng tạo, bằng những phong trào, mô hình hiệu quả, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã lan tỏa sâu rộng trong nhận thức và hành động của cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh Lai Châu. Qua đó, góp phần xây dựng các cấp ủy, tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, tổ chức quần chúng vững mạnh xuất sắc, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, luôn xứng đáng là lực lượng nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng khu vực phòng thủ Tỉnh ngày càng vững chắc, giữ vững ổn định chính trị, tạo điều kiện để Tỉnh phát triển nhanh, bền vững.


Cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh tham gia khắc phục hậu quả thiên tai

Hiện nay, theo chủ trương chung, lực lượng vũ trang tỉnh Lai Châu đang tập trung điều chỉnh tổ chức, xây dựng lực lượng “tinh, gọn, mạnh” theo Nghị quyết số 05 của Bộ Chính trị (khóa XIII)1, Nghị quyết số 230 của Quân ủy Trung ương2 với nhiều thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen. Trong khi đó, các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị lợi dụng các vấn đề về “dân tộc”, “tôn giáo”, “dân chủ, nhân quyền” với nhiều thủ đoạn hết sức tinh vi, xảo quyệt để kích động di cư, dịch cư tự do, truyền đạo trái pháp luật, tuyên truyền lập “Nhà nước Mông”,... tác động nhất định đến nhận thức của đồng bào các dân tộc nói chung, tư tưởng của cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Tỉnh nói riêng. Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao, cùng với triển khai toàn diện các mặt công tác, Đảng ủy Quân sự, Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh xác định tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Kết luận số 01-KL/TW với những trọng tâm sau:

Tăng cường giáo dục nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sĩ trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người, nhất là tư tưởng về ý chí tự lực, tự cường, khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Để làm được điều đó, các cơ quan, đơn vị, nhất là các huyện biên giới, đơn vị chiến đấu cần vận dụng linh hoạt các hình thức trong quán triệt, học tập, bảo đảm sát thực tiễn, phù hợp với từng đối tượng; đưa nội dung “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc” vào kế hoạch giáo dục chính trị hằng năm. Qua đó, làm cho cán bộ, chiến sĩ thống nhất nhận thức: học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là động lực, nguồn sức mạnh to lớn để nhân dân và cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh Lai Châu phát huy nội lực, vượt qua khó khăn, thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao. Việc học tập và làm theo Bác phải trở thành công việc thường xuyên của tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị và từng cán bộ, chiến sĩ. Cùng với đó, các đơn vị tiếp tục thực hiện nghiêm Nghị quyết số 847-NQ/QUTW, ngày 28/12/2021 của Quân ủy Trung ương về Phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới và Kết luận số 21-KL/TW, của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XIII) về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Từ đó, tạo sự thống nhất về nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chỉ huy các cấp và cán bộ, đảng viên, quần chúng, nêu cao tinh thần phụng sự Tổ quốc, phụng sự nhân dân, xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” trong thực hiện.

 

Kết hợp chặt chẽ việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị là giải pháp được Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh hết sức coi trọng và đưa vào chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện. Để đạt hiệu quả cao, Tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tiếp tục bổ sung, hoàn thiện cụ thể hóa 05 chuẩn mực “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới, bảo đảm phù hợp với đặc điểm, chức năng, nhiệm vụ được giao. Thường xuyên bổ sung kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện chương trình, kế hoạch hành động thực hiện nghị quyết của đơn vị; nội dung hướng vào “Xây dựng lực lượng vũ trang Tỉnh vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức gắn với xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”. Từng cá nhân xây dựng cam kết, đăng ký kế hoạch phấn đấu gắn với chức trách, nhiệm vụ được giao, báo cáo cấp ủy, chỉ huy xác nhận thông qua; định kỳ báo cáo kết quả thực hiện với chi bộ để theo dõi, kiểm tra, giám sát. Nội dung đăng ký phấn đấu tập trung vào: nâng cao ý thức, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị; phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong công tác giáo dục chính trị, huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu; tham gia xây dựng cơ sở chính trị địa phương vững mạnh; rèn luyện kỷ luật, xây dựng chính quy, thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí, v.v. Trong thực hiện, cần chú trọng học tập và làm theo phong cách: tư duy; làm việc; ứng xử; diễn đạt; sống thanh cao, trong sạch, giản dị và phong cách quần chúng, dân chủ, tự mình nêu gương của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đây là những nguyên tắc, thước đo, mẫu mực về ứng xử để cán bộ, chiến sĩ thực hiện và là kim chỉ nam định hướng cho mọi hành động, việc làm trong thực thi nhiệm vụ theo phương châm “trên làm gương mẫu mực, dưới tích cực học tập làm theo”, “đảng viên đi trước, quần chúng theo sau” trong học tập và làm theo Bác bằng hành động cụ thể. Để đạt hiệu quả, cấp ủy, chỉ huy các cấp cần phát huy tính tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ trì cơ quan, đơn vị; thực hiện nói đi đôi với làm trong thực hiện kế hoạch, chương trình hành động đã đề ra, bảo đảm cụ thể, thiết thực, hiệu quả; coi đây là một trong những tiêu chuẩn để bình xét thi đua, khen thưởng, đánh giá cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, v.v. Đồng thời, chủ động nắm chắc tình hình, dự báo đúng, định hướng chính xác, xử lý đúng đắn, kịp thời những vấn đề về tư tưởng nảy sinh ngay từ cơ sở.

 

Thấm nhuần lời huấn thị của Bác “Một tấm gương sống còn có giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền”3, Đảng ủy Quân sự, Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh yêu cầu cấp ủy, tổ chức đảng các cấp phải phát huy vai trò, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ trì cơ quan, đơn vị trong học tập và làm theo Bác. Để thực hiện tốt nội dung này, lãnh đạo, chỉ huy các cấp phải thể hiện tư tưởng vững vàng, quan điểm đúng, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; có phong cách lãnh đạo, chỉ huy khoa học, dân chủ, sâu sát thực tiễn, luôn là hạt nhân đoàn kết, quy tụ, tạo động lực và phát huy trí tuệ tập thể; giữ vững nguyên tắc lãnh đạo, bảo đảm khách quan, toàn diện, công tâm, công khai, minh bạch, chính xác. Không ngừng học tập, tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng, mẫu mực về nhân cách, lối sống; cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; trung thực, giản dị, thẳng thắn, chân thành; không tham nhũng, không vụ lợi, v.v. Thường xuyên tự phê bình và phê bình nghiêm túc, thấy đúng phải cương quyết bảo vệ, thấy sai phải quyết liệt đấu tranh. Các cơ quan, đơn vị tổ chức tốt sinh hoạt chính trị “tự soi, tự sửa”, tự phê bình và phê bình, giúp cho cán bộ, đảng viên, quần chúng đánh giá đúng, thực chất về kết quả thực hiện, kịp thời khắc phục hạn chế, khuyết điểm. Từ đó, tích cực tu dưỡng, rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống “Bộ đội Cụ Hồ”; luôn “gương mẫu, đi đầu, quyết liệt trong công việc, nói đi đôi với làm”, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, là tấm gương mẫu mực để bộ đội noi theo.

 

Để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đạt hiệu quả, thực chất, Đảng ủy Quân sự, Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh tăng cường công tác kiểm tra, giám sát. Yêu cầu được Tỉnh đặt ra là, cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp phải xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát đối với 100% tổ chức đảng, đảng viên theo chức năng, nhiệm vụ, gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Nội dung tập trung vào việc tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, ý thức tổ chức kỷ luật và kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ; kịp thời phát hiện dấu hiệu vi phạm để chấn chỉnh, ngăn chặn, kiên quyết xử lý nghiêm những tổ chức, cá nhân có nhận thức, tư tưởng lệch lạc, hành vi sai trái trong thực hiện. Gắn kiểm tra, giám sát của cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp với kiểm tra, giám sát của chỉ huy, cán bộ chủ trì đối với cán bộ, chiến sĩ thuộc quyền; phát huy tốt vai trò giám sát của các tổ chức quần chúng, Hội đồng quân nhân đối với tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên trong thực hiện quy định trách nhiệm nêu gương, nhất là đội ngũ cán bộ chủ trì cấp ủy, chỉ huy các cấp thông qua các hoạt động học tập, công tác, sinh hoạt và trong thực hiện nhiệm vụ. Định kỳ sơ kết, tổng kết để đánh giá việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở các cấp; nghiêm túc rút kinh nghiệm, chấn chỉnh, đấu tranh kiên quyết với những nhận thức, tư tưởng lệch lạc, hành vi sai trái trong thực hiện. Đồng thời, biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích, mô hình mới, cách làm sáng tạo, hiệu quả trong học tập và làm theo Bác, góp phần đưa hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” lan tỏa mạnh mẽ.

Cùng với những giải pháp trên, cấp ủy, chỉ huy các cấp cần phát huy tính năng động, sáng tạo, vận dụng linh hoạt, sát thực tiễn, làm cho việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành nhu cầu tự thân, việc làm tự giác, thường xuyên của các tổ chức và từng cán bộ, chiến sĩ. Phấn đấu vượt qua khó khăn, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, cùng với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Lai Châu phát huy tinh thần tự lực, tự cường, tinh thần đại đoàn kết toàn dân, quyết tâm vươn lên hoàn thành tốt các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh theo chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp đã đề ra, xứng đáng là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu, trung thành, tin cậy của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong Tỉnh.


________________

1 - Nghị quyết số 05-NQ/TW, ngày 17/01/2022 của Bộ Chính trị (khóa XIII) về Tổ chức Quân đội nhân dân Việt Nam giai đoạn 2021 – 2030 và những năm tiếp theo.

2 - Nghị quyết số 230-NQ/QUTW, ngày 02/4/2022 của Quân ủy Trung ương về lãnh đạo thực hiện tổ chức Quân đội nhân dân Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030 và những năm tiếp theo.

3 - Hồ Chí Minh – Toàn tập, Tập 1, Nxb CTQG, H. 2021, tr. 284.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website