• Nhớ Bác Hồ trong tháng độc lập đầu tiên

  (HCM.VN) - Trước tháng 9/1945, nước Việt Nam chưa có tên trên bản đồ thế giới. Ngay cả xứ Đông Dương thuộc Pháp cũng thật mơ hồ với rất nhiều trí thức, học giả Âu Mỹ. Tháng 8/1945, Đảng Cộng sản Đông Dương đã lãnh đạo nhân dân cả nước Việt Nam nổi dậy khởi nghĩa giành chính quyền từ tay phát-xít Nhật.

 • Tăng cường giáo dục và rèn luyện đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên theo tư tưởng Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay

  Trong tư tưởng Hồ Chí Minh, vấn đề học tập, rèn luyện đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên có vị trí, vai trò quan trọng và luôn mang tính thời sự. Trước tình trạng một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên có những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” như hiện nay thì tăng cường giáo dục và rèn luyện đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên là nhiệm vụ vừa cơ bản, lâu dài, vừa cấp bách trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

 • Chiều cạnh cá nhân và cộng đồng trong giá trị văn hóa theo tư tưởng Hồ Chí Minh, văn hóa Hồ Chí Minh

  Quan hệ con người, quan hệ xã hội vốn có mâu thuẫn về lợi ích, khác biệt về nhu cầu, về nhận thức và hành vi, về tâm lý - ý thức, về lựa chọn giá trị. Đặt con người - cá nhân cũng như con người - cộng đồng trong cấu trúc xã hội, những khác biệt này còn biểu hiện sự chênh lệch về học vấn, kinh nghiệm sống và nghề nghiệp, về lứa tuổi, thế hệ và những khác biệt về giới tính, tâm lý, lối sống, tức là khác biệt về lịch sử và văn hóa.

 • Chủ tịch Hồ Chí Minh - Biểu tượng của tinh hoa và khí phách dân tộc Việt Nam

  Nói đến Chủ tịch Hồ Chí Minh là nói đến biểu tượng của tinh thần yêu nước, khí phách anh hùng và khát vọng độc lập, tự do, hạnh phúc của dân tộc Việt Nam. Tất cả những gì tốt đẹp nhất của dân tộc ta trong hàng nghìn năm lịch sử đều được kết tinh, hun đúc, sống dậy, tràn đầy sức mạnh hơn bao giờ hết trong cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh, trong thời đại Hồ Chí Minh.

 • Tuyên ngôn Độc lập - áng văn lập quốc vĩ đại

  (HCM.VN) - Kỷ niệm 77 năm Cách mạng Tháng Tám thành công, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, là dịp để chúng ta khắc ghi những thắng lợi vĩ đại của cách mạng Việt Nam, tri ân những hy sinh, cống hiến của toàn dân tộc, tinh thần đoàn kết của toàn dân, luôn vững bước dưới ngọn cờ tư tưởng độc lập, tự do của Hồ Chí Minh. Từ lời thề “giữ vững quyền tự do và độc lập” đến chân lý “Không có gì quý hơn độc lập tự do”, Người đã đưa dân tộc ta đến bến bờ độc lập, thống nhất và đi lên chủ nghĩa xã hội.

 • Tiếp tục xây dựng và chỉnh đốn Đảng theo Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

  (HCM.VN) - Hơn nửa thế kỷ sau khi Chủ tịch Hồ Chí Minh đi xa, những trăn trở, tâm huyết, chỉ dẫn của Người về “việc cần phải làm trước tiên là chỉnh đốn lại Đảng” và “phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân” trong bản Di chúc đã được toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thấm nhuần và thực hiện nghiêm túc nhằm xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

 • Sức lan tỏa của tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với cán bộ, chiến sỹ Công an nhân dân

  Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành cho lực lượng Công an nhân dân sự quan tâm đặc biệt. Những điều Hồ Chí Minh căn dặn cán bộ, chiến sĩ Công an về đạo đức cách mạng là những điều được rút ra từ thực tiễn cuộc đời hoạt động cách mạng của Người.

 • Tư tưởng Hồ Chí Minh về mối quan hệ giữa xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa

  Thấm nhuần sâu sắc quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về hai nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, trong đường lối đổi mới đất nước, Đảng ta xác định: Giải quyết mối quan hệ giữa xây dựng và bảo vệ Tổ quốc là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, trong đó các lực lượng vũ trang đóng vai trò nòng cốt.

 • Cách mạng tháng Tám thành công – Sự kiểm nghiệm giá trị lý luận cách mạng giải phóng dân tộc của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh

  (HCM.VN) - Cách đây 77 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhân dân cả nước đã đồng lòng đứng lên tiến hành cách mạng tháng Tám thành công, lập nên Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, mở ra kỷ nguyên mới cho lịch sử dân tộc - kỷ nguyên độc lập, tự do. Cách mạng tháng Tám thành công, khẳng định sức mạnh của khối đại đoàn kết dân tộc, đồng thời cũng khẳng định những giá trị của lý luận cách mạng giải phóng dân tộc của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh được kiểm nghiệm trong thực tiễn và mang lại những thắng lợi to lớn.

 • Học và làm theo lời Bác dạy về công tác tuyên truyền

  Bác dạy: Tuyên truyền là đem một việc gì nói cho dân hiểu, dân nhớ, dân theo, dân làm. Phải dạy lý luận, công tác, chuyên môn cho cán bộ, đảng viên. Nếu không đạt được mục đích đó, là tuyên truyền thất bại. Chúng ta phải đánh thắng địch về mặt tuyên truyền cũng như bộ đội ta đã đánh thắng địch về mặt quân sự.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Xem nhiều nhất

Liên kết website