Thái Bình: Kết quả nổi bật trong triển khai thực hiện Chỉ thị 05

Huyện ủy Quỳnh Phụ khen thưởng các cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 - 2020. Ảnh: Trịnh Cường

Cùng với tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã biên soạn chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đăng trên Bản tin Thông báo nội bộ hàng tháng; biên tập, phát hành bộ tài liệu những lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh với các ngành, các giới; qua đó, giúp cấp ủy các cấp, cơ quan, đơn vị, mỗi cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên liên hệ và xác định những nội dung cụ thể, thiết thực để đăng ký việc làm theo lời Bác. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cũng tham mưu với Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo các tổ chức đảng đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt định kỳ của cơ quan, đơn vị để các chi bộ tổ chức nghiên cứu thảo luận nội dung và liên hệ, lựa chọn, xây dựng kế hoạch phấn đấu, đăng ký làm theo, bảo đảm sát thực, hiệu quả, phù hợp với từng lĩnh vực công tác.

Để cụ thể hóa những nội dung của Chỉ thị số 05, năm 2016 - 2017, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã nghiên cứu, bảo vệ thành công đề tài khoa học cấp tỉnh “Nghiên cứu các giải pháp nâng cao hiệu quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách và những lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân tỉnh Thái Bình”. Năm 2018, nghiên cứu đề tài khoa học cấp cơ sở “Các giải pháp nâng cao hiệu quả học tập và làm theo những lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong một số ngành, giới của tỉnh Thái Bình”. Kết quả nghiên cứu được biên soạn, phát hành làm tài liệu chuyên khảo phục vụ công tác tuyên truyền, học tập, rất có giá trị cả về lý luận và thực tiễn.

Sau hơn 4 năm thực hiện Chỉ thị số 05 trên địa bàn tỉnh đã có những chuyển biến tích cực cả về nhận thức và hành động, nhất là ý thức tự giác tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống, nâng cao tinh thần trách nhiệm, tận tụy với công việc, ý thức phục vụ nhân dân của cán bộ, đảng viên, trong đó có đội ngũ cán bộ chủ chốt các cấp; tạo nên các phong trào thi đua sâu rộng; tạo sự lan tỏa, sự đồng thuận cao trong cán bộ, đảng viên và nhân dân; góp phần tích cực vào công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có năng lực, phẩm chất chính trị đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đã xuất hiện hàng trăm phong trào, cuộc vận động, cũng như các mô hình, điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách và những lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tiêu biểu như phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”; “Luyện tay nghề, thi thợ giỏi”; “Sáng kiến cải tiến kỹ thuật, nâng cao chất lượng, hiệu quả sản xuất, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động”... trong lao động sản xuất. Trên lĩnh vực văn hóa - xã hội có các phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”... Ngành Y tế với phong trào “Nâng cao chất lượng chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân”, “Thực hiện 12 điều y đức”, “Buồng bệnh Đặng Thùy Trâm”. Ngành Giáo dục có các phong trào “Thi đua hai tốt”, “Học tập và làm theo 5 điều Bác Hồ dạy”...

Đặc biệt, trong cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước, bộ máy chính quyền, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân và doanh nghiệp.

“Đường dây nóng” của UBND tỉnh được duy trì 24/24 giờ trong ngày và 7 ngày trong tuần để tiếp nhận thông tin phản ánh của người dân, doanh nghiệp; thủ tục hành chính được triển khai thực hiện theo phương án “5 tại chỗ” tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và tại bộ phận tiếp nhận, trả kết quả cấp huyện, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp và người dân. Đến nay, đã đơn giản hóa và cắt giảm 50% thời gian thực hiện thủ tục hành chính; quy chế “một cửa”, “một cửa liên thông” và hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công được duy trì và thực hiện nghiêm túc... Công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân được duy trì, chỉ đạo giải quyết nhanh chóng, đúng thẩm quyền quy định.

Bên cạnh những kết quả đạt được, quá trình triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 trên địa bàn tỉnh thời gian qua còn một số hạn chế nhất định. Sinh hoạt chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở một số đơn vị còn hình thức; việc xây dựng kế hoạch, cam kết làm theo còn chung chung, chưa sát với nội dung chuyên đề của năm và chức trách, nhiệm vụ được giao. Vai trò, trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị ở một số nơi chưa rõ nét. Công tác tuyên truyền, biểu dương, nhân rộng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến ở một số nơi chưa được chú trọng. Công tác giảng dạy tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở một số nhà trường chưa được quan tâm đúng mức, hiệu quả chưa cao. Công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 05 ở một số địa phương, cơ quan, đơn vị chưa thường xuyên...

Để nâng cao chất lượng, hiệu quả việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị trong thời gian tới, các cấp, ngành, cơ quan, đơn vị tiếp tục quán triệt, nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của Chỉ thị; gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với thực hiện các nghị quyết của Trung ương, của tỉnh, nhất là thực hiện đồng bộ các nhóm giải pháp của Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; các tập thể, cá nhân lựa chọn, đăng ký nội dung làm theo phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và lĩnh vực công tác. Cấp ủy các cấp tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị ở các địa phương, đơn vị. Tập trung tuyên truyền sâu rộng, thường xuyên, liên tục và có hệ thống bằng nhiều hình thức; chú trọng tuyên truyền gương người tốt, việc tốt học tập và làm theo lời Bác; thường xuyên tổ chức các cuộc giao lưu điển hình, tọa đàm chia sẻ kinh nghiệm, tạo hiệu ứng làm lan tỏa, nhân rộng những mô hình hay, cách làm hiệu quả và những tấm gương tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Vũ Xuân Nam

(Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thái Bình)

Theo https://baothaibinh.com.vn

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website