Đảng bộ huyện Nga Sơn đổi mới việc học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng

Toàn cảnh hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII tại điểm cầu Trung tâm hội nghị huyện Nga Sơn.

Hàng năm, Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo Ban Tuyên giáo tham mưu, rà soát, củng cố, kiện toàn và xây dựng kế hoạch tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tuyên truyền miệng cho đội ngũ báo cáo viên (BCV), cộng tác viên (CTV) dư luận xã hội từ huyện đến xã, thị trấn. Hiện nay, đội ngũ BCV huyện có 31 đồng chí và 15 CTV dư luận xã hội, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ. Ở mỗi xã, thị trấn đã thành lập đội ngũ tuyên truyền viên với số lượng tùy theo nhiệm vụ thực tế. Mặt khác, công tác bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ tuyên truyền tới các đồng chí BCV, CTV dư luận xã hội được thực hiện thường xuyên, thông qua lồng ghép tại các buổi họp BCV hàng tháng, giao ban công tác tuyên giáo hàng quý. Chế độ cung cấp thông tin, tài liệu tham khảo tới đội ngũ BCV được thực hiện nền nếp. Các đề cương tuyên truyền, học tập chỉ thị, nghị quyết của Đảng đều được Ban Tuyên giáo Huyện ủy gửi tới các đảng bộ, chi bộ phục vụ công tác tuyên truyền cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn. Ngoài ra, để nâng cao hiệu quả hoạt động, các xã, thị trấn, các đơn vị đã lập nhóm zalo nhằm tăng cường trao đổi hai chiều, cấp huyện kiểm tra, đôn đốc cũng như cơ sở kịp thời báo cáo, đăng tải các tài liệu để BCV, CTV dư luận xã hội tham khảo, nghiên cứu, phục vụ công tác tuyên truyền miệng.

Cùng với nâng cao chất lượng đội ngũ, Huyện ủy luôn chú trọng đổi mới nâng cao chất lượng học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng gắn với xây dựng các chương trình, kế hoạch tổ chức thực hiện theo hướng cụ thể, ngắn gọn, trọng điểm. Ngay sau khi các nghị quyết của Trung ương, của tỉnh, của huyện được ban hành, Huyện ủy giao Ban Tuyên giáo phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu giúp Ban Thường vụ Huyện ủy xây dựng, ban hành kế hoạch, hướng dẫn quán triệt học tập, tuyên truyền, triển khai thực hiện chỉ thị, nghị quyết được kịp thời, đảm bảo định hướng, yêu cầu của cấp trên; đồng thời chỉ đạo các chi bộ, đảng bộ cơ sở, các cơ quan, đơn vị tổ chức học tập, phổ biến, quán triệt đầy đủ, đảm bảo chất lượng. Việc tổ chức hội nghị trực tiếp và trực tuyến của huyện được thực hiện nghiêm túc, nền nếp. Đối với hội nghị trực tiếp, đồng chí bí thư, phó bí thư cấp ủy, người đứng đầu cơ quan, đơn vị trực tiếp giới thiệu, quán triệt chỉ thị, nghị quyết của Đảng. Trong trường hợp cần thiết, có thể mời BCV cấp trên hoặc có sự hỗ trợ của lãnh đạo Ban Tuyên giáo Huyện ủy, giảng viên Trung tâm Chính trị huyện. Đối với hội nghị trực tuyến, sử dụng đường truyền internet, cáp quang truyền trực tiếp tới đảng bộ các xã, thị trấn; các đảng bộ, chi bộ trực thuộc Huyện ủy.

Điển hình như việc học tập, quán triệt và tuyên truyền chuyên đề năm 2022 với chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình hiện nay”, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tổ chức hội nghị trực tuyến ở cấp huyện và các điểm cầu ở xã, thị trấn; chỉ đạo các cấp ủy đảng, đoàn thể, cơ quan, đơn vị đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến những nội dung cơ bản của chuyên đề đến các tầng lớp Nhân dân thông qua các hội nghị học tập, tọa đàm, sinh hoạt tập thể, hệ thống loa truyền thanh, các hoạt động văn hóa, văn nghệ... Sau học tập, quán triệt cấp ủy, bám sát những nội dung chuyên đề, các tổ chức đảng đã tiến hành xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện gắn với chức năng, nhiệm vụ, phù hợp với đặc điểm, tình hình địa phương, cơ quan, đơn vị, đảm bảo tính khả thi, thiết thực, hiệu quả, góp phần thiết thực đưa việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18-5-2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” lan tỏa vào cuộc sống.

Một giải pháp khác cũng được Ban Thường vụ Huyện ủy Nga Sơn chú trọng nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả việc học tập triển khai các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, đó là chú trọng công tác kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, học tập và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXIII; Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX; Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đối với các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc. Sau kiểm tra đều có báo cáo đánh giá, ghi nhận kết quả đạt được, rút kinh nghiệm những tồn tại, hạn chế và xác định giải pháp phát huy ưu điểm, khắc phục hạn chế.

Trong năm 2022, Đảng bộ huyện Nga Sơn tổ chức học tập, nghiên cứu, quán triệt, tuyên truyền 12 hội nghị chủ chốt cấp huyện và gần 800 hội nghị cấp cơ sở các chỉ thị, nghị quyết của Đảng với tỷ lệ đảng viên tham gia cao (tại hội nghị cán bộ chủ chốt đạt 98%; tại xã, thị trấn đạt gần 90%). Tinh thần, thái độ học tập của cán bộ, đảng viên nghiêm túc, nắm được những nội dung cơ bản của nghị quyết. Qua học tập, quán triệt các nghị quyết của Đảng đã giúp cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân huyện nhận thức sâu sắc hơn về ý nghĩa, tầm quan trọng, những nội dung cơ bản, chủ trương, giải pháp lớn của Đảng trong công cuộc đổi mới đất nước, tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân, góp phần đưa nghị quyết của Đảng đi vào cuộc sống, xây dựng huyện Nga Sơn ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website