Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh (Ban Tuyên giáo Trung ương - Nxb Chính trị Quốc gia - 2012)

  • Chính trị quốc gia - Sự thật
  • 2012
  • 1685

BAN TUYÊN GIÁO TRUNG ƯƠNG

 

 

 

 

HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH

suốt đời phấn đấu cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, làm người công bộc tận tụy, trung thành của nhân dân, đời tư trong sáng, cuộc sống riêng giản dị

(Tài liệu sinh hoạt chi bộ, đoàn thể và tại các cơ quan, đơn vị năm 2011 – 2012)

 

 

  

 

 

NHÀ XUẤT BẢN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA

HÀ NỘI - 2012 

Tác phẩm trong nước khác

Mới nhất

Liên kết website