Mường Lát đẩy mạnh học tập và làm theo Bác

Cán bộ thị trấn Mường Lát trao đổi, tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đến bà con khu phố Đoàn Kết.

5 năm qua, Đảng bộ xã Pù Nhi đã lồng ghép thực hiện các nội dung Chỉ thị 05 với công tác xây dựng Đảng, trọng tâm là thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã được đảng ủy, UBND, các tổ chức đoàn thể cụ thể hóa thành chương trình hành động, phong trào thi đua yêu nước gắn với thực hiện nhiệm vụ được giao. Đặc biệt, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới và việc thực hiện nhiệm vụ chính trị ở xã Pù Nhi đã được triển khai chặt chẽ, nghiêm túc và lan tỏa trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Qua tuyên truyền, giai đoạn 2016-2021, xã Pù Nhi đã có 2 bản đạt chuẩn nông thôn mới, tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo giảm từ 75,07% xuống còn 42,85%.

Gắn thực hiện việc học và làm theo Bác với phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Mường Lát đã quan tâm nâng cao trình độ, kiến thức mọi mặt cho hội viên. Đồng thời, đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” và chương trình xây dựng nông thôn mới. Bên cạnh đó, đảng viên, hội viên đã đóng góp và vận động thực hiện tốt công tác an sinh xã hội như: hỗ trợ giúp phụ nữ, trẻ em nghèo, tiếp sức đến trường...; vận động hàng trăm phần quà cho hộ nghèo, khó khăn, xây dựng đường giao thông nông thôn góp sức cùng địa phương xây dựng nông thôn mới...

Trong 5 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, cấp ủy, các tổ chức cơ sở đảng của huyện Mường Lát đã nghiêm túc triển khai, thực hiện hiệu quả. Huyện ủy đã ban hành 13 kế hoạch, 5 hướng dẫn, 3 chương trình, 3 công văn để triển khai thực hiện chỉ thị. Việc học tập chuyên đề hàng năm được triển khai nghiêm túc, tỷ lệ cán bộ, đảng viên tham gia học tập đạt trên 98% và trên 85% quần chúng tham gia học tập. Việc học tập và làm theo Bác từng bước đi vào nền nếp, có trọng tâm, trọng điểm và trở thành hoạt động thường xuyên trong hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở. 100% tổ chức cơ sở đảng và cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, chiến sĩ lực lượng vũ trang tham gia học tập, nghiên cứu, xây dựng kế hoạch, bản đăng ký, cam kết học tập và làm theo Bác phù hợp với chuyên đề hằng năm.

Có thể nhận thấy trong giai đoạn 2016-2021, việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị đã góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động, ý thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên được nâng lên, kỷ luật kỷ cương hành chính được tăng cường; phong cách, tác phong công tác của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu đã có sự chuyển biến tích cực.

Tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, phát biểu tại hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, đồng chí Hà Văn Ca, Bí thư Huyện ủy đề nghị các tổ chức cơ sở đảng tiếp tục quán triệt thực hiện hiệu quả chỉ thị trong thời gian tới, trọng tâm là tập trung đẩy mạnh tuyên truyền bằng nhiều hình thức hơn nữa để công tác tuyên truyền được sâu rộng hơn. Các cấp, các ngành tiếp tục triển khai việc xây dựng các chuẩn mực về đạo đức trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác. Đăng ký các mô hình hay, cách làm mới, đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị trong các đảng bộ, chi bộ, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII của Đảng vào nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị. Nêu cao tinh thần trách nhiệm, nêu gương của cấp ủy, lãnh đạo và chính quyền các cấp./.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website