Học Bác mỗi ngày

Ban chấp hành Đảng bộ Thành phố Hà Nội trao bức trướng tặng Hội Cựu chiến binh TP Hà Nội.

Thực hiện Kết luận số 01-KLTW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khoá XII “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (Sau đây gọi tắt là Kết luận 01), Hội CCB thành phố Hà Nội đã đạt được những kết quả quan trọng. Nguyên nhân hàng đầu có kết quả trên là Đảng đoàn, Ban Chấp hành Hội CCB Thành phố đã có những chủ trương, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện sáng tạo, phù hợp.

Sau khi Kết luận 01 ban hành, căn cứ hướng dẫn của Trung ương Hội và Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội, tình hình thực tiễn, Thường trực Thành hội đã tổ chức hội nghị phổ biến và quán triệt 6 nội dung, nhiệm vụ của Kết luận 01 tới đội ngũ cán bộ chủ trì; chỉ đạo các cấp Hội xây dựng kế hoạch phổ biến, quán triệt tới mọi cán bộ, hội viên. Trong đó, tập trung làm cho cán bộ, hội viên thấy rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của thực hiện Kết luận 01 trong tình hình hiện nay; kiên quyết khắc phục hạn chế, thiếu sót qua 5 năm (2016 -2021) thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khoá XII, mà hội nghị Tổng kết ngày 23/5/2021 đã chỉ ra: “Công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện ở một số Hội cơ sở chưa quyết liệt, chưa kịp thời, thiếu thực tiễn. Một số hội viên ngại tu dưỡng, rèn luyện, ít tham gia công tác Hội, có biểu hiện địa vị công thần, tự mãn... Tự phê bình và phê bình có nơi, có lúc còn hình thức, né tránh, ngại va chạm. Trong chương trình hành động thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW hằng năm ở một số cơ sở Hội còn chung chung, chưa tập trung vào những việc khó, việc mới, việc cần làm để thực hiện, v.v.”. Cùng với đó, làm cho cán bộ, hội viên hiểu rõ, thực hành tốt đồng thời 03 nội dung: (1) Học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác Hồ; (2) Làm theo Bác từ những việc làm bình thường, bình dị hàng ngày gắn với chức trách, nhiệm vụ của mỗi người; (3) Nêu gương, mỗi cán bộ, hội viên thực hành phương châm “đi đầu, làm trước”, “miệng nói tay làm”, “làm đến đâu, hiệu quả đến đó”, thực sự là tấm gương cho gia đình, xã hội noi theo. Trong thực hiện, kết hợp đồng bộ giữa “xây” và “chống”; trong đó, “Xây” là tổ chức tốt phong trào thi đua “CCB gương mẫu” và các phong trào thi đua yêu nước do Trung ương, Thành phố phát động, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, Quốc phòng an ninh của Thủ đô; “Chống” là “tự soi, tự sửa”, khắc phục những hạn chế, yếu kém, có kế hoạch tu dưỡng, phấn đấu, rèn luyện; Không chủ quan, tự mãn, thấy đúng không bảo vệ, thấy sai không đấu tranh.

Thường trực Thành Hội đã xây dựng kế hoạch thực hiện Kết luận 01, gắn với Chương trình thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Đại hội XVII của Đảng bộ thành phố Hà Nội (toàn khoá và hằng năm). Theo đó, ngày 30/9/2021, Thường trực Thành Hội ban hành Kế hoạch số 283/KH-CCB thực hiện Kết luận số 01- KL/TW của Bộ Chính trị, xác định rõ mục đích, yêu cầu và các nội dung triển khai tổ chức thực hiện, trọng tâm là 03 nội dung đột phá và nêu rõ công việc cần làm, lộ trình thực hiện từ tháng 10/ 2021 đến tháng 10/2022; xây dựng 01 đề án, 08 chương trình công tác thực hiện 10 chương trình công tác của Thành ủy Hà Nội khóa XVII. Trên cơ sở đó, các cấp Hội xây dựng, đưa kế hoạch thực hiện vào dự thảo báo cáo chính trị đại hội nhiệm kỳ 2022- 2027 để thảo luận, cho ý kiến. Hội CCB Thành phố đã bổ sung, hoàn thiện tiêu chí cho cán bộ, hội viên phấn đấu, gồm 5 nội dung: (1) Bản lĩnh chính trị kiên định, vững vàng; (2). Tham mưu trúng, đúng; triển khai thực hiện có chất lượng, hiệu quả; (3) Chủ động, sáng tạo, bám sát thực tiễn; (4). Đoàn kết, dân chủ, gương mẫu, hành động; nói đi đôi với làm; (5) Thực hiện nếp sống văn minh, thanh lịch, văn hóa ứng xử Người Thủ đô. Từ tiêu chí cụ thể trên, hàng năm cán bộ, đảng viên, hội viên đăng ký phấn đấu thực hiện và kết quả là cơ sở để đánh giá chất lượng, mức độ hoàn thành nhiệm vụ của từng tổ chức, cá nhân.

Thường trực Thành Hội, xác định, thường xuyên chăm lo xây dựng tổ chức Hội vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, nhất là tổ chức Hội cơ sở, là nhiệm vụ, mục tiêu hàng đầu, tạo nền tảng vững chắc để Hội CCB Thành phố hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ. Đồng thời, coi nhiệm vụ chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ Hội, nhất là cán bộ chủ trì, chủ chốt các cấp là vấn đề then chốt để việc thực hiện Kết luận 01 có hiệu quả thiết thực. Theo đó, mỗi cán bộ Hội, nhất là người đứng đầu phải có quan điểm, tư tưởng, bản lĩnh chính trị vững vàng; nắm vững đường lối, chủ trương Đảng, chính sách và pháp luật Nhà nước và chỉ thị hướng dẫn của trên, dám nghĩ dám làm, dám chịu trách nhiệm; luôn dân chủ, bám sát thực tiễn của Hội và địa phương, thực sự là hạt nhân đoàn kết quy tụ hội viên; không ngừng học tập tu dưỡng, rèn luyện, mẫu mực về nhân cách, lối sống, luôn nêu gương để mọi người học tập, làm theo.

Thực hiện tốt Kết luận số 01-KL/TW là vũ khí sắc bén giúp cho mỗi cán bộ, đảng viên, hội viên Hội CCB thành phố Hà Nội đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi các quan điểm sai trái, thù địch; sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh toàn diện, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ./.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website