Ninh Bình: Lan tỏa mạnh mẽ việc học tập và làm theo Bác

Chủ tịch Hồ Chí Minh - vị lãnh tụ thiên tài của Đảng ta, dân tộc ta. Cả cuộc đời Bác dành muôn vàn tình thương yêu cho non sông, đất nước và con người Việt Nam. Tư tưởng của Người là ngọn đuốc soi đường, là kim chỉ nam hành động của chúng ta. Tấm gương của Bác là di sản thiêng liêng của dân tộc. Việc “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” theo tinh thần Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) là thể hiện tình cảm, trách nhiệm và lòng kính trọng biết ơn của mỗi người dân Ninh Bình đối với Bác Hồ kính yêu.

Xác định rõ việc “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” là nhiệm vụ chính trị trọng tâm xuyên suốt trong mọi hoạt động của đảng bộ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc, đạt nhiều kết quả quan trọng. Việc tổ chức học tập các chuyên đề về Chủ tịch Hồ Chí Minh được đổi mới, sáng tạo thông qua các cuộc tọa đàm, hội thảo, trên các phương tiện thông tin đại chúng, các cuộc thi tìm hiểu, gặp gỡ nhân chứng lịch sử, mời các nhà khoa học, các chuyên gia đầu ngành có uy tín của Trung ương trực tiếp quán triệt, nói chuyện về Bác Hồ và truyền hình, phát thanh trực tiếp để cán bộ, đảng viên và Nhân dân cùng theo dõi học tập. Hằng năm, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ động lựa chọn nội dung phù hợp từng thời điểm để hướng dẫn sinh hoạt chuyên đề về “Học tập và làm theo Bác”, triển khai sâu rộng tới chi bộ, chi đoàn, chi hội để tổ chức sinh hoạt. Đã có nhiều việc làm cụ thể, thiết thực, chú trọng cả chiều sâu và bề rộng góp phần làm phong phú các nội dung của việc học tập và làm theo Bác: Duy trì chuyên mục “Dân hỏi - Thủ trưởng các cơ quan đơn vị trả lời”, chuyên mục “Đảng trong cuộc sống hôm nay” trên Đài Phát thanh và Truyền hình Ninh Bình; chuyên trang “Đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh” trên Báo Ninh Bình.

Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình Nguyễn Thị Thu Hà trao thưởng cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong sáng tác văn học, nghệ thuật, báo chí với chủ đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã chủ trì biên tập, phát hành nhiều cuốn sách về Bác Hồ như: “128 câu chuyện kể về Chủ tịch Hồ Chí Minh”, "Bác Hồ với Ninh Bình - Ninh Bình làm theo lời Bác", “Làm theo lời Bác - tập 6”…; các cấp, các ngành thường xuyên biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo Bác, nhiều đơn vị tổ chức kết nạp đảng viên, đoàn viên, đội viên dưới tượng đài Bác, phát động xây dựng Quỹ “đền ơn đáp nghĩa - an sinh xã hội”... Đây là những việc làm thiết thực, mang ý nghĩa giáo dục sâu sắc tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong xã hội và đã thu hút được đông đảo cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân học tập và làm theo Bác. Từ đó nuôi dưỡng, bồi đắp về nhận thức, chuyển biến về hành động trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nâng cao ý thức trách nhiệm, thường xuyên, rèn luyện bản thân và thái độ phục vụ Nhân dân của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức để mỗi người tự thấy “yêu Bác, lòng ta trong sáng hơn”.

Nhận thức sâu sắc việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh có tác động trực tiếp và tích cực đến việc hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội của tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Bình đã lựa chọn một số khâu trọng tâm, đột phá để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tạo chuyển biến thực sự trong tư tưởng, đạo đức lối sống, phong cách làm việc của mỗi cán bộ, đảng viên. Nổi bật là, Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trong toàn tỉnh tổ chức sinh hoạt chính trị dưới nghi thức chào cờ đầu tuần hằng tháng. Sau nghi thức chào cờ là những câu chuyện kể cảm động về cuộc đời hoạt động của Bác, liên hệ thực tiễn cơ quan, đơn vị, bản thân, đồng thời biểu dương, khen thưởng cán bộ, đảng viên có thành tích xuất sắc trong tháng, ghi danh vào sổ “Nêu gương” ở các cơ quan, đơn vị. Đến nay, việc tổ chức sinh hoạt chính trị dưới nghi thức chào cờ đã đi vào nền nếp, là hoạt động sinh hoạt chính trị ý nghĩa và bổ ích, trở thành nét đẹp văn hóa nơi công sở, đồng thời tạo động lực cho cán bộ, đảng viên, công chức, người lao động tích cực phấn đấu, tu dưỡng trong học tập và làm theo. Nhiều tấm gương tiêu biểu, điển hình đã vinh dự được ghi danh vào sổ “Nêu gương” và biểu dương, khen thưởng dưới lá cờ vinh quang của Tổ quốc, của Đảng. Từ khi thực hiện cho đến nay đã có 4.510 lượt tập thể và 5.630 lượt cá nhân được nhận vinh dự này.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh trao Bằng khen cho các tập thể tiêu biểu trong thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị. 

Gắn việc "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chi Minh" với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và trách nhiệm "Nêu gương" là yêu cầu đòi hỏi từ thực tiễn trong giai đoạn hiện nay. Những nội dung đó chính là cụ thể hóa trong việc xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Hằng năm, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tham mưu cho Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lựa chọn chủ đề năm phù hợp để cán bộ, đảng viên trong hệ thống chính trị học và làm theo, trong đó nội dung “Nêu gương về đạo đức và trách nhiệm thực thi công vụ” được Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lựa chọn là chủ đề công tác xuyên suốt từ năm 2017 đến nay. Nội dung chủ đề của Tỉnh ủy được cụ thể hóa tại mỗi cơ quan, đơn vị với phương châm “sát chức năng, nhiệm vụ, ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thực hiện”. Trên cơ sở đó, mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp đã gương mẫu xây dựng kế hoạch, ký cam kết tự rèn luyện, giữ gìn phẩm chất, đạo đức, lối sống; khắc phục tình trạng thờ ơ, vô cảm. Đồng thời, thực hiện nghiêm túc Quy định số 10-QĐi/TU, ngày 14/01/2019 của Tỉnh ủy về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, cụ thể với “10 xây”, “10 chống” với phương châm chức vụ càng cao càng phải gương mẫu; cùng với đó là tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, nhất là người đứng đầu trong việc thực hiện các quy định về trách nhiệm nêu gương.

Nhiều đồng chí đứng đầu cấp ủy, chính quyền đoàn thể, cán bộ, đảng viên gương mẫu, đi đầu trong học tập và làm theo Bác, tác phong công tác gần dân, sát dân, vì dân, "nói đi đôi với làm", “nói ít, làm nhiều”, “làm tốt nhiều hơn nói”… được Nhân dân đồng tình ủng hộ. Qua đó đã nâng cao trách nhiệm trong thực thi công vụ, ý thức phục vụ Nhân dân, giữ gìn đạo đức lối sống, tránh tình trạng xa hoa, lãng phí gây phản cảm trong dư luận xã hội.

Học tập và làm theo Bác được thể hiện rõ nhất qua việc đổi mới phương pháp, phong cách làm việc của các cấp ủy chính quyền, đoàn thể chính trị - xã hội, của cán bộ, đảng viên ngày càng sâu sát cơ sở, gắn bó với thực tiễn. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Quyết định số 140-QĐ/TU “Về việc phân công các cơ quan, đơn vị phụ trách và các doanh nghiệp kết nghĩa với các xã có tính chất đặc thù”. Theo đó, mỗi xã đặc thù khó khăn sẽ được một cơ quan cấp tỉnh phụ trách và có 1 đến 2 cơ quan doanh nghiệp kết nghĩa với phương châm “hướng mạnh các hoạt động về cơ sở”. Nhiều cơ quan, đơn vị phụ trách và doanh nghiệp kết nghĩa đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, có nhiều giải pháp, việc làm sáng tạo, cụ thể, thiết thực trong việc tư vấn, hướng dẫn, giúp đỡ, hỗ trợ các xã đặc thù. Ban Thường vụ Tỉnh ủy phân công các đồng chí Tỉnh ủy viên, thủ trưởng các sở ban, ngành, đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh và chỉ đạo các cấp ủy phân công cấp ủy viên cấp mình về dự sinh hoạt với các chi bộ khu dân cư; việc tổ chức giao ban cụm xã, giao ban tiểu khu hằng quý, biệt phái cán bộ, công chức cấp tỉnh về cơ sở được làm thường xuyên... Tất cả những việc làm đó, đã giúp cho cán bộ, đảng viên am hiểu thực tiễn hơn, sâu sát với cơ sở, gần gũi gắn bó với Nhân dân, nắm chắc tình hình cơ sở, tham mưu và giải quyết kịp thời nhiều khó khăn, vướng mắc, đồng thời tạo chuyển biến tích cực về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên. Nhiều chủ trương, chính sách được ban hành phù hợp với thực tiễn, được Nhân dân đồng tình ủng hộ, xuất hiện ngày càng nhiều các điển hình tập thể và cá nhân học tập và làm theo Bác trên các lĩnh vực.

Thời gian qua, trong bối cảnh nhiều thuận lợi nhưng cũng không ít khó khăn, thách thức: tình hình thế giới và khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp khó lường. Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư cùng với quá trình toàn cầu hóa đang chi phối mạnh mẽ đời sống kinh tế - xã hội, đặc biệt là đại dịch COVID-19 đang gây tổn thất nghiêm trọng về người và ảnh hưởng lớn đến phát triển kinh tế thế giới và trong nước. Song với sự lãnh đạo chỉ đạo quyết liệt, sâu sát của Trung ương, sự lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, đồng bộ, cụ thể của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, sức lan tỏa từ việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã tác động trực tiếp, tích cực, hiệu quả vả góp phần quan trọng vào việc việc triển khai thực hiện thắng lợi chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2015-2020 đặt ra.

Trong 5 năm qua, với những thành tích đã đạt được, Ninh Bình đã nhận được nhiều phần thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước. 

Kinh tế phát triển khá, đến nay GRDP đạt 8,03%. Thu ngân sách vượt mục tiêu giai đoạn sớm 3 năm. Tổng giai đoạn đạt gần 60.000 tỷ đồng gấp 3,6 lần giai đoạn 2011-2015. Sản xuất công nghiệp tăng bình quân 22%/năm. Xây dựng nông thôn mới hoàn thành trước kế hoạch 2 năm; có 106/116 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 8 xã và 103 thôn đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, 3 huyện đạt chuẩn nông thôn mới và 01 thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Đời sống vật chất và tinh thần của người dân được nâng lên. Du lịch Ninh Bình từng bước khẳng định được vị trí và thương hiệu trong nước và quốc tế.

Văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ, việc xây dựng và phát huy giá trị văn hóa, con người Ninh Bình từng bước đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh, bền vững; an sinh xã hội đảm bảo; giảm nghèo bền vững và giải quyết việc làm tiếp tục được quan tâm chỉ đạo; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn dưới mức 2%, công tác quốc phòng, quân sự địa phương được tăng cường; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

Công tác xây dựng Đảng được tập trung lãnh đạo có trọng tâm, trọng điểm. Công tác chính trị tư tưởng được tăng cường, đổi mới và đạt hiệu quả thiết thực; tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, công tác cán bộ được củng cố, kiện toàn kịp thời, đồng bộ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng chất lượng, hiệu quả hơn; công tác dân vận có nhiều chuyển biến tích cực; công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng, lãng phí được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên... Những kết quả đó là thể hiện sự vận dụng sáng tạo tư tưởng "đoàn kết, yêu nước, thương dân" và phong cách làm việc sâu sát, gần dân, sát dân của Bác Hồ.

Những kết quả đã đạt được trong thời gian qua là minh chứng sinh động cho sức lan toả ngày càng mạnh mẽ của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Có thể khẳng định, với sự vào cuộc của toàn hệ thống chính trị, sự hưởng ứng tích cực của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh, với nhiều giải pháp sáng tạo linh hoạt nhưng cũng rất quyết liệt, bền bỉ, kiên trì đã đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn liền với đời sống thực tiễn, trở thành việc làm tự giác của mỗi người trong cuộc sống cũng như trong công tác hàng ngày./.

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website