Tiếp và làm việc với đoàn có các đồng chí: Hà Văn Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Nguyễn Minh Đức, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy và các đồng chí lãnh đạo hai đơn vị.

Trao đổi với đoàn công tác, đồng chí Nguyễn Minh Đức, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy cho biết, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI, XII, XIII) đã tạo được những chuyển biến tích cực trong toàn Đảng bộ. Cấp ủy các cấp đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các tập thể, cá nhân khắc phục, sửa chữa những hạn chế, khuyết điểm. Ban Thường vụ Tỉnh ủy và cấp ủy các cấp đoàn kết, thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện; đưa vào chương trình, kế hoạch công tác và thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết với tinh thần trách nhiệm cao.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã có nhiều đổi mới, sáng tạo trong triển khai thực hiện Nghị quyết, nhất là ban hành quy định về tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý, quy định về việc lấy phiếu tín nhiệm của nhân dân tại nơi cư trú đối với cán bộ. Ý thức trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên nhất là người đứng đầu có chuyển biến tích cực, thực hiện khá nghiêm túc các quy định, quy chế của cấp ủy, tạo không khí dân chủ, thẳng thắn trong lãnh đạo, chỉ đạo cũng như trong sinh hoạt Đảng, lan tỏa trong đội ngũ cán bộ, đảng viên và toàn hệ thống chính trị, củng cố niềm tin trong Nhân dân.

Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng được tăng cường; hình thức sinh hoạt chi bộ có nhiều đổi mới; tổ chức bộ máy từng bước được sắp xếp theo hướng tinh gọn, rõ chức năng, nhiệm vụ, khắc phục dần tình trạng chồng chéo, trùng lắp; thực hiện có hiệu quả quy chế dân chủ cơ sở; quy mô thôn xóm, tổ dân phố, xã, phường, thị trấn từng bước đảm bảo theo quy định; chất lượng của đội ngũ cán bộ, đảng viên ngày càng nâng cao. Công tác tổ chức cán bộ được thực hiện đảm bảo công khai, dân chủ; công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng được tăng cường. Công tác dân vận và hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội đã phát huy tốt vai trò đoàn kết, tập hợp đoàn viên, hội viên tham gia giám sát, phản biện xã hội; dân chủ cơ sở tiếp tục được mở rộng, phát huy.

Đ/c Trần Doãn Tiến, Tổng Biên tập Báo điện tử ĐCSVN và đoàn công tác trao đổi những nội dung cụ thể
về tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XIX,
các mô hình điển hình, tạo dấu ấn trong việc triển khai Nghị quyết...

Hoạt động của các cấp chính quyền có nhiều đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả. Cấp ủy các cấp đã tập trung chỉ đạo, kiểm tra và giải quyết kịp thời những vấn đề nhạy cảm, dễ xảy ra vi phạm trên các lĩnh vực, xử lý dứt điểm, nghiêm minh các vụ việc nổi cộm, bức xúc. Quá trình thực hiện Nghị quyết đã góp phần tăng cường kỷ luật, kỷ cương, có tác dụng cảnh báo, răn đe, giáo dục, ngăn chặn các hành vi tiêu cực trong cán bộ, đảng viên.

Trao đổi về kết quả thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, Kết luận số 01-KL/TW, đồng chí Lê Văn Khánh, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Tĩnh cho biết, tỉnh triển khai thực hiện nghị quyết, kết luận của Bộ Chính trị gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. Trong 6 năm qua, tỉnh đã ban hành 198 văn bản chỉ đạo, hướng dẫn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện 4 nhóm nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm, đột phá, chọn những vấn đề bức xúc, nổi cộm của địa phương, đơn vị để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo; phân công trách nhiệm cụ thể cho từng tổ chức, cá nhân và quy định rõ lộ trình thực hiện.

Để thực hiện hiệu quả nội dung các chuyên đề hằng năm của Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo cụ thể hóa chủ đề sát với nhiệm vụ chính trị của tỉnh.

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, quan điểm chỉ đạo xuyên suốt tập trung 03 nội dung trọng tâm, đột phá: Tiếp tục đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, đặc biệt là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, người đứng đầu. Thực hành dân chủ, kỷ cương trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Đẩy mạnh cải cách hành chính, tập trung xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số; gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, đơn vị, chức trách, nhiệm vụ của từng cán bộ, đảng viên.

Đ/c Trần Doãn Tiến, Tổng Biên tập Báo điện tử ĐCSVN phát biểu tại buổi làm việc 

Năm 2022, tập trung thực hiện Chủ đề: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy ý chí tự lực, tự cường, khơi dậy khát vọng và truyền thống văn hóa, con người Hà Tĩnh, phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội” gắn với chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết đại hội đảng các cấp, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XIII, Kết luận số 21-KL/TW về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; Quy định số 37 về những điều đảng viên không được làm; Quy định số 08 của Ban Chấp hành Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là người đứng đầu. Cụ thể hóa nhiệm vụ đột phá của tỉnh trong triển khai thực hiện Kết luận số 01 giai đoạn 2021 - 2025, làm sâu sắc thêm một số nội dung cốt lõi trong Chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng, đưa việc học tập và làm theo Bác đi vào chiều sâu, nâng cao ý thức tự giác học tập, làm theo Bác, chất lượng hiệu quả trong triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị của cán bộ, đảng viên và Nhân dân, góp phần phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Việc học tập và làm theo Bác trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đạt được nhiều kết quả quan trọng. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tiếp tục được đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả, đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện của Đảng; kinh tế tăng trưởng khá; văn hóa, xã hội, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững có nhiều chuyển biến tích cực; quốc phòng - an ninh được củng cố, thúc đẩy hợp tác đối ngoại, ổn định chính trị; thu ngân sách đạt khá, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân...

Hoạt động đối thoại của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền được tăng cường, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên, Nhân dân trong thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Công khai, dân chủ, cầu thị, tôn trọng Nhân dân, nêu gương trong công việc, “nói đi đôi với làm” được đề cao, góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền.

Việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị góp phần thúc đẩy công tác cải cách hành chính, chấn chỉnh lề lối, tác phong công tác của cán bộ, đảng viên. Thực hiện tốt quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp, công tác quản lý, điều hành, đổi mới tác phong, lề lối làm việc, đề cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, công chức, đặc biệt là người đứng đầu cơ quan, đơn vị.

Tại buổi làm việc, đồng chí Trần Doãn Tiến và đoàn công tác đã trao đổi những nội dung cụ thể về tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, các mô hình điển hình, tạo dấu ấn trong việc triển khai Nghị quyết; những bài học kinh nghiệm…

Đ/c Hà Văn Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Tĩnh kết luận buổi làm việc 

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Hà Văn Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy khẳng định, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, tác động mạnh mẽ, tiêu cực đến sự phát triển kinh tế - xã hội, ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất, kinh doanh và đời sống nhân dân. Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp, các tầng lớp nhân dân trong tỉnh đã đoàn kết, thống nhất, bản lĩnh, sáng tạo, nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, thực hiện thành công “mục tiêu kép”, vừa kiểm soát, phòng chống dịch COVID-19, vừa duy trì, phát triển sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển.

Tốc độ tăng trưởng (GRDP) năm 2021 đạt 5,02% (xếp thứ 32/63 tỉnh, thành phố và đứng thứ 4 khu vực Bắc Trung bộ). Tập trung thực hiện Đề án Thí điểm xây dựng tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2021- 2025. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 04-NQ/TU, ngày 15/7/2021 để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Đề án. Năm 2021, toàn tỉnh huy động trên 8.000 tỷ đồng thực hiện chương trình nông thôn mới. Đến nay, toàn tỉnh đã có 177/182 xã (tỷ lệ hơn 97%) đạt chuẩn nông thôn mới, 50 xã đạt chuẩn nâng cao, 07 xã đạt chuẩn kiểu mẫu; 09/13 huyện, thành phố, thị xã đạt chuẩn/hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

Trong bối cảnh có nhiều khó khăn nhưng thu ngân sách vẫn đạt khá. Năm 2021, thu ngân sách đạt gần 17.000 tỷ đồng (thu nội địa 9.307 tỷ đồng; thu xuất nhập khẩu 7.599 tỷ đồng), cao nhất từ trước đến nay, vượt 63% so với dự toán Trung ương giao; nửa đầu năm 2022, đạt gần 11.000 tỷ đồng, đạt gần 76% dự toán Trung ương giao, dự kiến năm nay sẽ vượt kế hoạch đề ra…/.