Phim tài liệu: Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh

(Nguồn: Viện phim Quốc gia)

Đã xem:71621