Lào Cai: Học và làm theo Bác gắn với xây dựng Đảng bộ vững mạnh toàn diện

Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai Đặng Xuân Phong trao Bằng khen cho các tập thể có thành tích trong học và làm theo Bác tại Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (Ảnh: baolaocai.vn)

Thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị và các chỉ thị, nghị quyết, quy định của Tỉnh ủy; xuất phát từ yêu cầu thực tiễn về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong toàn Đảng bộ, Tỉnh ủy Lào Cai vừa ban hành Nghị quyết về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong tình hình mới.

BCH Đảng bộ tỉnh đặt mục tiêu tập trung làm tốt ba nội dung trọng tâm "Học tập - Làm theo - Nêu gương". Trong đó, đối với nội dung học tập, phấn đấu 100% tổ chức đảng và đảng viên đang sinh hoạt đều được tham gia học tập, quán triệt đầy đủ, thực chất các nội dung, yêu cầu về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo chủ đề toàn khóa và hằng năm phù hợp với thực tế địa phương, đơn vị. 100% các chi bộ hằng tháng đều đưa nội dung học và làm theo Bác vào thảo luận gắn với nhiệm vụ chính trị của chi bộ.

Làm theo Bác, Đảng bộ tỉnh đặt mục tiêu 100% tổ chức đảng có chương trình, kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện hằng năm; xác định được khâu đột phá qua mỗi năm để tập trung chỉ đạo thực hiện tạo ra sự chuyển biến thực sự; thực hiện đầy đủ chuẩn mực đạo đức đã ban hành, ghi danh, biểu dương, khen thưởng, nhân rộng điển hình theo quy định.

Đối với nội dung nêu gương của cán bộ, đảng viên, tỉnh xác định mỗi cán bộ, đảng viên hằng năm đều có bản cam kết nêu gương, tu dưỡng, rèn luyện đạo đức. 100% tổ chức đảng hằng năm đều có đánh giá kết quả thực hiện trách nhiệm nêu gương, gắn với đánh giá, xếp loại đảng viên cuối năm.

Cùng với đó, mục tiêu chung là phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt và người đứng đầu. Đưa việc học tập và làm theo Bác trở thành trách nhiệm chính trị, nhu cầu tự thân của các tổ chức đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội. Tinh thần tự giác học và làm theo Bác cần trở thành văn hóa tự phê bình và phê bình, ý thức tự tu dưỡng, rèn luyện của mỗi cán bộ, đảng viên gắn với thực hiện mục tiêu xây dựng và phát triển văn hóa, con người Lào Cai đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển bền vững. Xây dựng Đảng bộ tỉnh Lào Cai vững mạnh về đạo đức là mục tiêu hướng tới nhằm củng cố hệ thống chính trị vững mạnh toàn diện, xây dựng chính quyền các cấp liêm chính, kiến tạo, phục vụ người dân và doanh nghiệp...

Theo quan điểm của Đảng bộ tỉnh Lào Cai, việc triển khai học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn Đảng bộ cần thực hiện với quyết tâm chính trị cao, trở thành nền nếp, nhu cầu tự thân của mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và các tầng lớp Nhân dân, góp phần thực hiện tốt yêu cầu xây dựng Đảng về đạo đức theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Đồng thời, tạo ra bước đột phá mới trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn tỉnh; đưa việc học tập và làm theo Bác đi vào thực chất, khắc phục tính hình thức, trở thành động lực cho sự phát triển của tỉnh; là tiêu chí để cán bộ, đảng viên soi vào, phấn đấu suốt đời, trở thành phương châm sống của mỗi người. Lào Cai coi đây là một trong những vấn đề có ý nghĩa chiến lược, lâu dài đối với công tác xây dựng Đảng bộ tỉnh vững mạnh toàn diện về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ.

Tỉnh cũng xác định xây dựng Đảng bộ tỉnh Lào Cai vững mạnh về đạo đức là giải pháp gốc, tạo nền tảng để xây dựng Đảng bộ vững mạnh toàn diện. Kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cần được đánh giá trong chỉnh thể thực hành trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt và người đứng đầu. Là một trong những tiêu chí để đánh giá phẩm chất, năng lực, uy tín cá nhân, phục vụ việc đánh giá, sử dụng và biểu dương, khen thưởng, phân loại cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức hằng năm.

Tỉnh ủy Lào Cai cho biết, sau 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị, việc học và làm theo Bác trên địa bàn tỉnh đã đạt được nhiều kết quả thiết thực, tạo chuyển biến tích cực về ý thức tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, đổi mới phong cách, tác phong công tác của cán bộ, đảng viên. Các yêu cầu của Trung ương về thực hiện Chỉ thị 05 đã được Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo, cụ thể hóa với tinh thần chủ động, sáng tạo, chọn khâu, chọn việc có trọng tâm, trọng điểm, tạo ra điểm nhấn trong học và làm theo Bác qua mỗi năm; qua đó góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch, hệ thống chính trị vững mạnh toàn diện, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh.../.

Phương Nghi

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website