• Phòng, chống tham ô, lãng phí theo mạch nguồn tư tưởng Hồ Chí Minh

  (HCM.VN) – Đảng ta luôn quan tâm và xác định phòng chống tham nhũng, lãng phí là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, vừa cấp bách, vừa lâu dài, đồng thời tích cực vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh vào cuộc đấu tranh khó khăn, phức tạp này.

 • Quét sạch chủ nghĩa cá nhân

  Thực tiễn ngày càng cho thấy tư tưởng Hồ Chí Minh về quét sạch chủ nghĩa cá nhân, nâng cao đạo đức cách mạng vẫn vẹn nguyên giá trị. Phải kiên quyết, kiên trì quét sạch chủ nghĩa cá nhân, nếu không nó sẽ lây ngấm vào cơ thể Đảng, vô cùng nguy hiểm, liên quan đến sự tồn vong của Đảng và chế độ.

 • Tình thương yêu bao la của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và những người có công với nước

  Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành tình yêu thương bao la đối với thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và những người có công. Người nhắc nhở chúng ta: “Thương binh, bệnh binh, gia đình quân nhân, gia đình liệt sĩ là những người có công với Tổ quốc, với nhân dân. Cho nên bổn phận chúng ta là phải biết ơn, phải yêu thương và giúp đỡ họ”(1).

 • Nhân văn Hồ Chí Minh qua lời dạy “Thương binh tàn nhưng không phế”

  Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành tình yêu thương vô hạn và sự trân quý cho tất cả mọi người, đặc biệt là đối với thương binh, liệt sĩ. Người là tấm gương sáng thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với thương binh, liệt sĩ. Đó cũng chính là thể hiện rõ nét nhất về tính nhân bản, nhân đạo và nhân văn trong di sản tư tưởng của Người.

 • Tiếp tục thực hiện tốt lời Bác dạy về công tác thương binh, liệt sỹ

  (HCM.VN) - Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành sự quan tâm đặc biệt đến thương binh, liệt sỹ, những người có công với cách mạng, đã cống hiến xương máu, hy sinh tính mạng để bảo vệ độc lập, tự do cho Tổ quốc, hạnh phúc của nhân dân. Dù bận trăm công nghìn việc, nhưng Người vẫn luôn dành thời gian để thăm hỏi, động viên thương binh, gia đình liệt sỹ, những người có công với đất nước.

 • Chăm lo đời sống thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công theo tư tưởng Hồ Chí Minh

  Tư tưởng, tấm gương Hồ Chí Minh về quan tâm tới thương, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công là cơ sở định hướng quan trọng cho công tác chăm lo đời sống thương, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và người có công giai đoạn hiện nay.

 • Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong thơ Tố Hữu

  (HCM.VN) - Hồ Chí Minh - nguồn cảm hứng bất tận của cách mạng và thơ ca… bởi Người không chỉ gắn liền với con đường cách mạng Việt Nam, với hành trình đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước mà còn bởi chính tư tưởng, đạo đức cách mạng và phong cách của Người lan tỏa, lay động từng tâm hồn mỗi con người.

 • Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về chăm lo đời sống Nhân dân trong bối cảnh mới

  (HCM.VN) - Chăm lo đời sống cho nhân dân để an dân, giữ yên đất nước có vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng trong toàn bộ hoạt động tổ chức, điều hành và quản lý xã hội của Nhà nước. Chủ tịch Hồ Chí Minh, Người cống hiến trọn đời cho độc lập dân tộc, tự do, ấm no, hạnh phúc của nhân dân. Những quan điểm, tư tưởng của Người về an sinh xã hội, chăm lo cho đời sống nhân dân, đến nay vẫn còn nguyên giá trị và được Đảng, Nhà nước Việt Nam vận dụng, phát huy trong mọi thời kỳ lịch sử, nhất là trong bối cảnh mới hiện nay.

 • Từ Nguyễn Ái Quốc đến Hồ Chí Minh - Lãnh tụ báo chí cách mạng Việt Nam

  Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh không chỉ là lãnh tụ vĩ đại của Đảng, nhân dân, dân tộc ta; Người sáng lập, rèn luyện Đảng ta; là danh nhân văn hóa thế giới; là chiến sĩ cộng sản kiệt xuất của giai cấp công nhân, nhân dân lao động thế giới, mà còn là người sáng lập, đặt nền móng cho những tổ chức chính trị, quân sự, xã hội, các tổ chức văn hóa, trong đó có báo chí cách mạng nước nhà.

 • Chủ tịch Hồ Chí Minh với hoạt động báo chí tuyên truyền đối ngoại chống đế quốc, giải phóng dân tộc

  (HCM.VN) - Tuyên truyền đối ngoại có vai trò hết sức quan trọng đối với mỗi quốc gia, dân tộc, nhất là trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang phát triển mạnh mẽ, tác động đến mọi mặt của đời sống kinh tế - xã hội. Chủ tịch Hồ Chí Minh sớm nhận rõ vai trò của báo chí trong công tác tuyên truyền đối ngoại với nhiệm vụ trọng tâm là làm cho nhân dân trong nước hiểu và thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước; làm cho nhân dân thế giới hiểu rõ bản chất của chủ nghĩa đế quốc xâm lược và ủng hộ cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, chống áp bức, bóc lột của nhân dân Việt Nam.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Xem nhiều nhất

Liên kết website