Bắc Giang tiếp tục thực hiện tốt việc học và làm theo Bác

Cùng với đó, kiên quyết khắc phục tính hình thức trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW và Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; kịp thời biểu dương, khen thưởng, tuyên truyền các điển hình tiên tiến, các gương người tốt, việc tốt để tạo sức lan tỏa trong đời sống xã hội. Tỉnh gắn việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW với việc đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, Hiến pháp, pháp luật theo tinh thần Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XII.

Đồng thời, Tỉnh ủy Bắc Giang chỉ đạo cán bộ, đảng viên thực hiện nghiêm việc xây dựng và thực hiện kế hoạch học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; cam kết rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, không suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Cùng với đó, Tỉnh ủy Bắc Giang tăng cường chỉ đạo đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc tự phê bình, phê bình trong sinh hoạt cấp ủy, chi bộ. Bắc Giang tăng cường công tác kiểm tra của tổ chức đảng đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên; giám sát của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ, đảng viên. Tỉnh cũng thực hiện nghiêm các quy định về nêu gương của cán bộ, đảng viên…

 

 Đoàn viên thanh niên huyện Lạng Giang tu sửa đường giao thông. Ảnh: Tuyết Mai

Hơn 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy Bắc Giang và các chi bộ, đảng bộ cơ sở đã đăng ký giải quyết hơn 9.300 vụ việc bức xúc, nổi cộm hoặc những việc còn hạn chế, yếu kém; kết quả thực hiện đạt trên 8.800 vụ việc (đạt trên 95%). Các lĩnh vực tập trung chủ yếu là vấn đề quản lý đất đai, tài nguyên, khoáng sản; bảo vệ môi trường; bảo đảm an ninh, trật tự; giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo; cải cách hành chính; chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương đối với đội ngũ cán bộ, công chức; sắp xếp tinh gọn bộ máy, biên chế; xây dựng nông thôn mới; xử lý rác thải tại các khu dân cư…

Hằng năm, mỗi tập thể, cá nhân lựa chọn từ 1-2 việc làm theo Bác gắn với nhiệm vụ chuyên môn cụ thể. Hơn 5 năm qua, toàn tỉnh Bắc Giang đã có trên 24.000 việc của tập thể và trên 1 triệu việc của cá nhân đăng ký làm theo Bác, qua đó đã đã góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị ở các cơ quan, đơn vị, địa phương; có vai trò tích cực trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Một số địa phương, đơn vị ở tỉnh đã có cách làm sáng tạo, hiệu quả như: Đảng ủy Quân sự tỉnh xây dựng chi bộ “4 tốt”, “3 không” học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thành ủy Bắc Giang xây dựng chương trình hành động thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW với chủ đề xuyên suốt toàn khóa “Theo gương Bác Hồ tất cả cùng hành động vì thành phố Bắc Giang phát triển”. Huyện ủy Lạng Giang tổ chức Hội thảo chuyên đề “Các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn huyện”; gắn học tập và làm theo Bác trong giải quyết các vấn đề trọng tâm, bức xúc, nổi cộm và xây dựng nông thôn mới. Huyện ủy Sơn Động gắn học tập và làm theo Bác với làm tốt phong trào vận động nhân dân hiến đất xây dựng các công trình phúc lợi, làm đường giao thông nông thôn, xây dựng nông thôn mới. Huyện ủy Tân Yên ban hành 5 chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trên địa bàn huyện.../.

Thanh Mai (t/h)

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website