Sơn La: Học và làm theo Bác để xây dựng đơn vị vững mạnh

Đảng ủy Ban CHQS Thành phố đã ban hành các kế hoạch, hướng dẫn và quy định về việc thực hiện tốt Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; 100% cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị đăng ký kế hoạch phấn đấu học tập và làm theo từng cương vị, chức trách, nhiệm vụ được giao với phương châm “sát chức năng, nhiệm vụ, ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thực hiện và đánh giá việc thực hiện”.

            Cán bộ Ban CHQS Thành phố tuyên truyền về Luật Nghĩa vụ quân sự.

Từ năm 2021, Đảng ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, chi bộ cơ quan tổ chức học tập, quán triệt triển khai các nội dung về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo đúng chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên, bằng nhiều hình thức phong phú, phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ. Trong đó, tập trung quán triệt, học tập tư tưởng Hồ Chí Minh về cần, kiệm, liêm, chính trong xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên lực lượng vũ trang hiện nay; nâng cao hiệu quả giáo dục truyền thống, xây dựng bản lĩnh chính trị, phẩm chất, đạo đức cách mạng cho cán bộ, chiến sỹ; đề cao trách nhiệm nêu gương của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”...

Đồng chí Trần Xuân Lâm, Chính trị viên Ban Chỉ huy Quân sự Thành phố, cho biết: Đảng ủy đã tập trung chỉ đạo, hướng dẫn đơn vị xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện đến 100% cán bộ, đảng viên và Hội đồng quân nhân; gắn việc thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XIII). Kịp thời phát hiện những bất cập, vướng mắc, hạn chế, tồn tại của đơn vị và cá nhân để có biện pháp chỉ đạo khắc phục.

Bên cạnh đó, Đảng ủy chú trọng lãnh đạo hoạt động kiểm tra, giám sát. Trong năm, Đảng ủy, UBKT Quân sự Thành phố đã trực tiếp kiểm tra, giám sát 2 lượt tổ chức đảng, 3 lượt cán bộ đảng viên; cấp ủy các cấp kiểm tra 2 tổ chức đảng. Qua kiểm tra, 100% cấp ủy, tổ chức đảng đã tổ chức học tập, quán triệt Kết luận số 01 của Bộ Chính trị, kịp thời xây dựng, triển khai kế hoạch, tổ chức thực hiện ở cấp mình; đội ngũ cán bộ, đảng viên có nhận thức đúng đắn về mục đích, ý nghĩa, nội dung của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tích cực tu dưỡng, rèn luyện, quyết tâm khắc phục khó khăn, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Lãnh đạo, thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, từ đầu năm đến nay, đơn vị chỉ đạo các cơ sở dân quân tự vệ ra quân huấn luyện; tổ chức các lớp dân quân năm thứ nhất và dân quân binh chủng bảo đảm quân số. Công tác đăng ký, quản lý nguồn động viên, thực hiện chỉ tiêu động viên, tổ chức biên chế, sắp xếp vào các đầu mối đơn vị nhận nguồn thực hiện tốt. Công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ được chú trọng, Ban Chỉ huy quân sự Thành phố đã tham mưu cho Thành ủy, UBND, Hội đồng nghĩa vụ quân sự Thành phố chỉ đạo làm tốt các khâu, các bước, từ công tác đăng ký, quản lý nguồn đến việc sơ tuyển tại xã, phường, khám tuyển. Nhờ đó, Thành phố luôn hoàn thành 100% chỉ tiêu được giao.

Học và làm theo Bác để xây dựng đơn vị vững mạnh, Ban Chỉ huy quân sự Thành phố tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 87-CT/QUTW của Thường vụ Quân ủy Trung ương, gắn với thực hiện các nghị quyết của Trung ương và các quy định của Đảng; đặc biệt là nghị quyết Trung ương 4 về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; nghị quyết đại hội Đảng các cấp và Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” làm trọng tâm; tập trung, chỉ đạo các đơn vị DQTV làm tốt việc chuẩn bị huấn luyện dân quân, tự vệ năm 2022 đạt kết quả cao nhất...

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website