Đưa việc học tập theo Bác trở thành lối sống, nếp nghĩ, cách làm

Việc học tập và làm theo Bác được gắn với các phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của mỗi địa phương, cơ quan, đơn vị; qua đó làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh thực sự thấm sâu vào đời sống xã hội, trở thành lối sống, nếp nghĩ, cách làm của từng cán bộ, đảng viên và người dân.

 

 Mô hình trồng rau vụ Đông đem lại hiệu quả kinh tế cao của người dân thôn Ngài Thầu, xã Thàng Tín (Hoàng Su Phì).

Thực hiện Chỉ thị 05 giai đoạn 2016 – 2021, các cấp ủy từ tỉnh đến cơ sở đã quán triệt sâu sắc, triển khai kịp thời, sát thực tiễn, cụ thể hóa bằng những hành động, việc làm thiết thực, tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức, ý thức rèn luyện đạo đức, lối sống của đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân. Công tác tuyên truyền được triển khai hiệu quả; công tác kiểm tra, giám sát được quan tâm, thực hiện thường xuyên. Nhiều địa phương có cách làm sáng tạo, có nhiều mô hình hay, tạo sự lan tỏa mạnh mẽ trong đời sống cộng đồng. Đặc biệt, BTV Tỉnh ủy đã lựa chọn nội dung đột phá theo từng năm, tạo chuyển biến rõ nét trong việc học tập và làm theo Bác như: Đẩy mạnh cải cách hành chính nâng cao chất lượng thực thi công vụ; đổi mới, sắp xếp bộ máy trong hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; nâng cao đời sống nhân dân, đảm bảo an sinh và phúc lợi xã hội...

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thào Hồng Sơn nhấn mạnh: Việc thực hiện Chỉ thị 05 đã được các cấp ủy vận dụng hết sức linh hoạt và sáng tạo, được thực hiện một cách thường xuyên, liên tục trong cả hệ thống chính trị. Hàng năm, BTV Tỉnh ủy đều ban hành các văn bản lãnh, chỉ đạo, quán triệt việc thực hiện Chỉ thị 05 đến 100% các Chi, Đảng bộ cơ sở. Từng cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức xây dựng kế hoạch đăng ký làm theo cụ thể, phù hợp, sát với nhiệm vụ được giao, đem lại kết quả rõ nét trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, nhận được sự ủng hộ, đánh giá cao của các tầng lớp nhân dân.

Năm 2022, với chủ đề: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phong cách nêu gương và thực hiện Tám lời Bác Hồ căn dặn Đảng bộ, nhân dân các dân tộc Hà Giang, BTV Tỉnh ủy đã ban hành kế hoạch triển khai thực hiện tới các Huyện ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc, trong đó yêu cầu tổ chức sinh hoạt chuyên đề theo chủ điểm hàng quý tại các chi bộ, cơ quan, đơn vị. Cụ thể: Quý I liên hệ trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong thực hiện học tập và làm theo Bác gắn với xây dựng kế hoạch đăng ký làm theo bằng những hành động cụ thể; quý II vận dụng liên hệ phát huy vai trò nêu gương, “nói đi đôi với làm” trong mỗi cán bộ, đảng viên; quý III liên hệ phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo trong thực hiện Tám lời Bác Hồ căn dặn Đảng bộ, nhân dân các dân tộc Hà Giang; quý IV đánh giá việc thực hiện theo chủ điểm quý I, II, III tại từng chi bộ và đối với từng đảng viên. Việc tổ chức sinh hoạt chuyên đề theo chủ điểm từng quý là nét nhấn mới trong thực hiện Chỉ thị 05, nhằm đưa việc học tập và làm theo Bác trở thành công việc thường xuyên, liên tục trong mỗi cấp ủy và làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh thực sự thấm sâu vào nếp nghĩ, cách làm của mỗi cán bộ, đảng viên.

Cùng với đó, mỗi cấp ủy chủ động lựa chọn những vấn đề mang tính chất đột phá để cụ thể hóa việc học tập và làm theo Bác gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị như: Ứng dụng KHCN, tích cực tăng gia sản xuất; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; thực hiện tốt nếp sống vệ sinh “3 sạch”; xóa bỏ các hủ tục, xây dựng nếp sống văn minh… Đối với cán bộ, công chức kết hợp với triển khai các phong trào thi đua như: Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng tài sản công, chi thường xuyên trong sử dụng ngân sách nhà nước; xây dựng người cán bộ trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo; cải cách hành chính, nâng cao ý thức, thái độ phục vụ nhân dân… Đối với ngành Giáo dục, triển khai gắn với cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo”; ngành Y tế gắn với nâng cao y đức, đổi mới phong cách phục vụ hướng tới sự hài lòng của người bệnh. Đối với công nhân lao động triển khai học tập theo Bác gắn với phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, thích ứng an toàn, linh hoạt trong phục hồi, phát triển sản xuất…

Đưa việc học tập và làm theo Bác trở thành lối sống, nếp nghĩ, cách làm gắn với từng hành động cụ thể chính là giải pháp thiết thực để mỗi cán bộ, đảng viên thực sự thấm nhuần tư tưởng của Bác, thống nhất giữa tư tưởng và hành động, giữa lời nói với việc làm. Từ đó kết thành nền tảng tinh thần vững chắc để toàn Đảng, toàn dân và toàn quân phát huy nội lực, vượt qua khó khăn, thách thức, hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025 và những năm tiếp theo.

Bài, ảnh:  NGUYỄN PHƯƠNG

Theo http://baohagiang.vn

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website