Sơn La học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

 Chương trình nghệ thuật tổ chức tại Quảng trường Tây Bắc.

Lựa chọn nội dung đột phá

Hai nội dung đột phá được tỉnh lựa chọn trong năm 2023 là: Xây dựng nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc, phát huy giá trị văn hóa các dân tộc Sơn La, trọng tâm là xây dựng con người phát triển toàn diện. Tăng cường chất lượng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục nghề nghiệp gắn với phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao, phù hợp với nhu cầu thị trường lao động

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo thực hiện hiệu quả đề án “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Sơn La giai đoạn 2020-2025, định hướng đến năm 2030, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững” và chuyên đề “Xây dựng văn hóa, con người Sơn La, tạo nền tảng tinh thần vững chắc, động lực, sức mạnh nội sinh quan trọng, góp phần thực hiện khát vọng xây dựng quê hương, đất nước phát triển phồn vinh, hạnh phúc” gắn với việc tiếp tục xây dựng và phát triển văn học nghệ thuật trong thời kỳ mới. Trên cơ sở phát huy những giá trị văn hóa truyền thống, nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội được xây dựng, củng cố và từng bước đi vào nền nếp. Ý thức chấp hành và tham gia thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh của nhân dân được nâng cao. Các thiết chế văn hóa, di tích lịch sử, văn hóa, danh lam thắng cảnh được quan tâm đầu tư xây dựng, trùng tu tôn tạo, góp phần phục vụ tốt hơn đời sống văn hóa, tinh thần của nhân dân.

Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả về xây dựng, tạo nguồn cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý đến năm 2030. Đồng thời, thực hiện chuyên đề “Nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất, năng lực đội ngũ cán bộ, đảng viên. Phát huy ý chí tự lực tự cường và khát vọng xây dựng tỉnh Sơn La phát triển nhanh và bền vững”. Tập trung chỉ đạo xây dựng, hoàn thiện cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển nguồn nhân lực, tạo môi trường làm việc tốt để nhân tài phát huy năng lực và yên tâm công tác lâu dài. Chú trọng nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực. Đẩy mạnh giáo dục, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, giáo dục nhân cách, đạo đức, lối sống, kiến thức pháp luật và ý thức công dân trong hệ thống giáo dục...

Qua tổng hợp, các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy đã xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện các nội dung đột phá của tỉnh. Năm 2023, các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy đăng ký 32 nội dung đột phá để thực hiện. Việc học tập và làm theo Bác, có tác động hiệu quả trong chấn chỉnh tác phong, lề lối làm việc của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, tạo chuyển biến rõ nét về ý thức chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng. Đồng thời, trở thành việc làm thường xuyên, gắn với thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá, góp phần tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, hạn chế tiêu cực, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; giải quyết kịp thời, có hiệu quả những vấn đề nổi cộm, bức xúc được dư luận, nhân dân quan tâm, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, địa phương.

Xây dựng mô hình và ký cam kết nêu gương

Năm 2023, các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc đăng ký 21 mô hình; các chi bộ, đảng bộ cơ sở đăng ký 675 mô hình thực hiện. Nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả được duy trì, nhân rộng như: Chuyển đổi số; cải cách hành chính; cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động quyên góp ủng hộ giúp đỡ các hộ nghèo, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; phòng, chống thiên tai, dịch bệnh; bữa cơm từ thiện tại các bệnh viện; làm đường giao thông nông thôn; giữ gìn an ninh trật tự xã hội, vệ sinh môi trường; hiến đất xây dựng trường học, đỡ đầu cho học sinh có hoàn hoàn cảnh khó khăn...

Đồng chí Nguyễn Hữu Đông, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy trao Bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho các tập thể tại Hội nghị sơ kết 1 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị.

Các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc đã chỉ đạo, hướng dẫn các tổ chức đảng triển khai cho cán bộ, đảng viên xây dựng cam kết học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với những việc làm thiết thực, cụ thể, sát với nhiệm vụ chuyên môn; nghiêm túc tự phê bình và phê bình; nói đi đôi với làm, văn minh trong giao tiếp, ứng xử với đồng chí, đồng nghiệp và nhân dân.

Bên cạnh đó, đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”... trong nội bộ.

Cấp ủy các cấp đã chỉ đạo các tổ chức đảng duy trì sinh hoạt chính trị dưới cờ; nội dung, chủ đề sinh hoạt dưới cờ thiết thực. Duy trì việc ghi danh người tốt, việc tốt, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Năm 2023, toàn tỉnh đã có 1.166 tập thể và 5.754 cá nhân được ghi danh người tốt, việc tốt. Ngoài ra, các tổ chức cơ sở đảng đã tổ chức giám sát đối với 185 tập thể, 235 cá nhân; kiểm tra đối với 245 tập thể, 258 cá nhân trong việc chấp hành Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Đảng, chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ, thực hiện quy chế làm việc, việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, việc giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống đối với cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ chủ chốt các cấp.

Học Bác để hoàn thiện chính mình

Nhiệm vụ trọng tâm năm 2024, các cấp, các ngành, địa phương, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức tiếp tục quán triệt sâu sắc tầm quan trọng, ý nghĩa thiết thực, thường xuyên việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đối với công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, xây dựng nền tảng văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và bảo vệ vững chắc Tổ quốc.

Nông dân xã Liệp Tè, huyện Thuận Châu nhân rộng mô hình dân vận khéo nuôi cá lồng.

Chỉ đạo tăng cường sinh hoạt chuyên đề, đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị và các phong trào thi đua yêu nước; mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên đăng ký cam kết việc học tập, làm theo và nêu gương theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện nhiệm vụ được giao.

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên công chức, viên chức, trước hết là người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, tổ chức, đơn vị trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Thực hiện hiệu quả nội dung đột phá năm 2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về: “Đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số, trọng tâm là phát triển chính quyền số, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội Đảng các cấp”.

Học Bác là để hoàn thiện chính mình. Do đó, các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị, mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức cần đổi mới nội dung, phương pháp, hình thức học tập, tuyên truyền gương người tốt, việc tốt gắn với thực hiện phong trào thi đua yêu nước; sự gương mẫu của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, địa phương, đơn vị để lan tỏa ý nghĩa, giá trị cao đẹp của việc học tập và làm theo Bác.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website