Gia Lai: Chuyển biến tích cực trong học tập và làm theo Bác

Những kết quả quan trọng

Thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị và hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tham mưu giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch số 46-KH/TU ngày 8-10-2021 triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (kế hoạch toàn khóa) để chỉ đạo, hướng dẫn cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị-xã hội, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân thực hiện. Trên cơ sở Kế hoạch số 46-KH/TU, Ban Thường vụ Tỉnh ủy xây dựng Kế hoạch số 59-KH/TU ngày 22-12-2021 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022 và ban hành Chuyên đề năm 2022: “Xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, đủ năng lực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ” để tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện.

Các Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; các ban cán sự Đảng, Đảng đoàn; Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị-xã hội tỉnh đã bám sát Kết luận số 01-KL/TW và Kế hoạch số 46-KH/TU để kịp thời xây dựng kế hoạch, chỉ đạo tổ chức thực hiện nghiêm túc ở cơ quan, đơn vị, địa phương mình. Các cấp ủy, tổ chức Đảng ở cơ sở đã xây dựng kế hoạch toàn khóa, kế hoạch năm 2022 của tập thể và chỉ đạo việc xây dựng kế hoạch cá nhân của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức để thực hiện. Trong học tập và làm theo Bác, các cơ quan, đơn vị chú trọng đề cao vai trò, trách nhiệm nêu gương, tính tiền phong, gương mẫu, chủ động, sáng tạo của các cấp ủy, tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương và cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu; trọng tâm là thực hiện “10 xây + 10 chống” theo Quy định số 1614-QĐ/TU ngày 3-9-2019  của Tỉnh ủy về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và cán bộ lãnh đạo các ngành, các cấp.

 

 Các đại biểu bấm nút phát động Cuộc thi “Tìm hiểu tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về nâng cao đạo đức cách mạng; phòng-chống tham nhũng, tiêu cực”. Ảnh: Phan Lài

 Công tác tuyên truyền việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được chú trọng triển khai theo hướng đa dạng, cụ thể, thiết thực. Vai trò của các cơ quan báo chí địa phương được phát huy; đồng thời tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin để cập nhật các tin, bài, phóng sự tuyên truyền. Nội dung học tập và làm theo Bác được biên tập ngắn gọn để tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh cơ sở với các “Bản tin 10 phút” ở huyện Phú Thiện, chào cờ đầu tháng ở thị xã Ayun Pa và huyện Chư Prông; thông qua sinh hoạt chuyên đề ở chi bộ 2-3 lần/năm ở nhiều địa phương, đơn vị trên địa bàn tỉnh. Năm 2021, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổng hợp các tin, bài phản ánh về các mô hình, gương điển hình của các tập thể, cá nhân làm theo Bác để biên tập, xuất bản sách “Người tốt, việc tốt làm theo gương Bác” (tập 10) và “Những mô hình hay, cách làm tốt” (tập 1) để phổ biến, tuyên truyền, lan tỏa trong cả tỉnh.

Phát huy lợi thế của công nghệ số, nhiều ngành, địa phương đã tổ chức các hội thi, cuộc thi về chủ đề học tập và làm theo Bác theo hình thức trắc nghiệm trên internet, Zalo, Facebook như: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Cuộc thi “Tìm hiểu tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về nâng cao đạo đức cách mạng; phòng-chống tham nhũng, tiêu cực”; Tỉnh Đoàn tổ chức Cuộc thi “Sáng tác video clip, cover các ca khúc cách mạng, ca khúc về Đoàn Thanh niên, về tuổi trẻ Việt Nam, về Chủ tịch Hồ Chí Minh với chủ đề “Tự hào trong tôi”; TP. Pleiku với Cuộc thi viết và xây dựng video clip tuyên truyền gương “người tốt, việc tốt” trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2021-2022; Huyện ủy Đak Pơ tổ chức Cuộc thi “Tìm hiểu tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022”...

Bên cạnh công tác tuyên truyền, cấp ủy Đảng, chính quyền, các ngành, đoàn thể đã kết hợp chặt chẽ giữa học tập với làm theo Bác trong thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao và tạo được những chuyển biến rõ nét so với trước. Trong năm 2021, cấp ủy, chính quyền các cấp đã kịp thời nắm bắt, phát hiện, giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc nảy sinh trong thực tiễn và khắc phục những tồn tại, hạn chế để phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ đã đề ra.

Chú trọng thực hiện nhiệm vụ trọng tâm, đột phá

Cùng với những kết quả đạt được, việc triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị trên địa bàn tỉnh vẫn còn một số hạn chế, khuyết điểm. Cụ thể, một số cấp ủy chưa thật sự chủ động, tích cực trong chỉ đạo, triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, chưa xem đây là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên. Một số cơ quan, đơn vị, địa phương chưa xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện khâu đột phá; chưa kịp thời giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm tại địa phương, cơ quan, đơn vị. Việc đổi mới nội dung sinh hoạt chuyên đề ở nhiều chi bộ còn hạn chế. Một số cán bộ, công chức, viên chức chưa sâu sát cơ sở, chưa toàn tâm, toàn ý giải quyết những khó khăn, vướng mắc của người dân. Cá biệt còn có những trường hợp vi phạm đến mức phải xử lý theo quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

Học tập và làm theo Bác là việc thường xuyên, liên tục, lâu dài. Để nhiệm vụ này triển khai có hiệu quả hơn trong thời gian đến, thiết nghĩ cần tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp tuyên truyền; đa dạng hóa việc thông tin, tuyên truyền về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Chú trọng phát hiện, bồi dưỡng, biểu dương, tuyên truyền, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân. Đôn đốc, chỉ đạo thực hiện tốt 2 nội dung trọng tâm, đột phá của tỉnh trong năm 2022: Tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Thực hiện tốt Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị; tăng cường giáo dục, nâng cao đạo đức công vụ, tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ Nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Cần thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW gắn với thực hiện các quy định về trách nhiệm nêu gương. Phát huy vai trò giám sát của HĐND, MTTQ và các tổ chức chính trị-xã hội đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của cán bộ, đảng viên. Kiên quyết xử lý nghiêm những cán bộ, đảng viên vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website