Học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân (Ban Tuyên giáo Trung ương - Nxb Chính trị quốc gia - 2009)

  • Chính trị quốc gia - Sự thật
  • 2009
  • 966

BAN TUYÊN GIÁO TRUNG ƯƠNG

 

 

 

 

HỌC TẬP VÀ LÀM THEO

TƯ TƯỞNG, TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH

VỀ NÂNG CAO Ý THỨC TRÁCH NHIỆM, HẾT LÒNG,

 HẾT SỨC PHỤNG SỰ TỔ QUỐC, PHỤC VỤ NHÂN DÂN

(Tài liệu học tập năm 2009)

 

NHÀ XUẤT BẢN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA

Hà Nội – 2009 

Tác phẩm trong nước khác

Mới nhất

Liên kết website