Hội Cựu chiến binh Việt Nam thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị (khóa XIII)

Nhằm đảm bảo tính thống nhất trong quán triệt, triển khai tổ chức thực hiện Kết luận quan trọng này ở các cấp Hội, Thường trực Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam đã ban hành Kế hoạch số 264/KH-CCB, ngày 01/9/2021 về Thực hiện Kết luận 01 trong toàn khóa Đại hội XIII của Đảng; trong đó, xác định rõ mục đích, yêu cầu, nội dung chủ yếu cần thực hiện, cơ quan phụ trách từng nhiệm vụ và lộ trình cụ thể giai đoạn 2021 - 2026; Kế hoạch số 267/KH-CCB, ngày 08/9/2021 để tổ chức thực hiện Kết luận 01 trong năm 2021. Trên cơ sở đó, Hội Cựu chiến binh các cấp quán triệt, triển khai, cụ thể hóa thành nghị quyết, kế hoạch, chương trình hành động gắn với công tác xây dựng Đảng, các nhiệm vụ trọng tâm của từng cấp Hội; tổ chức nghiên cứu, quán triệt các bài viết, bài phát biểu của lãnh đạo Đảng, Nhà nước về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cùng những vấn đề về: xây dựng Đảng, đổi mới phương pháp, tác phong công tác và công tác phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên. Tổ chức cho 100% cán bộ, đảng viên đăng ký cam kết tu dưỡng, rèn luyện giữ gìn phẩm chất, đạo đức, lối sống; lấy kết quả học tập và làm theo Bác làm cơ sở đánh giá, bình xét, phân loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ hằng năm của cán bộ, đảng viên, hội viên. Cùng với đó, các cấp Hội đã hoàn thành việc sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị theo đúng kế hoạch, phù hợp với công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, bảo đảm chất lượng, hiệu quả; đánh giá đúng ưu điểm, hạn chế, nguyên nhân, rút ra những kinh nghiệm bổ ích; xác định chủ trương, giải pháp thực hiện trong thời gian tới và biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân tiêu biểu xuất sắc giai đoạn 2016 - 2021.

Phát huy bản chất, truyền thống của “Bộ đội Cụ Hồ”, từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu, toàn Hội đã thực hiện tốt phong trào thi đua đặc biệt: “Cựu chiến binh gương mẫu, trách nhiệm, sáng tạo hiệu quả, chung sức, đồng lòng cùng toàn dân thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19” do Trung ương Hội phát động. Quán triệt tinh thần “Chống dịch như chống giặc” của Chính phủ, mặc dù điều kiện sức khỏe có hạn, song toàn Hội đã vận động trên 600.000 lượt cán bộ, hội viên tham gia hơn 5.760 tổ Covid-19 cộng đồng, tổ tuyên truyền phòng, chống Covid-19, tổ trực chốt, tổ tự nguyện phục vụ, tổ xung kích Cựu chiến binh áo trắng, v.v. Qua đó, thực hiện tốt việc tuyên truyền, vận động, canh gác, kiểm tra, kiểm soát, phục vụ, hỗ trợ, giúp đỡ nhân dân phòng, chống dịch bệnh(1). Hưởng ứng Chương trình “Triệu phần quà đại đoàn kết, tiếp sức đồng bào miền Nam vượt qua đại dịch Covid-19” do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động và ủng hộ Quỹ vắc xin của Chính phủ, bằng tình cảm, trách nhiệm và sự sẻ chia với cộng đồng, hầu hết cán bộ, hội viên đã ủng hộ ít nhất 01 ngày lương, nhiều doanh nhân, doanh nghiệp cựu chiến binh, cựu quân nhân đã ủng hộ tiền, trang thiết bị y tế, lương thực, thực phẩm,…với tổng số tiền trên 800 tỉ đồng(2). Những việc làm thiết thực của Cựu chiến binh không chỉ góp phần phòng, chống dịch bệnh, mà còn khẳng định giá trị, phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” luôn được gìn giữ và phát huy, nhất là trong hoàn cảnh khó khăn, gian khổ.

 Đoàn công tác Trương ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam cắt băng khánh thành Nhà nghĩa tình đồng đội tại huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang

Nêu cao ý chí tự lực, tự cường, không chịu khuất phục trước khó khăn, nghèo đói, Cựu chiến binh đã tích cực đẩy mạnh hoạt động phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo. Thực hiện phong trào “Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”, các cấp Hội đã khơi dậy, phát huy tiềm năng, khai thác mọi nguồn lực, động viên, hỗ trợ hội viên phát triển sản xuất, kinh doanh; tích cực bồi dưỡng, nâng cao kiến thức khoa học kỹ thuật, tạo điều kiện để hội viên đẩy mạnh sản xuất, phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, thúc đẩy hoạt động tình nghĩa, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Các doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ đội sản xuất kinh doanh do Cựu chiến binh làm chủ tiếp tục đổi mới mô hình sản xuất, kinh doanh, nhân rộng những mô hình hiệu quả, có nhiều hình thức thiết thực giúp nhau xóa nghèo, phát triển kinh tế; tích cực đóng góp xây dựng quỹ: “Nghĩa tình đồng đội”, “Xoá nghèo cho hội viên”; tổ chức các chương trình “Tri ân đồng đội”; “Đền ơn đáp nghĩa”(3), v.v.

Chú trọng “làm theo” Bác bằng những công việc cụ thể, Cựu chiến binh tích cực tham gia các phong trào, cuộc vận động, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Hưởng ứng phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, các cấp Hội đã tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên tích cực tham gia các mô hình: “Câu lạc bộ môi trường”; “Đội tự quản bảo vệ môi trường”; “Tổ cựu chiến binh tự quản thu, gom chai, lọ thuốc bảo vệ thực vật trên đồng ruộng”; “Quản lý tuyến đường xanh - sạch - đẹp - an toàn”, v.v. Nhiều hội viên đã hiến đất, hiến của, góp công, góp phần xây dựng môi trường đô thị, nông thôn sáng, xanh, sạch, đẹp(4). Với vai trò nòng cốt trong Mặt trận Tổ quốc, các cấp Hội đã tích cực tham gia thực hiện Quy chế Dân chủ cơ sở, tạo sự đồng thuận, tăng cường đoàn kết trong nội bộ, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Phát huy những kết quả đạt được, để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng, hệ thống chính trị và Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Thường trực Trung ương Hội yêu cầu toàn Hội: tiếp tục nêu cao phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, truyền thống “Trung thành - Đoàn kết - Gương mẫu - Đổi mới”, tổ chức thực hiện nghiêm, hiệu quả Kết luận số 01 với một số nội dung cơ bản sau:

Một là, tiếp tục quán triệt, thực hiện Kết luận 01 gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, các nghị quyết Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nghị quyết Đại hội Cựu chiến binh các cấp nhiệm kỳ 2022 - 2027; giải quyết các khâu đột phá, các nhiệm vụ trọng tâm, gắn với các cuộc vận động của địa phương và phong trào Thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu”. Thực hiện nghiêm Quy định số 37-QĐ/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XIII) về những điều đảng viên không được làm. Bám sát kế hoạch, hướng dẫn của trên, từng cấp Hội cụ thể hóa nội dung học tập năm 2022 phù hợp với thực tế cấp mình; trong đó, xác định rõ: Học tập, cần bám sát nội dung chuyên đề toàn khóa, nội dung sinh hoạt chuyên đề hằng năm. Làm theo, gắn với chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Hội. Thực hiện trách nhiệm nêu gương gắn với các quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên.

Hai là, các cấp hội thường xuyên nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên về nội dung, giá trị và ý nghĩa to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; qua đó, từng hội viên xây dựng động cơ đúng, trách nhiệm cao, học tập và làm theo Bác thường xuyên, liên tục bằng những công việc cụ thể, hiệu quả. Chủ động phát hiện, bồi dưỡng, biểu dương, khen thưởng các gương điển hình tiên tiến, mô hình hay, kinh nghiệm tốt, cách làm hiệu quả trong học tập và làm theo Bác; đồng thời, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng nhằm nhân rộng trong Hội và lan tỏa toàn xã hội. Bổ sung nội dung về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4, Nghị quyết Trung ương 5 (khóa XIII) vào các chuyên đề toàn khóa; xác định 01 đến 02 nhiệm vụ trọng tâm; cụ thể hóa tiêu chí chuẩn mực đạo đức Cựu chiến binh Việt Nam sát với đặc điểm nhiệm vụ của tổ chức Hội các cấp; tổ chức cho cán bộ, đảng viên cựu chiến binh đăng ký nội dung phấn đấu, làm cơ sở tự phê bình và phê bình, nhận xét, đánh giá, xếp loại hằng năm.

Ba là, các cấp Hội cần bám sát nghị quyết lãnh đạo của cấp ủy cùng cấp để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát; thực hiện nghiêm Hướng dẫn số 110/HD-CCB-KTr, ngày 28/6/2021 của Thường trực Trung ương Hội về công tác kiểm tra phục vụ đại hội và bầu Ban kiểm tra Hội Cựu chiến binh các cấp, nhiệm kỳ 2022 - 2027. Chủ động nắm chắc tình hình, phát hiện, kiểm tra đối với tổ chức Hội, hội viên khi có dấu hiệu vi phạm; tiếp nhận và giải quyết kịp thời đơn, thư, không để tồn đọng kéo dài; tổ chức kiểm tra, giám sát đúng thời gian, đủ nội dung theo kế hoạch. Đồng thời, coi trọng công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Kết luận 01, gắn với thực hiện các nghị quyết của Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nhằm phát hiện sớm, cảnh báo kịp thời, ngăn chặn những hành vi vi phạm kỷ luật, pháp luật, bảo đảm cho việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của cán bộ, hội viên được thực hiện nghiêm túc, thực chất, hiệu quả. Xử lý kiên quyết, nghiêm minh các tổ chức Hội, hội viên vi phạm.

Phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, truyền thống “Trung thành - Đoàn kết - Gương mẫu - Đổi mới”, đẩy mạnh, nâng cao chất lượng thực hiện Kết luận 01, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những việc làm thiết thực, hiệu quả là trách nhiệm chính trị của toàn Hội, mỗi cán bộ, đảng viên, hội viên, trước hết là đội ngũ cán bộ chủ trì, chủ chốt các cấp Hội, nhằm xây dựng Hội Cựu chiến binh Việt Nam vững mạnh toàn diện, đáp ứng sự tin tưởng của Đảng, Nhà nước và Nhân dân.

______________________

1 - Trong đó: Hà Nội: gần 8.000 lượt hội viên, Thành phố Hồ Chí Minh: hơn 5.000 hội viên, Đà Nẵng: 1.256 hội viên, Cần Thơ: 930 hội viên, Gia Lai: 3.612 hội viên, Vĩnh Long: 1.640 hội viên, Cao Bằng: 6.530 hội viên, Nghệ An: 3.490 hội viên, Phú Yên: 5.944 hội viên, Bình Dương: 2.000 hội viên, Đồng Tháp: 3.457 hội viên tham gia.

2 - Trong đó, ủng hộ Quỹ vắc xin hơn 600 tỉ đồng; ủng hộ công tác phòng, chống dịch gần 200 tỉ đồng; gần 5.000 tấn gạo, hơn 340 tấn rau, củ, quả; 12 tấn đậu, lạc, vừng; hơn 30.000 thùng mỳ tôm; 70.000 chai nước; 12.000 gói an sinh phòng, chống Covid-19 (gồm: lương thực, thực phẩm, hàng tiêu dùng thiết yếu).

3 - Trung ương Hội xây tặng 20 Nhà đồng đội, trị giá 3,2 tỉ đồng; các cấp Hội xây tặng 214 căn, trị giá 60 triệu đồng/căn. Đã xóa được 9.476 hộ cựu chiến binh nghèo (0,33%); xóa được 1.228 căn (15,1%) nhà dột nát, nhà tạm; tạo việc làm cho 9.870 lao động; huy động và giải quyết được 76.930 lao động là Cựu chiến binh và con cháu có việc làm. Tổ chức tập huấn giảm nghèo bền vững cho Cựu chiến binh ở 04 tỉnh: Cao bằng, Phú Yên, Ninh Thuận, Cà Mau. Các tỉnh, thành Hội đã phối hợp tổ chức 450 lớp tập huấn nghiệp vụ, vay vốn cho 16.320 người; tập huấn xóa đói, giảm nghèo cho 18.210 cán bộ, hội viên; tập huấn về khoa học kỹ thuật cho 22.960 cán bộ, hội viên. Tổ chức các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa” với hơn 15.930 phần quà (trị giá hơn 25 tỉ đồng), giúp đỡ hội viên có hoàn cảnh khó khăn.

4 - Đóng góp gần 12 tỉ đồng, hiến hơn 6.000 m2 đất, hơn 5.000 ngày công lao động; tham gia xây dựng và sửa chữa 12 cầu, cống; làm hơn 1.400 km đường giao thông nông thôn, 156 km kênh mương thủy lợi, v.v.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website