Tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh "là đạo đức, là văn minh" (NXB Chính trị Quốc gia - 2010)

  • Chính trị quốc gia - Sự thật
  • 1122

BAN TUYÊN GIÁO TRUNG ƯƠNG

 

 

TƯ TƯỞNG, TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH

VỀ XÂY DỰNG ĐẢNG TA THẬT SỰ TRONG SẠCH, VỮNG MẠNH “LÀ ĐẠO ĐỨC, LÀ VĂN MINH”

(Tài liệu tham khảo phục vụ nghiên cứu, học tập chủ đề năm 2010

Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”)

 


NHÀ XUẤT BẢN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA 

Tác phẩm trong nước khác

Mới nhất

Liên kết website