Phú Yên: Tạo chuyển biến tích cực, mạnh mẽ trong học và làm theo Bác

Thông qua việc triển khai thực hiện Kế hoạch nhằm nhằm tiếp tục quán triệt, tuyên truyền và nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên về nội dung, giá trị và ý nghĩa to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Xác định rõ nội dung công việc của các cơ quan, đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ được giao, tạo sự thống nhất nhận thức, hành động trong toàn Đảng bộ, toàn dân và toàn quân nhằm tiếp tục thúc đẩy việc thực hiện Chỉ thị 05/CT-TW, làm cho việc học tập, làm theo Bác và nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu trở thành nhu cầu tự thân, thường xuyên, là động lực, sức mạnh to lớn để toàn Đảng bộ, toàn dân và toàn quân phát huy nội lực, vượt qua khó khăn, thử thách, thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng các cấp, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Yên lần thứ XVII, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

 

 Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, triển khai Kết luận 01-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW tại điểm cầu Tỉnh ủy Phú Yên. (Ảnh: noichinhphuyen.vn)

Kế hoạch nêu rõ nội dung trọng tâm: Nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân về nội dung, giá trị, ý nghĩa to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; kết hợp chặt chẽ giữa học tập và làm theo; thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên; đổi mới công tác tuyên truyền; đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác nghiên cứu, giảng dạy, học tập, vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; đổi mới nâng cao chất lượng, hiệu quả việc tổ chức thực hiện Kế hoạch 68 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về triển khai mô hình “Cơ quan, đơn vị giúp đỡ xã, thôn (buôn) khó khăn và cán bộ đảng viên, công chức, viên chức giúp đỡ hộ nghèo; tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện đạt hiệu quả…

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Yên yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội bám sát Kết luận 01 của Bộ Chính trị và Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy để xây dựng kế hoạch của cấp ủy, cơ quan, đơn vị mình gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nghị quyết đại hội đảng các cấp và các mục tiêu, nhiệm vụ địa phương, cơ quan, đơn vị; xác định rõ vai trò, trách nhiệm, nội dung, phương thức, thời gian thực hiện; khắc phục bệnh hình thức; tạo bước chuyển biến tích cực, mạnh mẽ trong học tập, làm theo Bác và thực hiện nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu./.

Cúc Uyên (t/h)

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website