Hiệu quả công tác tuyên truyền về học tập và làm theo Bác ở Gia Lai

Hàng năm, công tác trin khai hc tp, nghiên cu, quán trit các ni dung v hc tp và làm theo Bác đưc các đa phương, đơn v quan tâm, ch đo kp thi, đm bo tiến đ, cht lưng và có nhiu đi mi. Gn vi hi ngh trc tuyến toàn quc do Ban Tuyên giáo Trung ương t chc quán trit, hc tp ni dung các chuyên đ hc tp và làm theo tư tưng, đo đc, phong cách H Chí Minh, Ban Thưng v Tnh y triu tp hi ngh cán b ch cht ti đim cu ca tnh đ hc tp, quán trit ni dung các chuyên đ.

Ch đo Ban Tuyên giáo Tnh y hưng dn các cơ quan, đơn v, đa phương hc tp, quán trit và xây dng kế hoch trin khai thc hin các ni dung chuyên đ vi các hình thc phù hp vi điu kin ca tng cơ quan, đơn v, đa phương. Kết qu, hàng năm có 100% cp y, các t chc Đng, trên 95% cán b, đng viên đưc hc tp, quán trit v ni dung cơ bn, ct lõi, nhng đim mi ca Ch th s 05-CT/TW và các chuyên đ.

 

Ch tch UBND th xã An Khê tng giy khen cho các tp th có thành tích
xut sc trong hc tp và làm theo Bác giai đon 2016-2020. nh: Ngc Minh

Vic đưa ni dung giáo dc tư tưng, đo đc, phong cách H Chí Minh vào chương trình ging dy trong Trưng Chính tr tnh, Trung tâm Bi dưng chính tr cp huyn và h thng các trưng ph thông thuc ngành Giáo dc và Đào to đưc các cơ quan, đơn v, đa phương trong tnh ch đng thc hin. Trưng Chính tr tnh và Trung tâm Bi dưng chính tr cp huyn đã lng ghép ni dung hc tp và làm theo Bác vào các bài ging đ tuyên truyn, quán trit trong các lp đào to, bi dưng... Qua đó, nâng cao cht lưng đào to, bi dưng lý lun chính tr ca đa phương, đơn v.

Các trưng ph thông thuc ngành Giáo dc và Đào to trin khai tt các hot đng tuyên truyn, giáo dc thanh thiếu nhi hc tp và làm theo Bác, phi hp vi Đoàn Thanh niên Cng sn H Chí Minh các cp trin khai nhiu mô hình, cách làm c th, như: “Viết s tay nht ký làm theo li Bác”, “Xây dng t sách thanh niên hc tp, làm theo li Bác”; t chc các cuc thi k chuyn, cuc thi viết v tm gương đo đc H Chí Minh; sinh hot k chuyn Bác H vào th 2 đu tun ti các trưng hc và Đoàn trưng; t chc các cuc hành trình v ngun, căn c đa cách mng… Nhiu hot đng b ích đã góp phn nâng cao đo đc, li sng cho thế h tr trên đa bàn hc tp và làm theo Bác.

Công tác tuyên truyn v ni dung tư tưng, đo đc, phong cách H Chí Minh trên báo chí, các phương tin thông tin đi chúng, trên internet, mng xã hi Zalo, Facebook… đưc các cp, các ngành, đa phương, đơn v đc bit quan tâm. cp tnh, Ban Thưng v Tnh y ch đo Ban Tuyên giáo Tnh y tham mưu t chc tt vic hc tp, quán trit chuyên đ toàn khóa và các chuyên đ hàng năm theo hưng dn ca Ban Tuyên giáo Trung ương. Đng thi, biên tp và phát hành các loi tài liu như: “Gii thiu mt s chuyên đ hc tp và làm theo tm gương đo đc H Chí Minh”, “S tay các văn bn trin khai thc hin Ch th 05-CT/TW”, “S tay các quy đnh ca Đng v trách nhim nêu gương ca cán b, đng viên, nht là lãnh đo ch cht các cp”,... qua đó giúp các cp y, t chc Đng nghiên cu, trin khai thc hin có hiu qu hơn Ch th s 05-CT/TW.

Ban Tuyên giáo Tnh y t chc các cuc thi, hi thi tuyên truyn, giáo dc v tư tưng, đo đc, phong cách H Chí Minh, v Đng Cng sn Vit Nam và lch s Đng b tnh bng hình thc trc tuyến… Năm 2017, t chc thi “Tìm hiu v tư tưng, đo đc, phong cách H Chí Minh” (thi viết và thi trc nghim). Năm 2019, t chc Hi thi báo cáo viên gii cp huyn, cp tnh và t chc Cuc thi “Tìm hiu 50 năm thc hin Di chúc ca Ch tch H Chí Minh” (hình thc thi trc nghim). Năm 2020, t chc Cuc thi “Tìm hiu 75 năm Lch s Đng b tnh Gia Lai”... Qua đó, góp phn nâng cao nhn thc ca mi cán b, đng viên v trách nhim trong tu dưng, rèn luyn tư tưng chính tr, đo đc, li sng, tác phong công tác và phn đu hc tp, làm theo Bác, góp phn đy lùi tình trng xung cp mt s mt đo đc xã hi.

Báo Gia Lai, Đài Phát thanh-Truyn hình tnh và h thng truyn thanh-truyn hình các huyn, th xã, thành ph, Trang tin đin t Đng b tnh, Trang tin đin t ca Ban Tuyên giáo Tnh y và Đc san Tư tưng-Văn hóa Gia Lai, thông tin sinh hot chi b, tài liu sinh hot nhân dân duy trì các chuyên trang, chuyên mc gii thiu v tư tưng, đo đc, phong cách H Chí Minh, v nhng tm gương cá nhân, tp th đin hình.

Vic tuyên truyn và nhân rng các gương ngưi tt, vic tt, gương đin hình tiêu biu; nhng mô hình hay, cách làm sáng to, hiu qu trong trin khai thc hin Ch th s 05-CT/TW trên đa bàn tnh đt nhiu kết qu tích cc. Ban Thưng v Tnh y ch đo duy trì thưng xuyên, liên tc công tác tuyên truyn đy mnh phong trào thi đua yêu nưc và biu dương, khen thưng các đin hình tiên tiến, gương “ngưi tt, vic tt”, cách làm hiu qu cơ s trong thc hin Ngh quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Ch th s 05-CT/TW.

Ban Tuyên giáo Tnh y xut bn sách “Ngưi tt, vic tt làm theo gương Bác” hàng năm. Báo Gia Lai, Đài Phát thanh-Truyn hình tnh duy trì các chuyên trang, chuyên mc, các n phm tuyên truyn v thc hin Ch th s 05-CT/TW và tuyên truyn v nhng đin hình tiêu biu, gương “Ngưi tt, vic tt”. T năm 2016 đến 2020, Báo Gia Lai đã có hơn 500 tin, bài tuyên truyn trong chuyên mc “Hc tp và làm theo gương Bác”; lng ghép trong chuyên mc “Dân vn khéo”, “Chuyn thưng ngày”, "Ngưi tt-vic tt”. Đài Phát thanh-Truyn hình tnh t chc sn xut và phát sóng trên 400 tin, bài, phóng s, gương đin hình v hc tp và làm theo tư tưng, đo đc, phong cách H Chí Minh.

Các Đng b cp huyn t chc các hi thi v đy mnh hc tp và làm theo tư tưng, đo đc, phong cách H Chí Minh… Thông qua đó, đy mnh tuyên truyn, c vũ, biu dương các nhân t tích cc, cách làm hay, sáng to trong cán b, đng viên và các tng lp Nhân dân, to sc lan ta, đưa vic hc tp và làm theo tư tưng, đo đc, phong cách H Chí Minh ngày càng thiết thc, sâu sát vi đi sng xã hi.

ng ng Gii thưng sáng tác, qung bá tác phm văn hc, ngh thut, báo chí v ch đ “Hc tp và làm theo tm gương đo đc H Chí Minh”, t năm 2015 đến năm 2020, Ban Tuyên giáo Tnh y xây dng kế hoch, phi hp t chc phát đng đi ngũ văn ngh sĩ, phóng viên, nhà báo, cán b, đng viên trong tnh tham gia sáng tác, qung bá tác phm văn hc, ngh thut, báo chí v ch đ “Hc tp và làm theo tư tưng, đo đc, phong cách H Chí Minh”. Kết qu, đt I (t năm 2015 đến 2018) có 1 tp th và 1 cá nhân đưc Ban Tuyên giáo Trung ương trao tng gii thưng (tháng 5-2018). Đt II (t năm 2018 đến 2020) có 2 tp th và 1 cá nhân đưc Ban Tuyên giáo Trung ương tng gii thưng (5-2020).

Thông qua công tác tuyên truyn, trin khai thc hin, cán b, đng viên và đông đo tng lp Nhân dân trong tnh nhn thc sâu sc hơn nhng ni dung cơ bn và giá tr to ln ca tư tưng, đo đc, phong cách H Chí Minh, to s chuyn biến tích cc trong nhn thc và hành đng, nht là v tác phong, l li làm vic, tinh thn thái đ phc v Nhân dân ca cán b, đng viên. Qua đó, góp phn thc hin thng li các ch tiêu, nhim v mà ngh quyết đi hi Đng b các cp đ ra.

TNG THI MC
Phó Trưng ban Tuyên giáo Tnh y Gia Lai
Theo https://baogialai.com.vn

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website