TP. Bắc Kạn tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW

 Thành phố Bắc Kạn thực hiện nghi thức chào cờ đầu tuần tại sân trụ sở hợp khối Thành ủy – HĐND – UBND thành phố.

Ban Thường vụ Thành ủy đã chỉ đạo cấp ủy các tổ chức cơ sở đảng thường xuyên tự kiểm tra, giám sát việc tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị 05, Kết luận 01, đánh giá tác động của việc tự giác học tập, làm theo của mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong thực hiện nhiệm vụ chính trị; quan tâm giải quyết bức xúc, nổi cộm của địa phương, cơ quan; rà soát, xây dựng quy chế làm việc, quy chế chi tiêu nội bộ, nâng cao ý thức trách nhiệm của tập thể, cá nhân trong đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí. Tiếp tục nêu cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; bổ sung hoàn thiện chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ của cơ quan, đơn vị.

Năm 2021, cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp tập trung thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo kế hoạch. Cấp ủy các cấp kiểm tra 20 tổ chức đảng, 281 đảng viên; giám sát 16 tổ chức đảng, 76 đảng viên. Ủy ban kiểm tra các cấp kiểm tra 12 tổ chức đảng về thực hiện nhiệm vụ kiểm tra; 16 tổ chức đảng về việc thu, nộp và sử dụng đảng phí và kiểm tra dấu hiệu vi phạm đối với 02 đảng viên; giám sát 12 tổ chức đảng, 23 đảng viên; duy trì giám sát thường xuyên các tổ chức đảng và các đồng chí cấp ủy viên thông qua việc dự các cuộc họp và sinh hoạt chi bộ. Nhìn chung, các tổ chức cơ sở đảng chấp hành và thực hiện tốt các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng; cán bộ, công chức, viên chức và người lao động luôn chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng và pháp luật của Nhà nước, tôn trọng và chấp hành nghiêm túc sự phân công, chỉ đạo điều hành của thủ trưởng cơ quan, đơn vị.

Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền thực hiện Chỉ thị 05 và Kết luận 01; phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội trong tổ chức, triển khai học tập và làm theo các nội dung và chuyên đề toàn khóa gắn với triển khai, thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp.

Cùng với đó, thành phố đã thực hiện giám sát của các tổ chức chính trị xã hội và Nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên thành phố theo Quy định số 124-QĐ/TW ngày 02/02/2018 của Ban Bí thư về giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên; Quyết định số 217-QĐ/TW, Quyết định số 218-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị gắn với các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước nhằm lan tỏa, khơi dậy tinh thần cống hiến, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, ý chí tự lực tự cường và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đồng chí Cù Ngọc Cường- Bí thư Thành ủy cho biết: Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã được các cấp của thành phố Bắc Kạn quan tâm, chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện. Qua công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện cho thấy cách làm phù hợp, hiệu quả và thiết thực, trở thành việc làm nền nếp, thường xuyên trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Từ đó tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động; nâng cao ý thức rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, lối sống lành mạnh, trong sáng và ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên với xã hội và nhiệm vụ được giao; xây dựng nhiều tập thể, cá nhân điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác, tạo nên phong trào thi đua sâu rộng, mang lại hiệu quả thiết thực; tạo sức lan tỏa, đồng thuận cao trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân; góp phần xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh./.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website