Đánh giá kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

 Quận ủy Hai Bà Trưng tổ chức Hội nghị chuyên đề nghiên cứu, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024.

Hướng dẫn nêu rõ mục đích là đánh giá những kết quả đạt được và hạn chế trong việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TƯ thời gian qua; đề xuất phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp để tiếp tục thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đưa nội dung này trở thành việc làm tự giác, thường xuyên của mỗi tổ chức Đảng và từng cán bộ, đảng viên.

Đẩy mạnh tuyên truyền, tôn vinh các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tạo sức lan tỏa trong toàn Đảng, toàn xã hội, góp phần củng cố, bồi đắp niềm tin, uốn nắn những nhận thức, quan điểm lệch lạc về tư tưởng, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên và nhân dân, tạo chuyển biến sâu sắc trong quá trình thực hiện Kết luận số 01-KL/TƯ thời gian tới.

Tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò, tầm quan trọng của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đối với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức cho cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân Thủ đô và toàn xã hội.

Hướng dẫn yêu cầu triển khai nghiêm túc, đồng bộ trong toàn hệ thống chính trị từ thành phố đến cơ sở, bảo đảm khách quan, toàn diện, đúng mục đích, yêu cầu và tiến độ đề ra. Việc đánh giá tình hình thực hiện cần bám sát các nội dung, yêu cầu nêu trong Kết luận số 01-KL/TƯ và Chỉ thị số 05-CT/TƯ. Các hoạt động tuyên truyền bảo đảm tính chân thực, sâu sắc, hấp dẫn, lan tỏa và có tác động tích cực trong toàn xã hội. Việc lựa chọn tập thể, cá nhân điển hình để biểu dương, khen thưởng bảo đảm thuyết phục, tiêu biểu, có tính đại diện cho các tầng lớp nhân dân, vùng miền, thành phần dân tộc, lĩnh vực.

Ban Thường vụ các cấp ủy Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố trên cơ sở hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Thành ủy tổ chức đánh giá tình hình thực hiện Kết luận số 01-KL/TƯ. Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện Kết luận số 01-KL/TƯ từ tháng 5-2023 đến tháng 5-2024 gửi về Ban Tuyên giáo Thành ủy (qua Phòng Lý luận chính trị - Lịch sử đảng; bản mềm qua email: phongllctlsd414@gmail.com) trước ngày 10-4-2024 để tổng hợp trình Thường trực Thành ủy, báo cáo Ban Tuyên giáo Trung ương theo quy định. Đồng thời, phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương triển khai các hoạt động nghiên cứu, khảo sát, đánh giá việc tổ chức thực hiện Kết luận số 01-KL/TƯ tại địa phương, đơn vị (có văn bản riêng).

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website