Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT-TW của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Tỉnh Bắc Giang.
Nguồn ảnh: dangcongsan.vn 

Thời gian qua, Bắc Giang luôn gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với thực hiện các nhiệm vụ chính trị, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, các phong trào thi đua và thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, Kết luận Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; tập trung thực hiện tốt 3 nội dung: Học tập Bác, làm theo Bác và nêu gương Bác, trước hết là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị.

Đồng thời, Tỉnh ủy Bắc Giang chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng trong toàn Đảng bộ tỉnh tập trung lựa chọn các vấn đề bức xúc, nổi cộm hoặc còn hạn chế, yếu kém ở địa phương, cơ quan, đơn vị để tập trung giải quyết theo hướng rõ việc, rõ người chịu trách nhiệm và rõ thời gian hoàn thành nhiệm vụ. Ngoài ra, Tỉnh ủy Bắc Giang chỉ đạo các cấp ủy đưa nội dung kiểm tra, giám sát việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW thành một nội dung trong kế hoạch kiểm tra, giám sát của cấp mình; khắc phục, ngăn ngừa bệnh hình thức, thành tích, nói không đi đôi với làm, thiếu trung thực...

Theo đó, Bắc Giang đã triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương xác định nhiệm vụ trọng tâm để tập trung thực hiện hằng năm, trong đó, xác định rõ một số nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung thực hiện nhằm tạo sự đột phá trong lĩnh vực xây dựng Đảng và phát triển kinh tế - xã hội. Đó là, công tác bảo đảm an ninh trên lĩnh vực văn hóa tư tưởng, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; nắm bắt, định hướng dư luận xã hội; công tác kiểm tra, giám sát; cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; tăng cường xúc tiến đầu tư; giải quyết các vấn đề về đất đai, môi trường; giải quyết khiếu nại, tố cáo; cải cách thủ tục hành chính…

Cụ thể, các cấp ủy, tổ chức đảng trong Đảng bộ tỉnh Bắc Giang đã thực hiện nghiêm túc việc đăng ký làm theo, trong đó mỗi tập thể, cá nhân lựa chọn từ 1 đến 2 việc làm theo gắn với nhiệm vụ cụ thể của cấp ủy, cơ quan, đơn vị. Trong năm 2021 -2022, cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ tỉnh Bắc Giang đã xây dựng kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và cam kết rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, không suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Các cấp ủy đã coi đây là một trong những tiêu chuẩn để kiểm điểm, đánh giá, phân loại chất lượng đảng viên cuối năm. Nhờ đó, nhiều cán bộ, đảng viên đã khắc phục những mặt còn hạn chế, yếu kém, thực hiện tốt hơn nhiệm vụ được giao, tích cực hơn trong việc tham gia xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, xuất hiện ngày càng nhiều tập thể, cá nhân, đảng viên tận tụy với công việc, tận tụy phục vụ nhân dân.

Thông qua thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm công tác, những việc đăng ký làm theo Bác, xây dựng kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã góp phần quan trọng thực hiện nhiệm vụ chính trị của các địa phương, cơ quan, đơn vị và có vai trò tích cực trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị ở tỉnh Bắc Giang ngày càng trong sạch, vững mạnh./.