Thực hiện hiệu quả việc học và làm theo Bác

Thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, tại Hà Nam, các cấp uỷ đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở đã đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX nhiệm kỳ 2015 - 2020, nghị quyết của Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nghị quyết của cấp ủy và nội dung sinh hoạt thường xuyên của chi bộ, gắn với các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và giải quyết các vấn đề bức xúc, nổi cộm ở từng địa phương, cơ quan, đơn vị...

 

 Trao Bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc
trong học tập và làm theo Bác tại Hà Nam. Ảnh: TTXVN.

Công tác tuyên truyền được đẩy mạnh với nội dung phong phú, hình thức đa dạng, trong đó chú trọng tuyên truyền những cách làm hay, mô hình hiệu quả, những tấm gương người tốt - việc tốt trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Công tác sơ kết, biểu dương, khen thưởng điển hình tiên tiến được các cấp ủy quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo.

Công tác giáo dục chính trị tư tưởng, phê bình và tự phê bình được thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả. Hằng năm, từng cấp ủy viên, đảng viên đều có cam kết bằng văn bản với cấp ủy, tổ chức đảng về việc giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, không có biểu hiện suy thoái ,"tự diễn biến", “tự chuyển hóa".

Công tác kiểm tra, giám sát được các cấp ủy chú trọng, chủ động đưa vào kế hoạch, chương trình công tác hằng năm. Từ năm 2016 đến nay, các cấp ủy đảng đã kiểm tra, giám sát gần 40 cuộc về thực hiện Chỉ thị 05 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4.

Đặc biệt, bám sát Chỉ thị 05, các cấp, các ngành đã chọn những nội dung học tập, làm theo Bác sát thực tế, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ cụ thể của từng cơ quan, đơn vị, cá nhân và đạt được những kết quả thiết thực. Từ năm 2017 đến tháng 4/2020, toàn tỉnh đã xây dựng được gần 900 mô hình điểm về học tập và làm theo Bác. Trong đó, có 3 mô hình cấp tỉnh, 185 mô hình cấp huyện và tương đương, 713 mô hình cấp cơ sở.

Thông qua việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 đã tạo sự chuyển biến rõ nét cả về nhận thức, tư tưởng và hành động, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên; thúc đẩy mạnh mẽ việc thực hiện các chương trình kinh tế - xã hội, các phong trào thi đua, các cuộc vận động lớn trên địa bàn tỉnh, nhất là trong việc cải cách thủ tục hành chính, phong trào "Chung sức xây dựng nông thôn mới", phong trào giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, an sinh xã hội, bảo vệ an ninh trật tự..., góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020.

*Tại Hưng Yên, thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã được Tỉnh ủy và các cấp ủy đảng trong tỉnh chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện với cách làm phù hợp, thiết thực và hiệu quả; trở thành việc làm thường xuyên trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, tạo được sự chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động; nâng cao ý thức rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, lối sống lành mạnh, trong sáng và ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên với xã hội.

Biểu dương khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích
trong thực hiện Chỉ thị 05 tại Hưng Yên. Ảnh: Báo Hưng Yên.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức chỉ đạo triển khai đến 100% số chi bộ trong tỉnh thực hiện việc ghi Sổ ghi đảng viên tiêu biểu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; xác định đây là một trong những nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng và làm căn cứ để đánh giá xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên hằng năm.

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh từ tỉnh đến cơ sở đạt nhiều kết quả; bộ máy của hệ thống chính trị được đổi mới, sắp xếp đạt kết quả rõ nét, bước đầu đã sắp xếp lại tổ chức bộ máy, giảm đầu mối, giảm biên chế, bảo đảm hoạt động ổn định thông suốt, tạo được sự đồng thuận cao trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Kinh tế - xã hội đạt nhiều thành tựu nổi bật; đời sống vật chất, tinh thần của các tầng lớp nhân dân tiếp tục được cải thiện và nâng cao.

Từ việc triển khai, thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05 đã có ngày càng nhiều gương tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, qua đó thúc đẩy các phong trào thi đua yêu nước, góp phần xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị của tỉnh ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Sau 4 năm thực hiện Chỉ thị số 05, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn tỉnh đã trở thành việc làm nền nếp, thường xuyên; tạo sự chuyển biến tích cực cả về nhận thức và hành động của các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh. Những kết quả này là cơ sở vững chắc góp phần thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng bộ tỉnh ngày càng trong sạch, vững mạnh; góp phần thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đề ra./.

Thái An (th)

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website