Báo Quảng Bình noi gương Bác

Từ vị trí, vai trò của nhà báo và hoạt động báo chí, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã yêu cầu những người làm báo phải trau dồi lập trường chính trị vững chắc, luôn nỗ lực nâng cao trình độ văn hóa, rèn giũa nghiệp vụ, mài sắc ngòi bút của mình. Ghi nhớ lời dạy của Người và để cụ thể hóa Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Đảng ủy, Ban Biên tập Báo Quảng Bình luôn đặc biệt quan tâm đến việc tổ chức cho cán bộ, đảng viên, phóng viên, biên tập viên, nhân viên học tập, quán triệt những nội dung cốt lõi của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các chuyên đề hàng năm.

Việc học tập và làm theo Bác được Đảng ủy Báo Quảng Bình đưa vào nội dung sinh hoạt Đảng bộ, các chi bộ trực thuộc. Đảng ủy chỉ đạo các chi bộ lựa chọn một nội dung trong chủ đề hàng năm để làm chuyên đề tổ chức sinh hoạt, nghiên cứu, thảo luận, liên hệ với thực tiễn của cơ quan. Trên cơ sở nội dung bản đăng ký học tập và làm theo Bác của cán bộ, đảng viên, trong sinh hoạt Đảng bộ, chi bộ và định kỳ của cơ quan, Đảng ủy, Ban Biên tập tổ chức theo dõi, đánh giá kết quả khắc phục, sửa chữa khuyết điểm của các cá nhân, sự phấn đấu, rèn luyện phẩm chất, đạo đức, lối sống, tác phong của cán bộ, đảng viên theo các nội dung đã đăng ký. Nhờ đó, học tập và làm theo Bác đã trở thành ý thức tự giác và thường xuyên của mỗi cán bộ, đảng viên, phóng viên, biên tập viên.

 

Cán bộ, phóng viên, biên tập viên Báo Quảng Bình noi gương Bác bằng những việc làm thiết thực.

Đồng chí Cao Trường Sơn, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Biên tập Báo Quảng Bình cho biết: Ghi sâu lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Báo chí ta không phải để cho một số ít người xem, mà để phục vụ nhân dân, để tuyên truyền giải thích đường lối, chính sách của Đảng và Chính phủ, cho nên phải có tính chất quần chúng và tinh thần chiến đấu”, thời gian qua, Đảng ủy, Ban Biên tập Báo Quảng Bình đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đội ngũ cán bộ, đảng viên, phóng viên, biên tập viên thực hiện nghiêm tôn chỉ, mục đích của tờ báo Đảng địa phương. Báo Quảng Bình luôn chú trọng phát huy hiệu quả chức năng, nhiệm vụ là cơ quan ngôn luận của Đảng bộ, tiếng nói của Đảng, chính quyền và nhân dân tỉnh nhà.

Đặc biệt, Đảng ủy, Ban Biên tập đã chú trọng xây dựng kế hoạch, đề cương tuyên truyền các nội dung cơ bản về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; kết quả thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, gương “người tốt, việc tốt”, tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác. Báo Quảng Bình cũng đăng tải nhiều bài viết phê bình, uốn nắn những nhận thức lệch lạc, học không đi đôi với làm, báo cáo không trung thực, bệnh hình thức; đấu tranh với các quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội… trên các số báo hàng ngày.

Noi gương Bác, mỗi cán bộ, đảng viên, phóng viên, biên tập viên Báo Quảng Bình thường xuyên tu dưỡng đạo đức cách mạng, học tập chính trị để nắm vững chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đi sâu vào thực tiễn, xác định rõ đối tượng tiếp nhận thông tin để hình thành phương pháp sáng tạo tác phẩm báo chí phù hợp. Nhằm cụ thể hóa các chủ trương, chính sách, nội quy, quy định liên quan đến đạo đức người làm báo, Đảng ủy, Ban Biên tập Báo đã xây dựng, hoàn thiện chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ ở cơ quan với phương châm “sát chức năng nhiệm vụ, ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thực hiện và đánh giá việc thực hiện”. Nhờ đó, nhiều cán bộ, đảng viên đã nêu cao ý thức tự giác trong việc phấn đấu học tập, phát huy tinh thần trách nhiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh.

Xác định tuyên truyền là nhiệm vụ quan trọng và vẻ vang của tờ báo Đảng địa phương và để việc học tập và làm theo Bác lan tỏa trong từng cán bộ, đảng viên, Đảng ủy, Ban Biên tập Báo Quảng Bình đã chỉ đạo các phòng phóng viên, đặc biệt là Phòng phóng viên Xây dựng Đảng-Nội chính tổ chức tuyên truyền sâu rộng và bằng nhiều hình thức phong phú, sinh động, góp phần làm cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân nhận thức ngày càng sâu sắc những giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Qua đó phát hiện, nêu gương những điển hình tiêu biểu, gương người tốt, việc tốt, những cách làm sáng tạo trong học tập và làm theo Bác. Báo Quảng Bình đã chỉ đạo các phóng viên theo dõi việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ở các địa phương, ngành, lĩnh vực và các doanh nghiệp nhằm kịp thời biểu dương và nhân rộng những cá nhân, tập thể tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác. Việc tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW được gắn với tuyên truyền thực hiện các nghị quyết của Đảng, các sự kiện quan trọng của đất nước, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng Đảng; với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị, bảo đảm thiết thực, hiệu quả, có sức thuyết phục.

“Thông qua công tác tuyên truyền, Báo Quảng Bình đã góp phần tích cực và quan trọng vào việc chuyển tải những nội dung cốt lõi của tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, ý nghĩa tác dụng của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh. Việc tuyên truyền, biểu dương những điển hình, nhân tố tiêu biểu đã góp phần cổ vũ, khích lệ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân tích cực học tập và làm theo Bác bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, tạo sự lan tỏa rộng khắp”, đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Biên tập Báo Quảng Bình Cao Trường Sơn trao đổi thêm. 

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website