Quãng Ngãi tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

 Ảnh minh họa (Nguồn: TL)

Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu: Các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội bám sát Kết luận số 01-KL/TW và Kế hoạch này để xây dựng kế hoạch của cơ quan, đơn vị, địa phương mình gắn với việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII; Nghị quyết Đại hội XX; Chỉ thị số 07-CT/TU ngày 16/4/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tăng cường xây dựng Đảng về đạo đức (Chỉ thị số 07-CT/TU); nghị quyết đại hội đảng các cấp và các mục tiêu, nhiệm vụ của ngành, địa phương, đơn vị. Xác định rõ vai trò, trách nhiệm, nội dung, phương thức, thời gian thực hiện; triệt để khắc phục bệnh hình thức; tạo bước chuyển biến tích cực, mạnh mẽ trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và thực hiện nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu.

Nghiêm túc thực hiện chỉ đạo, hướng dẫn của cấp ủy cấp trên, phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, linh hoạt của các cấp ủy, tổ chức đảng, địa phương, cơ quan, đơn vị trong triển khai thực hiện học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và nêu gương của cán bộ, đảng viên đạt kết quả, phù hợp với tình hình cụ thể. Việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW tập trung vào một số nội dung sau:

1. Tiếp tục nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân về nội dung, giá trị và ý nghĩa to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh:

- Tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, chuyên đề toàn khóa, chuyên đề hằng năm về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, làm cho mỗi cán bộ, đảng viên, người dân trong tỉnh thấm nhuần tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác, phát huy ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển quê hương, đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

- Thường xuyên tổ chức sinh hoạt chi bộ, cơ quan, đơn vị theo chuyên đề về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, địa phương nhằm nâng cao nhận thức về nội dung, giá trị và ý nghĩa to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác, qua đó thúc đẩy việc làm theo và nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu.

2. Kết hợp chặt chẽ giữa học tập với làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh:

- Đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII, các nghị quyết Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Nghị quyết Đại hội XX, Chỉ thị số 07-CT/TU; nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp.

- Xây dựng và tổ chức thực hiện nghiêm túc kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị; xây dựng, chỉnh đốn Đảng và xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ đột phá, trọng tâm, giải quyết kịp thời vấn đề bức xúc trong thực tiễn gắn với các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước của Trung ương, của tỉnh, ngành và các địa phương.

- Kết quả thực hiện kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những tiêu chí để nhận xét, đánh giá, xếp loại hằng năm đối với cán bộ, đảng viên, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị.

3. Thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh:

- Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên thực hiện nêu gương trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện các quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương; đề cao vai trò tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị. Khẳng định vai trò lãnh đạo, tính tiền phong, gương mẫu “trên trước, dưới sau”, “trong trước, ngoài sau”, “đảng viên đi trước, làng nước theo sau”.

- Lãnh đạo chủ chốt các cấp phải thể hiện tư tưởng vững vàng, quan điểm đúng đắn, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, hết lòng vì nước, vì dân; có phong cách lãnh đạo khoa học, dân chủ, sâu sát thực tiễn, thật sự là hạt nhân đoàn kết, quy tụ, tạo động lực và phát huy trí tuệ tập thể; luôn giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, khách quan, toàn diện, công tâm, công khai, minh bạch, chính xác, chống cục bộ địa phương, bè phái trong công tác cán bộ. Không ngừng học tập, tu dưỡng, rèn luyện, trau dồi đạo đức cách mạng, mẫu mực về nhân cách, lối sống; cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; trung thực, giản dị, thẳng thắn, chân thành; không tham nhũng, không bị chi phối bởi lợi ích nhóm, không để người nhà, người thân lợi dụng vị trí công tác để vụ lợi. Nghiêm túc tự phê bình và phê bình, thấy đúng phải cương quyết bảo vệ, thấy sai phải quyết liệt đấu tranh.

- Tăng cường kiểm tra, giám sát các quy chế, quy định liên quan đến thực hiện trách nhiệm nêu gương; cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị gương mẫu thực hiện trách nhiệm nêu gương để cán bộ, đảng viên, quần chúng noi theo.

4. Đổi mới công tác tuyên truyền về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh:

- Tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp, hình thức tuyên truyền về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân, nhất là cho thế hệ trẻ, làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thấm sâu và thật sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của đời sống xã hội, góp phần xây dựng, phát triển văn hoá, con người Việt Nam nói chung, Quảng Ngãi nói riêng, bồi đắp tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường dân tộc, khát vọng phát triển quê hương, đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

- Đẩy mạnh tuyên truyền về các nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; kết quả thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, Kết luận số 01-KL/TW; Chỉ thị số 07-CT/TU; về gương “người tốt, việc tốt”, tập thể, cá nhân điển hình, tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đặc biệt là sự gương mẫu của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị để lan tỏa ý nghĩa, giá trị cao đẹp của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tạo sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội; phê bình, uốn nắn những nhận thức lệch lạc, thiếu gương mẫu, nói không đi đôi với làm, bệnh hình thức; đấu tranh phản bác các thông tin xấu độc, quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị.

- Đẩy mạnh hoạt động sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện Kết luận của Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 5 khóa XX về xây dựng và phát triển văn hoá, con người Quảng Ngãi đáp ứng yêu cầu đổi mới, hội nhập và phát triển bền vững.

5. Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả nghiên cứu, giảng dạy, học tập, vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh:

Tiếp tục quán triệt, vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong hệ thống giáo dục quốc dân gắn với nâng cao chất lượng giáo dục, bảo đảm “học thật, thi thật, nhân tài thật”; tiến hành sơ kết việc thực hiện bộ tài liệu “Bác Hồ và những bài học về đạo đức, lối sống dành cho học sinh” và chương trình, giáo trình Lý luận chính trị về giảng dạy, học tập chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; tăng cường xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; nâng cao tính chiến đấu, tính thuyết phục và hiệu quả trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; tăng cường sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng và sự đồng thuận trong xã hội; thường xuyên bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, xây dựng đạo đức, lối sống theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là thế hệ trẻ.

6. Tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, Kết luận số 01-KL/TW gắn với thực hiện các nghị quyết Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; các quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương và Chỉ thị số 07-CT/TU:

- Tổ chức các hoạt động kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 05- CT/TW, Kết luận số 01-KL/TW gắn với thực hiện các nghị quyết Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và các quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cơ quan, đơn vị và việc thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TU nhằm kịp thời nhắc nhở, chấn chỉnh, ngăn chặn vi phạm kỷ luật Đảng, pháp luật của Nhà nước, bảo đảm cho việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, thực chất.

- Phát huy vai trò giám sát của các cơ quan dân cử, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, báo chí và Nhân dân đối với cán bộ, đảng viên trong thực hiện quy định nêu gương; xử lý kiên quyết, nghiêm minh các tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên vi phạm.

7. Tổ chức sơ kết, tổng kết: Tổ chức sơ kết, tổng kết để đánh giá việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, Kết luận số 01-KL/TW, làm rõ những kết quả đạt được, hạn chế và nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm, đề xuất phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; khen thưởng, biểu dương, động viên kịp thời những mô hình hay, việc làm tốt, các điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Kế hoạch nêu rõ: Việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện Kết luận số 01-KL/TW do Ban Thường vụ Tỉnh ủy, trực tiếp là đồng chí Bí thư Tỉnh ủy chỉ đạo trong toàn tỉnh. Ở địa phương, cơ quan, đơn vị do ban thường vụ cấp ủy, lãnh đạo cơ quan, đơn vị, trực tiếp là đồng chí bí thư cấp ủy, người đứng đầu cơ quan, đơn vị chỉ đạo. Ban Tuyên giáo cấp ủy các cấp là cơ quan tham mưu, giúp việc của cấp ủy trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, Kết luận số 01-KL/TW về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Căn cứ Kết luận số 01-KL/TW, Chỉ thị số 05-CT/TW và Kế hoạch này, các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy, ban cán sự đảng, đảng đoàn trực thuộc Tỉnh ủy; Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thiết thực, hiệu quả./.

PV

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website