Tự giác “học trước, làm theo trước” của người đứng đầu


Khen thưởng các cá nhân có thành tích xuất sắc tại hội thi tuyên truyền
viên giỏi chuyên đề tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Ban Tuyên giáo Huyện ủy Tân Hồng phối hợp Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện và các chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy tổ chức học tập, quán triệt đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức được 95 lớp, có 12.927 lượt đảng viên, đạt trên 98% và 3.194 lượt cán bộ, công chức, viên chức chưa là đảng viên tiếp thu nội dung chuyên đề hằng năm. 

 Ban Thường vụ Huyện ủy Tân Hồng đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành nội dung quan trọng trong chương trình hành động năm của cấp ủy, xác định nội dung đột phá gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhằm giải quyết kịp thời các vấn đề bức xúc, nổi cộm; tạo sự chuyển biến rõ nét trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, góp phần hoàn thành tốt các chương trình, kế hoạch đề ra. Các nội dung đột phá được cấp ủy huyện xác định như: năm 2020, huyện xác định nội dung đột phá là lãnh đạo, chỉ đạo tốt công tác chuẩn bị và tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp trong huyện và Đại hội lần thứ VII Đảng bộ huyện, nhiệm kỳ 2020 - 2025; đổi mới, nâng cao nhận thức về công tác dân vận, Mặt trận Tổ quốc trong tình hình mới; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội...

Huyện ủy Tân Hồng lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy cơ sở, căn cứ vào các nội dung trên, tùy theo tình hình thực tế, điều kiện cụ thể trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành, địa phương, đơn vị. Các chi, đảng bộ chọn nội dung đột phá để tổ chức thực hiện, tạo sự chuyển biến rõ nét trên từng lĩnh vực, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của ngành, địa phương có hiệu quả. Nét mới, nổi bật là hàng tuần, các trường học đọc hoặc kể mẩu chuyện về tấm gương của Bác vào buổi sinh hoạt dưới cờ; tất cả các phòng làm việc trong toàn huyện đều treo ảnh Bác Hồ; duy trì chuyên mục học tập Bác vào ngày thứ 3 và thứ 6 hằng tuần trên hệ thống truyền thanh; tổ chức Hội thi tuyên truyền viên giỏi chuyên đề tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017, 2018, 2019... Đồng thời, năm 2019, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức của các chi bộ, đảng bộ nêu cao tinh thần, ý thức, thái độ phục vụ Nhân dân; củng cố và phát triển kinh tế hợp tác (hợp tác xã, tổ hợp tác), nâng cao thu nhập trong Nhân dân, tiếp tục phát huy hiệu quả công tác đưa lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng,... gắn với kỷ niệm 30 năm thành lập huyện (1/6/1989 - 1/6/2019).

Huyện ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các chi, đảng bộ tiếp tục thực hiện Quy định số 101-QĐ/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về trách nhiệm nêu gương, tự giác “học trước, làm theo trước” của người đứng đầu và cán bộ chủ chốt các cấp; tiếp tục thực hiện bộ quy tắc ứng xử của cơ quan, đơn vị. Việc thực hiện chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ ở cơ quan, đơn vị, xã và thị trấn; rà soát các chuẩn mực đạo đức đã ban hành, điều chỉnh, bổ sung phù hợp. Từ đó, tạo sức lan tỏa trong nhận thức và hành động của mỗi cán bộ, đảng viên và trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt trong xây dựng và thực hiện đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ. Đồng chí Đinh Văn Năm – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Tân Hồng cho biết, thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy Tân Hồng, các cấp ủy, cơ quan, đơn vị đã tập trung chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “Tự diễn biến”, “Tự chuyển hóa” trong nội bộ; xác định nhiệm vụ trọng tâm, hạn chế liên quan đến tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, đoàn kết nội bộ, phong cách, tác phong công tác, cải cách hành chính, tinh thần thái độ phục vụ Nhân dân, chăm lo đời sống Nhân dân,... góp phần tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Qua thực việc thực hiện Chỉ thị số 05 trên địa bàn, đa số cán bộ, đảng viên có nhiều chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động; thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức lối sống, kỷ luật, kỷ cương được tăng cường, tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ Nhân dân tốt hơn, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, nhất là góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở vùng biên ngày càng khởi sắc.

DŨNG CHINH

Theo http://baodongthap.com.vn

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website