Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm; gắn bó với nhân dân; đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh (Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, năm 2014)

  • Chính trị quốc gia - Sự thật
  • 2014
  • 2589

BAN TUYÊN GIÁO TRUNG ƯƠNG

 

 

 

  

HỌC TẬP VÀ LÀM THEO

TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC

HỒ CHÍ MINH

 về trung thực, trách nhiệm; gắn bó với nhân dân;

đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh

(Tài liệu sinh hoạt chi bộ, các tổ chức đoàn thể và các cơ quan, đơn vị năm 2015)

 

 

 

 

 

 

 

NHÀ XUẤT BẢN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA

HÀ NỘI - 2014  

Tác phẩm trong nước khác

Mới nhất

Liên kết website