Học và làm theo Bác ở Đảng bộ Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh

Chi bộ 1, Đảng bộ Viện KSND tỉnh sinh hoạt chuyên đề.

Nội dung Chỉ thị được cụ thể hóa trên các mặt công tác xây dựng Đảng, đề cao trách nhiệm người đứng đầu các đơn vị trong Ngành và đảng viên. Xây dựng chương trình, kế hoạch theo từng nội dung nhiệm vụ cụ thể, như: Chấp hành chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, quy chế nghiệp vụ; học tập đi đôi với làm theo; lấy kết quả hành động làm tiêu chí, thước đo để đánh giá, bình xét, phân loại tổ chức Đảng và đảng viên. Đảng bộ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh yêu cầu cán bộ, công chức, đảng viên phải thực hiện tốt lời dạy của Bác đối với cán bộ Kiểm sát “Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn”. Cụ thể: Khi thực thi nhiệm vụ, cán bộ, Kiểm sát viên phải đảm bảo công bằng, minh bạch, dám bảo vệ cái đúng, đấu tranh với cái sai, không để oan, sai, bỏ lọt tội phạm. Đối với người đứng đầu cơ quan, đơn vị cần nâng cao trách nhiệm hơn nữa, gương mẫu, trung thực và tận tụy.

Đảng ủy Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh tiếp tục quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường, xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; hướng dẫn 4 chi bộ trực thuộc xây dựng kế hoạch, tổ chức sinh hoạt chuyên đề. Trong sinh hoạt, tạo điều kiện gợi mở cho đảng viên thảo luận, đề ra các biện pháp, nội dung học tập gắn với thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao của từng đảng viên. Đã có 10 chuyên đề được lựa chọn thực hiện, tiêu biểu là: “Cán bộ, đảng viên thực hiện tốt phương châm “Đoàn kết, đổi mới - Trách nhiệm, kỷ cương - Thực chất, hiệu quả” gắn với triển khai, thực hiện chuyên đề năm 2020 về “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; “Phát huy tinh thần trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của đảng viên” gắn  với phong trào thi đua thực hiện cuộc vận động xây dựng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên “Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm”...

Ban Chấp hành Đảng bộ xác định khâu đột phá “Đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo đội ngũ cán bộ, đảng viên, nâng cao tinh thần trách nhiệm, cải tiến lề lối, phương pháp làm việc có hiệu quả; thực hiện ứng dụng khoa học - công nghệ trong thực thi nhiệm vụ”. Các chi bộ trực thuộc căn cứ tình hình thực tiễn, lựa chọn các khâu đột phá phù hợp để thực hiện như: “Đổi mới công tác tổ chức cán bộ, góp phần thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng năm 2020”; “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ gắn với thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao”; “Nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát trong việc thực hiện nhiệm vụ của Đảng viên”; “Nêu cao ý thức tự phê bình và phê bình”. Đảng bộ tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc thực hiện các khâu đột phá; hướng dẫn đảng viên xây dựng bản cam kết học tập và làm theo Bác năm 2020 với những nội dung nêu gương, phương hướng phấn đấu cụ thể, đề ra giải pháp khắc phục hạn chế, khuyết điểm. Tăng cường công tác giáo dục đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thông qua nhiều hình thức phong phú.

Kết quả thực hiện Chỉ thị số 05 đã góp phần làm chuyển biến tích cực kết quả thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn. Công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố chủ động thực hiện sớm hơn, gắn chặt hơn với hoạt động điều tra. Tăng cường kiểm sát việc áp dụng biện pháp bắt, tạm giữ, tạm giam, góp phần bảo đảm việc bắt, tạm giữ, tạm giam của cơ quan chức năng có căn cứ, đúng pháp luật. Chủ động phối hợp với Cơ quan điều tra, Tòa án đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử các vụ án, nhất là đối với các vụ án dư luận xã hội quan tâm. Trách nhiệm công tố trong giai đoạn điều tra chuyển biến tích cực; chất lượng xét hỏi, tranh luận của Kiểm sát viên tại các phiên tòa tốt hơn; nâng cao chất lượng giải quyết các vụ án hình sự. Công tác kiểm sát hoạt động tư pháp đạt nhiều kết quả tích cực, góp phần quan trọng phòng ngừa, hạn chế vi phạm pháp luật, tăng cường pháp chế trong hoạt động tư pháp; ban hành nhiều kiến nghị khắc phục vi phạm, thiếu sót, sơ hở trong công tác quản lý ở một số lĩnh vực. Tăng cường mối quan hệ phối hợp với các ngành thông qua việc tiếp tục ký kết, thực hiện nhiều quy chế, tạo điều kiện thuận lợi trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm; tuyên truyền, giáo dục pháp luật; triển khai kịp thời việc tập huấn các đạo luật về tư pháp.

Phát huy kết quả đạt được, thời gian tới, Đảng bộ Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh tiếp tục chỉ đạo các chi bộ trực thuộc tăng cường đổi mới, sáng tạo trong triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW với nhiều phương pháp, cách làm hay, thiết thực, hiệu quả; xây dựng được nhiều tập thể, cá nhân điển hình, đưa việc thực hiện Chỉ thị đi vào chiều sâu, góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh.

Phùng Mạnh Hùng (Viện kiểm sát nhân dân tỉnh)

Theo http://www.baosonla.org.vn

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website