Người đứng đầu nêu gương trong học và làm theo Bác

 Ông Nguyễn Văn Hà (đứng thứ 2 bên trái), Bí thư Chi bộ thôn Đình, xã Yên Đồng (Yên Lạc) sâu sát khu dân cư, tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. Ảnh: Dương Hà

Xác định việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng chủ động xây dựng kế hoạch, tổ chức quán triệt, học tập đầy đủ nội dung các chuyên đề hằng năm gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp.

Chỉ đạo các cấp ủy Đảng đưa nội dung học tập và làm theo Bác vào sinh hoạt định kỳ hằng tháng, sinh hoạt chuyên đề tại các chi bộ cơ sở; rà soát, bổ sung, hoàn thiện chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ đối với cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Cụ thể nội dung chuyên đề toàn khóa “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc” gắn với yêu cầu nhiệm vụ chính trị trọng tâm của tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã xây dựng nội dung chuyên đề các năm, trong đó, yêu cầu các cấp ủy, tổ chức Đảng, mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, các đồng chí cấp ủy viên, ủy viên Ban Thường vụ các cấp phải gương mẫu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tinh thần tận tâm, tận tụy, vượt qua khó khăn, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Thường xuyên rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị, phong cách lãnh đạo khoa học, dân chủ, sâu sát thực tiễn, dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám đổi mới sáng tạo, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung; gương mẫu về đạo đức, lối sống, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; nghiêm túc tự phê bình và phê bình với tinh thần “tự soi, tự sửa”…

Triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm như tăng cường đánh giá cán bộ bằng sản phẩm thông qua việc giao chỉ tiêu, nhiệm vụ cho người đứng đầu cơ quan, đơn vị. Chú trọng giáo dục, bồi dưỡng xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo các Huyện ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc chủ động xây dựng kế hoạch “làm theo” Bác gắn với các nhiệm vụ chính trị được giao, trong đó xác định những nội dung trọng tâm, trọng điểm, tập trung lựa chọn những việc khó, phức tạp; những vấn đề bức xúc, nổi cộm mà cán bộ, đảng viên và nhân dân quan tâm để từ đó đề ra biện pháp khắc phục, giải quyết kịp thời, hiệu quả.

Việc học và làm theo Bác dần đi vào thực chất, có chiều sâu, trở thành nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của mỗi tổ chức Đảng và từng cán bộ, đảng viên; tạo sức lan tỏa sâu rộng, tích cực trong đời sống xã hội.

Trong đó, có sự chuyển biến rõ nét trong việc phát huy vai trò nêu gương của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao...

Nhằm tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh gắn với các quy định về trách nhiệm nêu gương để mỗi cán bộ, đảng viên thấm nhuần tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Các cấp ủy Đảng, chính quyền tập trung giải quyết kịp thời, có hiệu quả nhiệm vụ mang tính đột phá đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy xác định là: “Nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu của người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, địa phương, đơn vị. Thực hiện tốt đạo đức công vụ; xây dựng hình ảnh người cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức tận tụy, liêm khiết, gần dân, trọng dân, hết lòng phục vụ nhân dân…”.

Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết kịp thời, hiệu quả các vấn đề phức tạp, nổi cộm ở cơ quan, đơn vị, địa phương; xây dựng và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác gắn với các phong trào thi đua yêu nước trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội.

Qua đó kịp thời phát hiện, biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân tiêu biểu, tạo không khí thi đua sôi nổi, cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website