Chuyển biến tích cực qua thực hiện Chỉ thị 05

Ðoàn Khối phối hợp với Huyện đoàn Tuần Giáo tổ chức khám, chữa bệnh cho người dân xã Rạng Ðông. (Ảnh: C.T.V)

Ðể việc học và làm theo c trở thành nhiệm vụ thường xuyên, hành động tự giác trong mỗi cán bộ, đảng viên, Ðảng ủy Khối chỉ đạo các tổ chức đảng, đoàn thể trực thuộc nghiêm túc đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt định kỳ của cơ quan, đoàn thể. Căn cứ kế hoạch và hướng dẫn học tập chuyên đề từng quý, năm và toàn khóa; Ðảng y Khối chỉ đạo, hướng dẫn các chi, đảng bộ cơ sở lựa chọn những nội dung phù hợp với đặc điểm tình hình, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, ngành, lĩnh vực, loại hình chi bộ để tổ chức học tập, thảo luận, xây dựng kế hoạch phấn đấu học tập và làm theo Bác. Sau thảo luận trong sinh hoạt chi bộ, các cơ sở đảng tổ chức cho từng đảng viên tự liên hệ, xây dựng kế hoạch phấn đấu và đăng ký nội dung làm theo Bác bng những vic m cụ thể gắn với nhiệm vụ, lĩnh vực công tác.

Học và làm theo Bác phải bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, nhiệm kỳ qua Ðảng ủy Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo các chi bộ trực thuộc tiến hành rà soát, lựa chọn những vấn đề bức xúc, phức tạp, nhạy cảm, những vấn đề được cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động quan tâm để tập trung giải quyết. Ðưa việc học tập và làm theo Bác trở thành công việc thường xuyên của tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị gắn với các phong trào thi đua yêu nước, các phong trào, cuộc vận động của ngành và thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị. Ðồng chí Phạm Việt ng, thư Ðảng y, Giám đốc Sở Văn a, Ththao Du lịch cho biết: Ban Thường vụ Ðảng ủy chỉ đạo các chi bộ trực thuộc đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào các buổi họp cơ quan, sinh hoạt chi bộ hằng tháng, quý tại đơn vị, hướng dẫn các chi bộ tổ chức sinh hoạt chuyên đề. Sau mỗi đợt sinh hoạt chuyên đề các chi bộ, đơn vị tổ chức thảo luận, hướng dẫn đảng viên, công chức, viên chức, người lao động đăng ký làm theo Bác gắn với chuyên đề của năm và chức trách, nhiệm vụ được giao. Thông qua việc học tập và làm theo Bác, nhận thức của cán bộ, đảng viên, đặc biệt là người đứng đầu trong phòng, chống suy thoái “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, “xây dựng phong cách, tác phong của người đứng đầu”... được nâng lên, tạo sức lan tỏa trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động toàn ngành, góp phần tích cực vào công tác xây dựng đảng, xây dựng cơ quan trong sạch, vững mạnh.

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ðảng y Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh, cấp ủy các chi bộ, đảng bộ cơ sở triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Ðảng. Căn cứ tình hình thực tế tại cơ quan, đơn vị, các chi, đảng bộ chọn những mô hình hay, cách làm hiệu quả của tập thể, cá nhân trong cơ quan, đơn vị để bồi dưỡng, xây dựng điển hình tiên tiến nhân rộng mô hình. ch m y đã giúp vic học tập và làm theo Bác gắn với phong trào thi đua yêu nước phát triển sâu rộng trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, có sức lan tỏa lớn. Việc tự phê bình và phê bình trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII; trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu, lãnh đạo chủ chốt, cán bộ, đảng viên; đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu có nhiều chuyển biến ch cực. 100% cấp ủy, tổ chức đảng duy trì tốt việc quán triệt, học tập các chuyên đề gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII trong sinh hoạt định kỳ hằng tháng, quý đảm bảo đúng nội dung, thời gian, chất lượng; liên hệ sát với tình hình thực tế tại chi, đảng bộ; đánh giá việc xây dựng, học tập và làm theo c của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong các buổi sinh hoạt chi bộ để đảng viên nghiên cứu, học tập, chỉ rõ những hạn chế và khắc phục, sửa chữa. Các cấp ủy, tổ chức đảng thực hiện nghiêm túc các quy định về trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp, thường xuyên tu dưỡng rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống; nâng cao tinh thần trách nhiệm đối với công việc.

 Phạm Minh Khuyến (Ðảng y Khối CQ&DN tỉnh)

Theo http://www.baodienbienphu.info.vn

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website