Nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, thực sự hiệu quả, thiết thực trong việc học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, Huyện ủy Bạch Thông đã ban hành nhiều văn bản về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chính trị, tư tưởng, với phương châm “Toàn Đảng làm công tác tư tưởng, toàn hệ thống chính trị làm công tác tuyên truyền”, nhằm đổi mới mạnh mẽ về nội dung, phương pháp học tập, nghiên cứu chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh theo hướng phù hợp với từng đối tượng, phát huy tính tự giác, tinh thần trách nhiệm, thường xuyên tự học tập, tự nghiên cứu để nâng cao trình độ, bản lĩnh chính trị và phương pháp công tác của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là thế hệ trẻ.

Một lớp bồi dưỡng chính trị cho đảng viên mới do Trung tâm Chính trị huyện Bạch Thông tổ chức.
(Ảnh: bachthong.gov.vn)

Trong nội dung các lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp đảng, lý luận chính trị cho đảng viên, bồi dưỡng nghiệp vụ các cơ quan, hội, đoàn thể do Trung tâm Chính trị huyện tổ chức đều có nội dung chuyên đề nghiên cứu chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Tăng cường lãnh đạo triển khai thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị, khóa XII "Về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới" cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang. Nâng cao chất lượng thực hiện cơ chế phối hợp và trao đổi thông tin, chủ động nắm bắt âm mưu, thủ đoạn, phương thức chống phá của các thế lực thù địch, đối tượng cơ hội chính trị; chú trọng xây dựng luận cứ đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, xuyên tạc; tạo sự thống nhất trong phối hợp giữa các cơ quan, ngành có liên quan.

Trong năm 2021, Trung tâm Chính trị huyện đã tham mưu, tổ chức được 28 lớp đào tạo, bồi dưỡng về lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp cho 2.857 lượt người tham gia và 01 hội nghị báo cáo viên với tổng số 340 người tham gia; cấp 296 giấy chứng nhận cho học viên hoàn thành các lớp bồi dưỡng lý luận chính trị theo kế hoạch. Năm 2022, nội dung Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh toàn khóa và chuyên đề năm 2022 tiếp tục được đưa vào chương trình đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ, đảng viên tại Trung tâm Chính trị huyện.

Hình thức tuyên truyền đa dạng, phong phú

Các cấp ủy, tổ chức đảng huyện Bạch Thông đã tổ chức tuyên truyền, phổ biến tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng nhiều hình thức đa dạng, nội dung phong phú, phù hợp với điều kiện, tình hình phòng, chống dịch COVID-19. Trong đó, thực hiện lồng ghép trong sinh hoạt định kỳ hằng tháng, quý của chi bộ, cơ quan; trong hệ thống giáo dục và các lớp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trong hệ thống chính trị. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, duy trì chuyên mục “Học tập và làm theo Bác” trên sóng phát thanh từ huyện đến cơ sở; đăng tải tin, bài trên hệ thống Cổng thông tin điện tử của huyện.

Mô hình "Tủ quần áo cho người nghèo" của Trung tâm Y tế huyện Bạch Thông. (Ảnh:backan.gov.vn)

Bên cạnh đó, Huyện ủy Bạch Thông đã chỉ đạo các chi, đảng bộ triển khai nghi thức chào cờ và lập sổ ghi danh “Người tốt, việc tốt” theo Hướng dẫn số 03-HD/BTGHU, ngày 9/3/2021 của Ban Tuyên giáo Huyện ủy. Việc thực hiện nghi thức chào cờ vào thứ hai của tuần đầu tháng đã tạo nền nếp, tác phong, ý thức chấp hành nghiêm túc thời gian làm việc, kỷ luật lao động; tạo không khí phấn khởi, khích lệ cán bộ, công chức, viên chức trong mỗi cơ quan, đơn vị nỗ lực rèn luyện phấn đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đặc biệt, qua hoạt động nêu gương “Người tốt - Việc tốt”, ngày càng xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân gương mẫu, đi đầu, tâm huyết với công việc, với nhân dân, tạo sức lan tỏa trong toàn xã hội. 100% các chi bộ trực thuộc Huyện ủy, chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở đã quán triệt, triển khai, hướng dẫn việc thực hiện ghi danh “Người tốt - Việc tốt”, qua đó đã ghi danh hơn 50 tập thể, hơn 100 cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác. Công tác tuyên truyền, vận động triển khai thực hiện các mô hình, cách làm hay, nhân rộng điển hình tiên tiến của tập thể, cá nhân được cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể quan tâm, thực hiện đạt kết quả tốt, góp phần xây dựng phong trào học tập và làm theo Bác ngày càng lan tỏa. Có thể kể đến các mô hình tiêu biểu như: Mô hình “Phát triển trồng cây ăn quả kết hợp chăn nuôi gia cầm, nuôi trồng thủy sản” của ông Hoàng Ngọc Linh, hội viên Hội nông dân Chi Quảng A, thị trấn Phủ Thông đã tạo công ăn việc làm thường xuyên cho nhiều lao động; mô hình “Phát triển xưởng gỗ bóc, vận tải, vật liệu xây dựng” của ông Nông Văn Bảy, hội viên Hội nông dân thôn Chi quảng B, thị trấn Phủ Thông; Chi đoàn Trung tâm Y tế huyện với mô hình “Đoàn thanh niên vì bệnh nhân nghèo đến khám và điều trị tại bệnh viện huyện”; Chi hội phụ nữ phố Đầu Cầu với mô hình xây dựng “Quỹ tiết kiệm cộng đồng”; mô hình "Tủ quần áo cho người nghèo" của Trung tâm Y tế huyện Bạch Thông; tập thể nhân dân thôn Bắc Lanh Chang, xã Lục Bình với mô hình “Tập trung tuyên truyền vận động Nhân dân đóng góp tiền, ngày công, nhân đạo từ thiện trong xây dựng nông thôn mới”, Ban Chỉ huy Quân sự huyện với mô hình “Huấn luyện dân quân, kết hợp làm công tác dân vận và đóng góp các loại quỹ”… Việc thực hiện các mô hình đã góp phần nâng cao nhận thức, củng cố niềm tin, tạo chuyển biến tích cực tại các địa phương, đơn vị, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội của huyện ngày càng phát triển./.