Nguyễn Ái Quốc với việc truyền bá Chủ nghĩa Mác - Lênin ở Việt Nam (1921 - 1930) (PGS-TS. Phạm Xanh - Nxb Chính trị Quốc gia - 2009)

  • Chính trị quốc gia - Sự thật
  • 2009
  • 2373

PGS, TS.PHẠM XANH

 

 

 

NGUYỄN ÁI QUỐC VỚI VIỆC TRUYỀN BÁ CHỦ NGHĨA MÁC - LÊNIN Ở VIỆT NAM

(1921 – 1930)

 

 

 

NHÀ XUẤT BẢN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA

     

Tác phẩm trong nước khác

Mới nhất

Liên kết website