Tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với Chỉ thị 05

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Ban Thường vụ Đảng ủy khối đã ban hành và chỉ đạo thực hiện quyết liệt các chương trình hành động, kế hoạch thực hiện của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Đảng ủy khối phù hợp với điều kiện đặc thù của Đảng bộ; trong đó, tập trung chỉ đạo cụ thể hóa thực hiện các khâu đột phá mà Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ khối lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra, liên quan trực tiếp đến công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng của Đảng bộ khối.

Từ đó, đã góp phần quan trọng trong việc nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ, sinh hoạt chuyên đề; chuẩn hóa quy trình, thủ tục, phương pháp xây dựng nội dung hoạt động, kiểm tra, giám sát cán bộ, đảng viên của chi bộ, khắc phục tối đa vi phạm trong chấp hành chế độ sinh hoạt cấp ủy, chi bộ; những hạn chế, yếu kém trong việc phân công, quản lý cán bộ, đảng viên, cấp ủy viên các cấp trong Đảng bộ.

 

Cán bộ, đảng viên các cơ quan tỉnh luôn nỗ lực nâng cao chất lượng, thái độ phục vụ nhân dân.

Mặt khác, đã thực sự chú trọng lãnh đạo thực hiện các chủ trương của Đảng và Nhà nước về nâng cao hiệu quả các mặt công tác dân vận, góp phần vào việc cắt giảm hàng trăm thủ tục hành chính rườm rà cho người dân, doanh nghiệp, cải thiện rõ rệt môi trường đầu tư, kinh doanh của các tổ chức, cá nhân, nâng cao chất lượng, thái độ phục vụ nhân dân của các cơ quan nhà nước...

Kế hoạch thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” của Ban Thường vụ Đảng ủy khối cũng đã góp phần xác định rõ hơn 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên các cơ quan, đơn vị; đã kịp thời cảnh báo, răn đe trước nguy cơ vi phạm kỷ luật Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; vai trò giám sát, phản biện của các đoàn thể được đề cao và bước đầu phát huy hiệu quả.

Trong Đảng bộ khối đã có nhiều tấm gương điển hình tiên tiến trong trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được biểu dương, tôn vinh, khen thưởng kịp thời, có tác dụng động viên, khích lệ, tạo sự lan tỏa tích cực trong toàn Đảng bộ khối.

Với một số kết quả đạt được nói trên, cùng với những kinh nghiệm được tích lũy trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong thời gian qua, trong nhiệm kỳ tới, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh và các cấp ủy đảng trong toàn Đảng bộ sẽ tiếp tục nghiên cứu, cụ thể hóa và tích cực triển khai thực hiện gắn kết chặt chẽ giữa Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Chỉ thị số 05-CT/TW với một số nhiệm vụ chủ yếu sau:

Thứ nhất, phải thống nhất về mặt nhận thức, xây dựng quyết tâm chính trị cao trong toàn Đảng bộ. Để thống nhất về ý chí và hành động, các cấp ủy đảng và mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là cấp ủy viên các cấp phải có nhận thức cao về vị trí, vai trò quan trọng của tổ chức đảng trong các cơ quan, đơn vị, trước hết phải làm tốt công tác chính trị, tư tưởng, chăm lo giáo dục, rèn luyện cán bộ, đảng viên, quản lý tốt cán bộ, đảng viên cả về chính trị, tư tưởng và đạo đức, lối sống.

Mặt khác, cấp ủy các cấp và toàn thể cán bộ, đảng viên phải ý thức đầy đủ trách nhiệm của mỗi tập thể và từng cá nhân trong việc thực hiện thắng lợi thực hiện các nhiệm vụ được xác định trong Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), trong đó nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt và cấp bách nhất là kiên quyết đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong Đảng bộ khối.

Thứ hai, xây dựng kế hoạch và biện pháp thật cụ thể, sáng tạo để thực hiện tốt kế hoạch hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ và cam kết không suy thoái của mỗi cán bộ, đảng viên phù hợp với đặc điểm của từng loại hình tổ chức đảng trong Đảng bộ khối.

Một trong những yêu cầu quan trọng hàng đầu của việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Chỉ thị 05-CT/TW đó là xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch hành động của cấp ủy và cam kết không suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, đoàn thể ở các cơ quan, đơn vị.

Việc xây dựng kế hoạch của tập thể và các cam kết cá nhân cần phải gắn chặt với đặc thù chuyên môn, nghề nghiệp, với nhiệm vụ chính trị được giao và phải được định lượng bằng những tiêu chí cụ thể, công khai các tiêu chí đánh giá trong toàn đảng bộ, chi bộ vì đây là cơ sở, điều kiện quan trọng để đánh giá tổ chức đảng, đảng viên hàng năm trong thực hiện kế hoạch và cam kết theo yêu cầu.

Thứ ba, phát huy mạnh mẽ vai trò, trách nhiệm nêu gương của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu. Muốn vậy, trong giai đoạn hiện nay, Đảng bộ khối cần xác định rõ 3 “cấp độ” của trách nhiệm nêu gương: trước hết là trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu cấp ủy cơ quan, đơn vị, tiếp đó là đội ngũ cấp ủy viên các cấp và đội ngũ đảng viên giữ cương vị lãnh đạo, quản lý và sau cùng là đảng viên.

Để có được lòng tin trong cán bộ, đảng viên và quần chúng, cấp ủy, cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, nhất là người đứng đầu phải có trình độ chuyên môn và quản lý tương xứng, có tư duy khoa học, đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm.

Thứ tư, cần phát huy vai trò giám sát, phản biện của các đoàn thể trong lãnh đạo tổ chức thực hiện công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở cơ sở. Thực tế, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng không thể nằm ngoài sự giám sát, phản biện của các tổ chức đoàn thể, càng không thể tách biệt với việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn ở mỗi cơ quan, đơn vị. Vì xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh chính là xây dựng cơ quan, đoàn thể vững mạnh.

Đây là mối quan hệ biện chứng, thống nhất trong toàn bộ hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị trong mỗi cơ quan, đơn vị. Bên cạnh đó, cần nghiêm túc xử lý những tập thể, cá nhân vi phạm kỷ luật Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và cơ quan, đơn vị để làm gương. Tạo điều kiện để các tổ chức đoàn thể trong cơ quan, đơn vị thực hiện tốt chức năng bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động, đoàn viên, hội viên. Chỉ đạo các đoàn thể quần chúng tích cực tham gia góp ý vào các hoạt động chuyên môn của cơ quan, đơn vị.

Với quyết tâm cao của toàn thể cán bộ, đảng viên, tin tưởng rằng, trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, việc đẩy mạnh việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng sẽ góp phần tích cực, quan trọng vào việc xây dựng Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh Quảng Bình thực sự trong sạch, vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức.

Nguyễn Thanh Lam

Phó Bí Thư Thường trực Đảng ủy Khối CCQ tỉnh

Theo https://baoquangbinh.vn

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website