• Triển khai Chương trình Khoa học và công nghệ đặc biệt cấp quốc gia 2021-2025

  (HCM.VN) - Quán triệt, cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Chương trình nghiên cứu này là một nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, cần thiết nhằm tiếp tục nghiên cứu, vận dụng và phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong bối cảnh mới.

 • “Giúp Nhân dân nước bạn là mình tự giúp mình”

  (HCM.VN) - Ngày 3/4/1953, Chủ tịch Hồ Chí Minh viết thư gửi bộ đội đang tác chiến ở Chiến dịch Thượng Lào, căn dặn các chiến sỹ về sứ mệnh vẻ vang khi thực hiện nhiệm vụ với tinh thần“giúp nhân dân nước bạn là mình tự giúp mình”. 70 năm đã trôi qua, nhưng chân lý ấy vẫn vẹn nguyên giá trị trong công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế của nước ta hiện nay.

 • Nâng cao chất lượng phong trào thi đua trong công nhân Việt Nam hiện nay theo tư tưởng Hồ Chí Minh

  Trong các phong trào hành động cách mạng của toàn dân tộc, công nhân là giai cấp đi đầu, có nhiều đóng góp quan trọng trong sự nghiệp xây dựng đất nước ta “ngày càng đàng hoàng hơn, to đẹp hơn” theo ước nguyện của Bác Hồ kính yêu. Trong giai đoạn hiện nay, trước yêu cầu mới của sự nghiệp cách mạng, giai cấp công nhân cần tiếp tục vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước trong lao động, sản xuất, để giữ vững, ngày càng xứng đáng với vai trò tiên phong của mình.

 • Tự phê bình và phê bình để tự soi, tự sửa từ sớm, từ xa

  (HCM.VN) - Để xây dựng và chỉnh đốn Đảng, mỗi cấp ủy, tổ chức cơ sở Đảng, mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu địa phương, cơ quan, đơn vị không chỉ phải nâng cao hơn nữa trong nhận thức, trong thực hiện các nguyên tắc xây dựng Đảng, Điều lệ Đảng, nhất là tự phê bình và phê bình, mà còn phải “cả quyết sửa lỗi mình” với vai trò tiền phong gương mẫu như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã căn dặn.

 • Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về đào tạo, cất nhắc cán bộ người dân tộc thiểu số trong giai đoạn hiện nay

  Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành sự quan tâm đặc biệt đến vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên tất cả các lĩnh vực, trong đó có việc đào tạo, cất nhắc đội ngũ cán bộ người dân tộc thiểu số. Thấm nhuần và quán triệt tư tưởng của Người, trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam, nhất là qua hơn 35 năm đổi mới đất nước, Đảng ta đã vận dụng sáng tạo trong thực hiện chiến lược đoàn kết các dân tộc và nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

 • Cách đối đãi với trí thức của Chủ tịch Hồ Chí Minh

  (HCM.VN) - Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh rất quan tâm, coi trọng đội ngũ trí thức. Người luôn đề cao vai trò của trí thức, trân trọng và động viên đội ngũ này đóng góp vào sự nghiệp cách mạng của dân tộc.

 • "Chỉ sợ lòng dân không yên"

  (HCM.VN) - Trong di sản Hồ Chí Minh có những từ “sợ”, “lòng dạ”, “lòng dân”, “lương tâm”, “chính tâm”, “niềm tin”. Đáng  chú ý nhất khi Người nói “chỉ sợ lòng dân không yên”.

 • Tôn vinh, lan tỏa những giá trị trường tồn của Sáu điều dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh với Công an nhân dân

  (HCM.VN) - Thông qua Hội thảo khoa học cấp quốc gia “Sáu điều dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh – Di sản tinh thần vô giá của lực lượng Công an nhân dân” góp phần nâng cao nhận thức, tư tưởng, tình cảm của cán bộ, chiến sĩ công an đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu; đồng thời là dịp để lan tỏa những giá trị trường tồn của Sáu điều dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh với Công an nhân dân trong xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên vừa hồng, vừa chuyên.

 • Những phần thưởng cao quý Bác Hồ dành tặng Công an Thủ đô

  Chủ tịch Hồ Chí Minh là người sáng lập, rèn luyện Đảng ta và lực lượng Công an nhân dân Việt Nam. Người cũng tổ chức và lãnh đạo mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam và sự nghiệp đấu tranh bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

 • Giá trị nhân văn trong Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân

  (HCM.VN) - Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân (CAND) chứa đựng biết bao giá trị to lớn, trong đó nổi bật là giá trị nhân văn, mãi mãi trường tồn.

Xem nhiều nhất

Liên kết website