Sáng mãi hình ảnh bộ đội Cụ Hồ giữa thời bình

CCB thôn Trung Tiến, xã Nga Hải (Nga Sơn) cùng với cán bộ, đảng viên trong chi bộ vận động Nhân dân xây dựng thôn nông thôn mới kiểu mẫu.

Kế thừa và phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” trong điều kiện mới, thời gian qua, các cấp Hội CCB tỉnh Thanh Hóa đã nêu cao vai trò trách nhiệm trong việc tập hợp, đoàn kết các thế hệ CCB; giữ vững phẩm chất, đạo đức cách mạng, gương mẫu chấp hành và tuyên truyền vận động Nhân dân thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chuẩn mực trong lời nói và việc làm, giải quyết tốt các mối quan hệ trong cuộc sống. Các cấp hội CCB trong tỉnh đã làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục hội viên và gia đình hăng hái thi đua lao động, sản xuất, kinh doanh, tham gia thực hiện có hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; khuyến khích hội viên nắm bắt thời cơ, mạnh dạn đầu tư vào các chương trình phát triển, các dự án kinh tế vừa và nhỏ, tham gia các hoạt động dịch vụ, kinh doanh, sản xuất, góp phần đa dạng hóa các thành phần kinh tế tại địa phương, tạo ra nhiều sản phẩm, giải quyết công ăn việc làm cho người lao động, đóng góp một phần đáng kể vào sự tăng trưởng kinh tế, thu ngân sách của địa phương... Tiêu biểu như các mô hình: dưa Kim hoàng hậu của CCB Nguyễn Như Lai (Nga Sơn), Trịnh Văn Thành (Thường Xuân); trồng cây ăn quả và nuôi cá của CCB Phạm Thị Vinh (thị xã Bỉm Sơn); trồng thanh long ruột đỏ của CCB Nguyễn Đại Hải (Bá Thước), Hoàng Quốc Phòng (Thạch Thành); nuôi chim bồ câu Pháp của CCB Nguyễn Thế Hường (Hoằng Hóa); nuôi ong lấy mật của CCB Phạm Đắc Hà (Cẩm Thủy); làm mây tre đan xuất khẩu của CCB Phạm Thị Mỳ (Thiệu Hóa); chế biến hải sản của CCB Trần Thị Tâm (Quảng Xương); nuôi cá lồng đặc sản của CCB Hà Văn Thành (Quan Hóa)...

Hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, các cấp hội đã đăng ký với cấp ủy, chính quyền địa phương “nhận một việc” và tổ chức thực hiện với nhiều cách làm sáng tạo, phù hợp, đạt hiệu quả cao, như: vận động hàng nghìn gia đình CCB hiến 892.385 m2 đất, đóng góp hơn 10 tỷ đồng và hàng vạn ngày công để mở rộng, nâng cấp đường giao thông, hè phố, làm nhà văn hóa, khu thể thao thôn, phố; gương mẫu trong công tác giải phóng mặt bằng; dồn điền đổi thửa, đưa cơ giới hóa vào đồng ruộng; thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội, loại trừ các hủ tục lạc hậu; tham gia các hoạt động từ thiện, nhân đạo, an sinh xã hội, chăm sóc người có công... Thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, gắn với nâng cao trách nhiệm của hội trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng lực lượng vũ trang địa phương; tích cực tuyên truyền, vận động thanh niên, con em tự giác thực hiện nghĩa vụ quân sự; bảo vệ biên giới, cột mốc quốc gia, các công trình quốc phòng; cung cấp thông tin, tìm kiếm mộ liệt sĩ trong và ngoài nước; phối hợp thực hiện chính sách hậu phương quân đội... Phong trào thi đua “CCB gương mẫu” đã trở thành động lực mạnh mẽ, nâng cao hiệu quả hoạt động công tác hội, thấm sâu vào tư tưởng và hành động của mỗi hội viên, hòa quyện vào các phong trào, các cuộc vận động của địa phương, trong đó CCB luôn giữ vai trò nòng cốt, là hạt nhân đoàn kết trong cộng đồng dân cư, là chỗ dựa tin cậy của cấp ủy, chính quyền và Nhân dân. Với ý chí tự lực, tự cường, tinh thần vượt khó vươn lên, cùng với các chính sách hỗ trợ của Nhà nước, địa phương và sự giúp đỡ của tổ chức hội, trong 5 năm qua (2017-2022), hội CCB toàn tỉnh đã giảm được 8.289 hộ nghèo, 2.275 hộ cận nghèo, số hộ CCB khá, giàu tăng 42.272 hộ; có 219/559 xã, thị trấn không còn hộ hội viên CCB nghèo; làm mới và sửa chữa 668 nhà hội viên CCB có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền hỗ trợ 23,5 tỷ đồng, trong đó 18,3 tỷ đồng từ nguồn đóng góp của hội viên...

Phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh, trong thời gian tới, các cấp hội CCB tỉnh Thanh Hóa tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, toàn diện nội dung, phương thức hoạt động; xây dựng tổ chức hội các cấp vững mạnh toàn diện; bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ XHCN, Nhân dân là nhiệm vụ xuyên suốt, hàng đầu; bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của hội viên là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên; xây dựng cơ sở hội và đội ngũ cán bộ hội các cấp là then chốt. Tập hợp, đoàn kết các thế hệ CCB hăng hái thi đua lao động, sản xuất; gương mẫu chấp hành và vận động Nhân dân thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các phong trào của địa phương. Trọng tâm là xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, xây dựng cơ sở an toàn làm chủ, bảo vệ môi trường... góp phần xây dựng Thanh Hóa sớm trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website