Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương kỷ niệm 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh
 Đồng chí Hồ Xuân Trường Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đọc diễn văn Kỷ niệm 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Ngày 18/5, tại Hà Nội, Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương và Đảng uỷ Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam phối hợp tổ chức Lễ kỷ niệm 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2023) và Hội nghị học tập chuyên đề năm 2023 "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ", gắn với đẩy mạnh xây dựng Đảng và công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Long Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối doanh nghiệp Trung ương, lãnh đạo các ban, đơn vị...

Trình bày diễn văn tại Lễ kỷ niệm, đồng chí Hồ Xuân Trường, Phó Bí thư Đảng ủy Khối DNTW nêu rõ: Chủ tịch Hồ Chí Minh - Lãnh tụ thiên tài, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hoá thế giới. Người là biểu tượng của trí tuệ, truyền thống đoàn kết, nhân cách văn hóa mang đậm cốt cách dân tộc và tầm vóc thời đại. Người không chỉ để lại cho dân tộc ta một sự nghiệp vĩ đại mà còn để lại cho Đảng ta, nhân dân ta một di sản vô cùng đồ sộ và quý giá: Đó là Thời đại Hồ Chí Minh; Sự nghiệp Hồ Chí Minh; Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Một tấm gương sáng ngời để chúng ta học tập và noi theo. Đồng thời tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh soi sáng sự nghiệp cách mạng, dẫn dắt mỗi bước đi lên và thắng lợi của cách mạng Việt Nam.

Tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một tấm gương vô cùng trong sáng và cao thượng, kết tinh của tinh hoa văn hóa Việt Nam. Tư tưởng, tâm hồn, cốt cách của Người là sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa chủ nghĩa yêu nước chân chính với chủ nghĩa quốc tế cộng sản trong sáng. Chúng ta thật sự vinh dự, tự hào được sống trong thời đại Hồ Chí Minh -  một thời đại rực rỡ nhất trong lịch sử dân tộc Việt Nam, là kỷ nguyên độc lập tự do và chủ nghĩa xã hội, chúng ta phải càng ra sức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người.

Đồng chí Hồ Xuân Trường cho biết: Thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và các Kế hoạch, hướng  dẫn của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối DNTW, trong thời gian qua, Đảng ủy Cơ quan Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương và Đảng ủy Tổng Công ty Lâm nghiệp Việt Nam đã chủ động xây dựng kế hoạch, chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc tiếp tục cụ thể hóa các nội dung thực hiện việc  học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII), Kết luận số 21-KL/TW của Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII, các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương về xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị của 2 đảng bộ.

PGS.TS Lâm Quốc Tuấn, Viện trưởng Viện Xây dựng Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh truyền đạt nội dung Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023. 

Để triển khai học tập chuyên đề năm 2023 đạt kết quả thiết thực, đồng chí Hồ Xuân Trường đề nghị các chi bộ, đảng bộ trực thuộc tiếp tục quán triệt sâu sắc mục đích, ý nghĩa, nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị. Tổ chức cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ gắn với thực hiện Quy định về những điều đảng viên không được làm; Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp; công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực.

Cùng với đó, hướng dẫn cán bộ, đảng viên đề ra phương hướng phấn đấu, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII), Kết luận số 21-KL/TW của Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII, các Nghị quyết, quy định, kết luận của Trung ương khóa XIII về xây dựng Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm vụ chính trị trọng tâm năm 2023; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, tập trung vào những hành động, việc làm cụ thể đảm bảo hiệu quả, thiết thực.

Tiếp tục thực hiện tốt các nội dung, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025, nâng cao chất lượng, hiệu quả trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Đảng ủy Khối, các ban, đơn vị Cơ quan Đảng ủy Khối và Đảng ủy Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam. Tập trung chuẩn bị, triển khai thực hiện tốt các nội dung phục vụ sơ kết giữa nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ  nhiệm kỳ 2020-2025.

Các chi bộ, đảng bộ trực thuộc, các ban, đơn vị thuộc 2 đảng bộ căn cứ chức năng, thực hiện nhiệm vụ của đơn vị mình và hướng dẫn của Đảng ủy cấp trên để chỉ đạo cán bộ, đảng viên thực hiện tốt cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu của cán bộ, đảng viên hằng năm, phát huy vai trò tiên phong gương mẫu của đảng viên trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ. Kết quả thực hiện Kết luận 01-KL/TW và Chỉ thị 05-CT/TW là một trong những tiêu chí để đánh giá, bình xét, phân loại cán bộ, đảng viên và tổ chức đảng hằng năm. Chú trọng phát hiện, biểu dương lan tỏa những tập thể, cá nhân điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Tại Hội nghị, các đại biểu được nghe PGS.TS Lâm Quốc Tuấn, Viện trưởng Viện Xây dựng Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh truyền đạt nội dung của Chuyên đề năm 2023 về xây dựng, củng cố tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ, đảng viên tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh./.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website