Tăng cường đoàn kết và đồng thuận xã hội

Thống nhất tư tưởng

Đảng bộ thành phố luôn xác định thực hiện tốt công tác tư tưởng (CTTT) là tiền đề cho thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH), giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; là yếu tố quan trọng tạo sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng và đồng thuận trong xã hội. Do vậy, cấp ủy các cấp đặc biệt quan tâm lãnh, chỉ đạo thực hiện CTTT; cụ thể hóa vào nhiệm vụ của đơn vị và chú trọng nâng cao trình độ, năng lực cho đội ngũ cán bộ làm CTTT.

Giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên được chú trọng, xuyên suốt là đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII). Đồng thời, tăng cường tuyên truyền chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và giáo dục truyền thống lịch sử trong cán bộ, đảng viên, hội viên các đoàn thể quần chúng. Công tác giáo dục lý luận chính trị tiếp tục có sự đổi mới về nội dung, phương pháp dạy và học, gắn lý luận với thực tiễn. Tổ chức học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đảm bảo nghiêm túc, hiệu quả. Từ đó, đưa nghị quyết đi vào cuộc sống, làm cho các cấp, ngành, đoàn thể, cán bộ, đảng viên, Nhân dân nhận thức sâu sắc và chuyển thành ý thức, trách nhiệm, tình cảm trong từng hành động, việc làm.

Cùng với đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội; cán bộ, công chức làm công tác tuyên giáo, tuyên truyền các cấp đã phát huy tốt vai trò trong tham mưu triển khai thực hiện CTTT. Đội ngũ này bám nắm địa bàn, kịp thời phát hiện, phản ánh và phối hợp giải quyết các vấn đề nhạy cảm ngay từ cơ sở. Chủ động đấu tranh chống các quan điểm sai trái, hành vi tiêu cực bằng nhiều hình thức. Thường xuyên định hướng, tổ chức các hoạt động tuyên truyền; kịp thời nắm bắt tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên, Nhân dân; khích lệ, động viên quần chúng Nhân dân xây dựng nếp sống văn minh đô thị, đời sống văn hóa lành mạnh, đoàn kết giúp nhau phát triển (KT-XH); nâng cao nhận thức, tinh thần cảnh giác, tạo sức đề kháng trước những âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch.

Nhiều băn khoăn, vướng mắc, kiến nghị của Nhân dân được tháo gỡ kịp thời, góp phần yên tâm tư tưởng, củng cố niềm tin của bà con vào sự lãnh đạo của Đảng. Nổi bật là duy trì, tổ chức tốt công tác tiếp công dân định kỳ và giải quyết kịp thời đơn thư, kiến nghị của công dân. Tổ chức hiệu quả các cuộc tiếp xúc, đối thoại trực tiếp, gặp gỡ cán bộ, đảng viên, Nhân dân.

Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ CTTT, Đảng bộ thành phố quan tâm đầu tư, hoàn thiện về cơ sở vật chất, xây dựng, củng cố hệ thống các thiết chế văn hóa cơ sở. Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả tuyên truyền của đài truyền thanh, trang thông tin điện tử và hệ thống loa truyền thanh xã, phường. Lựa chọn các nội dung tuyên truyền phù hợp, chú trọng nêu gương người tốt, việc tốt; xây dựng các bài viết, phóng sự sắc bén, đấu tranh ngăn chặn kịp thời trước những thông tin trái chiều, nổi cộm, nhạy cảm được dư luận quan tâm.

 

 Cán bộ xã San Thàng (thành phố Lai Châu) luôn sâu sát cơ sở,
nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của bà con dân bản.

Đồng thuận thực hiện

Từ thực hiện tốt CTTT, nhất là lan tỏa việc làm theo Bác đã cổ vũ các tầng lớp Nhân dân đồng thuận, tự giác chấp hành chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước, thi đua thực hiện các mục tiêu phát triển KT-XH của địa phương. Nhờ đó, các chỉ tiêu KT-XH của thành phố Lai Châu đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Điển hình như thành phố được công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới; khối đại đoàn kết các dân tộc được tăng cường; đời sống của Nhân dân nâng lên; chính trị ổn định, quốc phòng - an ninh được giữ vững, nếp sống văn minh đô thị từng bước được hình thành.

Từ thực hiện 2 nội dung đột phá trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, phong cách, tác phong công tác, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên được nâng lên; thường xuyên bám sát cơ sở, dành nhiều thời gian đi nắm tình hình thực tế để tham mưu thực hiện nhiệm vụ được giao đảm bảo chất lượng, kịp thời. Điều này góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương. Tiêu biểu như Đảng bộ phường Tân Phong, nhờ làm tốt CTTT đã đạt được những kết quả khá toàn diện trên các lĩnh vực: 100% chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường nhiệm kỳ 2015 - 2020 đạt và vượt; thu nhập bình quân đầu người đạt 58 triệu đồng (tăng 28 triệu đồng so với năm 2015). Kinh tế phát triển nhanh và bền vững. Nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Trên địa bàn thành phố Lai Châu cũng xuất hiện nhiều cá nhân làm tốt công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia các phong trào thi đua, giảm nghèo bền vững, xây dựng đời sống văn hoá...như: Trần Văn Long (phường Đoàn Kết), Trần Minh Hải (phường Quyết Tiến), Vàng Ngọc Nhí (xã San Thàng), Chảo Thị Pham (xã Sùng Phài).

Giai đoạn 2020 - 2025, Đảng bộ thành phố Lai Châu xác định tiếp tục tăng cường vai trò lãnh, chỉ đạo của Đảng, chính quyền các cấp đối với CTTT của Đảng theo hướng nâng cao hiệu quả, chất lượng. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền; lựa chọn nội dung, hình thức phong phú, thiết thực với nhu cầu thông tin của cán bộ, đảng viên và Nhân dân; bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ tuyên giáo. Phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, ban, ngành, Ủy ban MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội trong CTTT. Quan tâm kiểm tra, giám sát quá trình học tập, quán triệt và tổ chức thực hiện các nghị quyết; tổ chức sơ, tổng kết rút kinh nghiệm, đề ra các giải pháp phù hợp. Đầu tư cơ sở vật chất phục vụ công tác tuyên truyền; ứng dụng công nghệ thông tin vào truyền đạt nghị quyết, nắm bắt thông tin, kịp thời đề xuất biện pháp xử lý vướng mắc ngay từ cơ sở.

Nguyễn Thị Hải Yến - Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Lai Châu

Theo https://baolaichau.vn

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website